निजामती कर्मचारी अस्पताल (कर्मचारीहरुको सेवाका शर्त र सुविधा) विनियमावली, २०७०
                                                                                                            सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट स्वीकृत मिति
                                                                                                                                   २०७०।८।२७
संशोधन,
निजामती कर्मचारी अस्पताल (कर्मचारीहरुको सेवाका शर्त र सुविधा) (पहिलो संशोधन)
विनियमावली, २०७१                                                                                                      २०७१।८।१४
निजामती कर्मचारी अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०६४ को दफा १५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी निजामती कर्मचारी अस्पताल विकास समितिले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको स्वीकृति लिई देहायका विनियमहरू बनाई लागू गरेको छ ।
                                                                              परिच्छेद–१
                                                                               प्रारम्भिक

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यी विनियमहरुको नाम “निजामती कर्मचारी अस्पताल (कर्मचारीहरुको सेवाका शर्त र सुविधा) विनियमावली, २०७०” रहेको छ ।
(२) यो विनियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुने छ ।
२. परिभाषा : विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस विनियमावलीमा,–
(क) “आदेश” भन्नाले निजामती कर्मचारी अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०६४ सम्झनु पर्छ ।
(ख) “समिति” भन्नाले आदेशको दफा ३ बमोजिम गठन भएको निजामती कर्मचारी अस्पताल विकास समिति सम्झनु पर्छ ।
(ग) “पदपूर्ति समिति” भन्नाले विनियम १३ बमोजिम गठन भएको पदपूर्ति समितिलाई सम्झनु पर्छ ।
(घ) “अस्पताल” भन्नाले आदेश बमोजिम स्थापना र सञ्चालन भएको निजामती कर्मचारी अस्पताल सम्झनु पर्छ ।
(ङ) “कार्यकारी निर्देशक” भन्नाले आदेशको दफा ६ बमोजिम नियुक्त अस्पतालको कार्यकारी निर्देशक सम्झनु पर्छ ।
(च) “अख्तियारवाला” भन्नाले आदेश तथा यस विनियमावली बमोजिम प्रदान गरिएको अधिकार प्रयोग गर्ने समिति, समितिले गठन गरेको उपसमिति वा कार्यकारी निर्देशकलाई सम्झनु पर्छ ।
(छ) “विभाग प्रमुख” भन्नाले विनियम ३६ बमोजिम तोकिएको विभाग प्रमुख सम्झनु पर्छ ।
(ज) “सेवा” भन्नाले विनियम ७ बमोजिम गठन भएको निजामती कर्मचारी अस्पताल सेवा सम्झनु पर्छ ।
(झ) “समूह” भन्नाले विनियम ८ बमोजिम विभाजन गरिएको समूह सम्झनु पर्छ ।
(ञ) “पद” भन्नाले विनियम १० बमोजिमको सेवाको कुनै पद सम्झनु पर्छ ।
(ट) “स्थायी पद” भन्नाले विनियम १२ बमोजिम सिर्जना भएको म्याद नतोकिएको निजामती कर्मचारी अस्पतालको पद सम्झनु पर्छ ।
(ठ) “विशेषज्ञ पद” भन्नाले विशेष प्रकृतिको काम, कर्तव्य र उत्तरदायित्व भएको विशेष योग्यता चाहिने पद सम्झनु पर्छ ।
(ड) “कर्मचारी” भन्नाले सेवाको पदमा स्थायी रुपमा बहाल रहेको व्यक्ति सम्झनु पर्छ ।
(ढ) “तह” भन्नाले सेवामा रहने विनियम ९ बमोजिम विभाजन भएको तह सम्झनु पर्छ ।
(ण) “परिवार” भन्नाले निजामती कर्मचारी अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारीसँग बस्ने तथा निज आफैंले पालन पोषण गर्नु पर्ने बाबु, आमा, पति, पत्नी र २१ वर्ष मुनिका छोरा, छोरी सम्झनु पर्छ र सो शब्दले विवाहिता महिला कर्मचारीको हकमा निजको सासू, ससुरा समेतलाई जनाउँछ ।
(त) “स्वीकृत चिकित्सक” भन्नाले नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा स्थायी रुपमा नाम दर्ता भएको चिकित्सक वा चिकित्सकको समूह सम्झनु पर्छ ।
(थ) “मेडिकल बोर्ड” भन्नाले समितिले गठन गरेको वा तोकेको चिकित्सकहरु रहेको बोर्ड सम्झनु पर्छ ।
(द) “आर्थिक वर्ष” भन्नाले कुनै सालको श्रावण एक गतेदेखि अर्को सालको आषाढ मसान्तसम्मको अवधि सम्झनु पर्छ ।
३. विनियमावलीको व्याख्या : (१) अख्तियारवालाले यस विनियमावलीको प्रयोग गर्दा गरेको व्याख्याबाट कुनै कर्मचारीलाई मर्का परेमा त्यस्तो मर्का पर्ने कर्मचारीले कार्यकारी निर्देशक मार्फत समिति समक्ष निवेदन दिन सक्ने छ ।
(२) उपविनियम (१) बमोजिम पर्न आएको निवेदनको सम्बन्धमा समितिले गरेको व्याख्या अन्तिम हुनेछ ।
(३) उपविनियम (२) बमोजिम व्याख्या गर्नु अघि समितिले आवश्यक ठानेमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको राय लिन सक्नेछ ।
(४) उपविनियम (२) बमोजिम समितिले गरेको व्याख्या मार्गदर्शनको लागि अस्पताल र मातहतका शाखा र इकाई कार्यालयमा पठाइनेछ ।
४. बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार : कुनै काम गर्दा यो विनियमावलीले निर्दिष्ट नगरेको विषयमा वा निर्दिष्ट नगरे तापनि यसो गर्ने भनी स्पष्ट नभएको विषयमा अप्रत्याशित कठिनाइ आई परेमा समितिले आदेश र यो विनियमावलीको उद्देश्य र भावना विपरीत नहुने गरी बाधा अड्काउ फुकाउन सक्नेछ ।
५. सेवाका शर्त लागू नहुने : यस विनियमावलीमा व्यवस्था गरिएका कर्मचारीको सेवाका शर्त तथा सुविधाहरु करार वा ज्यालादारी काममा लगाईएका व्यक्तिको हकमा लागू हुनेछैन । करार वा ज्यालादारीमा काममा लगाईएका व्यक्तिको सेवा शर्त र सुविधा निजहरुलाई नियुक्ति दिँदाको अवस्थामा दिइने नियुक्तिपत्र वा करारनामामा तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
                                                                        परिच्छेद–२
                                                        सङ्गठन तालिका र सेवाको गठन

६. अस्पतालको सङ्गठन संरचना : अस्पतालको सङ्गठन संरचना अनुसूची–१ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।
७. सेवाको गठन : निजामती कर्मचारी अस्पतालमा देहायवमोजिमका सेवाहरु रहनेछन् ः–
(क) प्रशासन सेवा
(ख) प्राविधिक सेवा
८. समूह तथा उपसमूह : विनियम ७ बमोजिमको सेवामा रहने पदहरुको कामको प्रकृति र ती कामलाई सम्पादन गर्न चाहिने न्यूनतम योग्यता र कार्य विशिष्टताको आधारमा अनुसूची–२ बमोजिमका समूह तथा उपसमूह गठन गर्न सकिनेछ ।
९. तह विभाजन : सेवामा रहने पदलाई अधिकृत तह, सहायक तह र प्रारम्भिक तहमा विभाजन गरिनेछ ।
१०. सेवामा रहने पदहरु : सेवामा रहने विभिन्न तहका पदहरु अनुसूची–३ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछन् ।
११. कार्यविवरण : (१) सेवाको प्रत्येक पदको कार्यविवरण वनाई लागू गर्नुपर्ने दायित्व कार्यकारी निर्देशकको हुनेछ । सो कार्य विवरणमा सम्बन्धित पदको काम, कर्तव्य, अधिकार, उत्तरदायित्व र योग्यता समेत स्पष्ट रुपमा किटान गरिएको हुनुपर्नेछ । यस्तो कार्य विवरणको ढाँचा अनुसूची–४ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।
(२) विनियम १२ बमोजिम कुनै पद सृजना गर्दा त्यस्तो पदको कार्यविवरण समेत तयार गर्नु पर्नेछ ।
१२. पद सृजना वा हेरफेर : (१) अस्पतालको लागि नयाँ पद सिर्जना गर्न वा हेरफेर गर्न आवश्यक देखिएमा कार्यकारी निर्देशकले प्रशासन, लेखा तथा सम्बन्धित शाखाको समेत प्रतिनिधित्व हुने गरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको लागि एक संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समितिको गठन गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपविनियम (१) बमोजिमको समितिमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रतिनिधिलाई आमन्त्रण गर्न सकिनेछ ।
(३) उपविनियम (१) बमोजिम गठन भएको समितिले अस्पतालको कार्यक्रम, कार्यबोझ, कार्यप्रकृति तथा आर्थिक दायित्वको विश्लेषण गरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेछ ।
(४) उपविनियम (३) बमोजिम पेश भएको प्रतिवेदनको सम्बन्धमा कार्यकारी निर्देशकले मूल्यांकन गरी नयाँ पद सिर्जना वा हेरफेरको लागि समिति समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।
(५) उपविनियम (१), (३) र (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि एक वर्षदेखि पूर्ति नभएको पद सेवाको लागि आवश्यक छैन भन्ने कार्यकारी निर्देशकलाई लागेमा निजले त्यस्तो पद खारेजीको लागि समिति समक्ष पेश गर्न सक्नेछ ।
(६) उपविनियम (४) र (५) वमोजिम पद सिर्जना, हेरफेर वा खारेजीको लागि समितिमा पेश भएकोमा समितिले सो बमोजिम वा हेरफेर सहित निर्णय गर्न चाहेमा समितिको निर्णय अनुसार सहमतिका लागि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ ।
(७) उपविनियम (६) बमोजिम पठाइएको प्रस्तावमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त भए पछि सो मन्त्रालयको सहमति अनुरुप समितिले पद सिर्जना, हेरफेर वा खारेजीको निर्णय गर्नेछ ।
(८) यस विनियम बमोजिम दरवन्दी हेरफेर भएकोमा कर्मचारी प्रशासन शाखाले त्यस्तो पदको तह, समूह तथा उपसमूह समेत खुलाई दरबन्दी किताबमा पद दर्ता गराउनु पर्नेछ ।
(९) यस विनियममा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मेडिकल अफिसर र प्रारम्भिक तहका दरवन्दी सिर्जना गर्दा त्यस्तो पद करारमा काम लगाउने गरी मात्र सिर्जना गरिनेछ ।
तर प्रार िम्भक तहका प्लम्बर र सवारी चालक पदमा समितिले तोकेको संख्यामा स्थायी पूर्ति हुने गरी दरवन्दी सिर्जना गर्न सकिनेछ ।
                                                                            परिच्छेद–३
                                                                         सेवामा पदपूर्ति

१३. पदपूर्ति समितिको गठन : (१) सेवामा रिक्त रहन आएका पदमा खुला वा बढुवाद्वारा नियुक्तिको लागि उपयुक्त उम्मेदवारको छनौट गरी अख्तियारवाला समक्ष नाम सिफारिस गर्न देहायबमोजिमका व्यक्तिहरु रहेको एक पदपूर्ति समितिको गठन गरिनेछ ः–
(क) कार्यकारी निर्देशक – अध्यक्ष
(ख) सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको कम्तीमा राजपत्राङ्कित
द्वितीय श्रेणी वा सो सरहको प्रतिनिधि एकजना – सदस्य
(ग) कार्यकारी निर्देशकले मनोनयन गरेको अस्पतालमा कार्यरत विशेषज्ञ – सदस्य
(२) पदपूर्ति समितिले पूर्ति गर्नुपर्ने पदसँग सम्बन्धित विशेषज्ञ तथा पदपूर्ति सम्बन्धी विज्ञलाई आवश्यकता अनुसार बैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।
(३) पदपूर्ति समितिले सो समितिको कार्यविधि आफैं निर्धारण गर्न सक्नेछ ।
(४) पदपूर्ति समितिको सचिवालयको काम प्रशासन शाखाले गर्नेछ ।
१४. पदपूर्ति समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार : यस विनियमावलीमा लेखिएका अन्य काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त पदपूर्ति समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ ः–
(क) विनियम १५ बमोजिम पदपूर्तिको लागि माग हुन आएको कुल पदसंख्यामध्ये खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षा, आन्तरिक प्रतियोगिताको आधारमा हुने बढुवा र कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनको आधारमा हुने बढुवाद्वारा पूर्ति गर्न विनियम १६ बमोजिम पदसंख्या निर्धारण गर्ने,
(ख) खण्ड (क) बमोजिम खुला तथा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पूर्ति गर्ने भनी निर्धारण गरिएको पद पूर्तिको लागि परीक्षाको किसिम निर्धारण गर्ने र त्यस्तो परीक्षा सञ्चालन गर्ने,
(ग) खण्ड (ख) बमोजिम सञ्चालन गरिएको परीक्षामा सबैभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गर्ने उम्मेदवारलाई योग्यताक्रमको आधारमा नियुक्तिको लागि अख्तियारवाला समक्ष सिफारिस गर्ने,
(घ) खण्ड (क) बमोजिम कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनको आधारमा बढुवाद्वारा पदपूर्ति गर्ने भनी निर्धारण गरिएको पदसंख्या अनुसारको पदपूर्तिको लागि सम्भाव्य उम्मेदवारहरु मध्येबाट विनियम ४७ बमोजिमको आधारमा योग्यताक्रम निर्धारण गरी बढुवाको लागि सिफारिस गर्ने ।
१५. पदपूर्तिको लागि माग गर्नु पर्ने : सम्बन्धित विभाग वा शाखाले प्रशासन शाखा मार्फत सेवामा रिक्त रहन आएको पदको सेवा, समूह, तह तथा न्यूनतम योग्यता सम्बन्धी विवरणहरु खुलाई त्यस्तो रिक्त पद पूर्तिको लागि पद रिक्त भएको मितिले एक महिना भित्र पदपूर्ति समितिलाई लिखित रुपमा अनुरोध गर्नु पर्नेछ ।
१६. पदपूर्तिको लागि पदसंख्या निर्धारण : (१) पदपूर्ति गर्नु पर्ने रिक्त पदसंख्यामध्ये खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षा, आन्तरिक प्रतियोगिताको आधारमा हुने बढुवा वा कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनको आधारमा हुने बढुवाद्वारा पूर्ति गर्न पदसंख्या निर्धारण गर्ने विषय पदपूर्ति समितिले निर्धारण गरेको मापदण्ड बमोजिम हुनेछ ।
तर करारद्वारा पूर्ति गरिने सम्पूर्ण पदहरु खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको माध्यमबाट पूर्ति हुने गरी निर्धारण गरिनेछ ।
(२) पदपूर्तिको लागि विनियम १५ बमोजिम विवरण प्राप्त भएपछि रिक्त पदहरु खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षा, आन्तरिक प्रतियोगिताको आधारमा हुने बढुवा वा कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनको आधारमा हुने बढुवा मध्येबाट पूर्ति गर्न उपविनियम (१) बमोजिम निर्धारण भएको मापदण्डको आधारमा पदपूर्ति समितिले पदसंख्या निर्धारण गर्नेछ ।
तर कुनै पनि कर्मचारी बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुने अवधी नपुगेसम्म रिक्त सबै पद खुला प्रतियोगिताको माध्यमबाट पूर्ति गरिनेछ ।
(३) उपविनियम (२) बमोजिम खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पूर्ति हुने गरी निर्धारण भएको पद मध्ये पैंतालीस प्रतिशत पद छुट्याई सो प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी देहाय बमोजिमका उम्मेदवार बीचमा मात्र छुट्टाछुट्टै प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गरिनेछ ः–
(क) महिला – तेत्तीस प्रतिशत
(ख) आदिवासी÷जनजाति – सत्ताईस प्रतिशत
(ग) मधेशी – बाईस प्रतिशत
(घ) दलित – नौ प्रतिशत
(ङ) अपाङ्ग – पाँच प्रतिशत
(च) पिछडिएको क्षेत्र – चार प्रतिशत
स्पष्टीकरण :
(१) यस उपविनियमको प्रयोजनका लागि “पिछडिएको क्षेत्र” भन्नाले अछाम, कालिकोट, जाजरकोट, जुम्ला, डोल्पा, बझाङ्ग, बाजुरा, मुगु र हुम्ला जिल्ला सम्झनु पर्छ ।
(२) यस उपविनियमको खण्ड (क), (ख), (ग) र (घ) को प्रयोजनको लागि “महिला, आदिवासी÷जनजाति, मधेशी र दलित” भन्नाले आर्थिक र सामाजिक रुपमा पछाडि परेका महिला, आदिवासी÷जनजाति, मधेसी र दलितलाई सम्झनु पर्छ ।
(४) यस विनियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि उपविनियम (३) को खण्ड (ङ) बमोजिम निर्धारित प्रतिशतको पद कुनै खास प्रकृतिको कामको लागि तोकिए बमोजिमका अपाङ्गहरु बीच मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने गरी प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाद्वारा पूर्ति गरिनेछ ।
(५) उपविनियम (३) बमोजिम प्रतिशत निर्धारण गर्दा एक प्रतिशत भन्दा कम घताङ्क (फ्रयाक्सन) आएमा जुन समूहको हकमा त्यस्तो घताङ्क आएको हो सो भन्दा लगत्तै पछिको समूहमा सर्दै जानेछ ।
(६) उपविनियम (३) बमोजिम समावेशी तर्पm छुट्याइएको पदमा देहाय बमोजिम उम्मेदवार हुन पाइनेछ ः–
(क) एक वर्षमा कुनै एक समावेशी समूहमा मात्र उम्मेदवार हुन पाउने,
(ख) पहिले समावेशी तर्पmबाट सेवा वा अन्य सरकारी सेवामा बहाल रहने अवसर नपाएको हुनु पर्ने,
(ग) परिवारको कुनै पनि सदस्यले समावेशी तर्पmबाट सरकारी वा अन्य सेवाको पदमा बहाल रहेको हुन नहुने,
(घ) खण्ड (ख) र (ग) बमोजिम समावेशी तर्पmबाट अवसर नपाएको भनी सम्बन्धित उम्मेदवारले स्वघोषणा गर्नु पर्ने ।
(७) समावेशी तर्पmबाट सेवामा प्रवेश गरी बहाल रहेको कर्मचारीले उपविनियम (६) को खण्ड (घ) बमोजिम गरेको स्वघोषणा गलत ठहरिएमा निजको नियुक्ति जुनसुकै बखत रद्द गर्न सकिनेछ ।
(८) उपविनियम (३) बमोजिम छुट्याइएको पदका लागि दरखास्त पेश गर्दा देहाय बमोजिमका कागजात पेश गर्नु पर्नेछ ः–
(क) आदिवासी/जनजातिका लागि नेपाल आदिवासी/जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानबाट आदिवासी/जनजाति भनी प्रमाणित भएको,
(ख) मधेशीका लागि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोके बमोजिमको संस्थाबाट मधेशी भनी प्रमाणित भएको,
तर नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी संस्था नतोकेसम्म सम्बन्धित स्थानीय निकायको प्रमुखको सिफारिसमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट मधेशी भनी प्रमाणित भएको ।
(ग) दलितका लागि राष्ट्रिय दलित आयोगबाट दलित भनी प्रमाणित भएको,
(घ) अपाङ्गका हकमा स्वीकृत चिकित्सकको सिफारिसमा समाज कल्याण परिषद्बाट अपाङ्गता प्रमाणित भएको,
(ङ) पिछडिएको क्षेत्रका लागि उपविनियम (३) मा उल्लेख भएका जिल्लामा स्थायी बसोबास गरी सम्बन्धित जिल्लाबाट नै नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको तथा सम्बन्धित गाउँ विकास समिति वा नगरपालिकाबाट दरखास्त पेश गर्दाका बखतसम्म सोही स्थानमा स्थायी बसोबास भएको भनी प्रमाणित भएको ।
(९) उपविनियम (३) बमोजिम छुट्याइएको पदमा उपयुक्त उम्मेदवार उपलब्ध हुन नसकेमा त्यस्तो पद सोही वर्ष खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमा समावेश गर्नु पर्नेछ ।
(१०) यस विनियममा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कार्यक्षमताको मूल्यांकनको आधारमा हुने बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार नभएमा त्यस्तो पद खुला प्रतियोगिताको माध्यमबाट पूर्ति गरिनेछ ।
१७. खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षा : (१) विनियम १६ बमोजिम खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको आधारमा पदपूर्ति गर्न निर्धारण गरिएको पदसंख्या अनुसार पदपूर्ति गर्न पदपूर्ति समितिले देहायका कुनै एक वा एकभन्दा बढी तरिकाबाट परीक्षा सञ्चालन गर्न सक्नेछ ः–
(क) लिखित परीक्षा,
(ख) प्रयोगात्मक परीक्षा, र
(ग) अन्तरवार्ता ।
(२) उपविनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अधिकृत र सहायक तहको पदका लागि लिखित परीक्षा र अन्तरवार्ता अनिवार्य हुनेछ ।
१८. सार्वजनिक रुपमा विज्ञापन प्रकाशन गर्नु पर्ने : (१) विनियम १७ बमोजिम खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको आधारमा उम्मेदवारको छनौट गर्नु पर्दा सर्वसाधारणले थाहा पाउने गरी राष्ट्रियस्तरको कुनै प्रमुख पत्रिकामा कम्तीमा पन्ध्र दिनको दरखास्त दिने म्याद राखी विज्ञापन प्रकाशन गर्नुपर्नेछ ।
(२) उपविनियम (१) बमोजिम प्रकाशन गरिने विज्ञापनमा पूर्ति गर्नु पर्ने पदको नाम, तह, पदसंख्या, सेवा, समूह, आवश्यक न्यूनतम योग्यता, उमेरको हद, नागरिकता, कामको किसिम, काम गर्नु पर्ने स्थान, परीक्षाको किसिम, परीक्षा दस्तूर, दरखास्त दिने अन्तिम मिति आदि कुराहरु स्पष्ट रुपमा खुलाउनु पर्नेछ ।
१९. नियुक्तिको लागि न्यूनतम योग्यता : सेवाको विभिन्न तहका पदमा नियुक्त हुन आवश्यक पर्ने न्यूनतम योग्यता अनुसूची–५ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।
२०. उम्मेदवार हुनको लागि अयोग्यता : (१) देहायका व्यक्तिहरु सेवाको पदमा उम्मेदवार हुन सक्ने छैनन्ः–
(क) अधिकृत तहको पदकोलागि एक्काइस वर्ष तथा सहायक र प्रारम्भिक तहको पदको लागि अठार वर्ष उमेर पूरा नभएका,
(ख) विनियम १९ बमोजिम निर्धारित न्यूनतम योग्यता पूरा नभएका,
(ग) प्रचलित कानूनबमोजिम स्थापना भएको आफ्नो व्यवसायसँग सम्बन्धित व्यावसायिक परिषद् वा सो सरहको आधिकारिक निकायमा नाम दर्ता र नाम दर्ता नवीकरण नभएका,
तर प्रचलित कानूनले व्यावसायिक परिषद् वा सो सरहको निकायमा नाम दर्ता वा नाम दर्ता नवीकरण गर्नु पर्ने व्यवस्था नभएको अवस्थामा त्यस्तो पदको हकमा यो व्यवस्था आकर्षित हुने छैन ।
(घ) भविष्यमा सरकारी, अर्धसरकारी वा नेपाल सरकारको पूर्ण वा अधिकांश वा आंशिक स्वामित्व भएको कुनै संस्था वा अस्पताल वा समितिको सेवाको निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी बर्खास्त भएका,
(ङ) नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसूरदार ठहरिएका,
(च) गैरनेपाली नागरिक,
(छ) पुरुष उम्मेदवारको हकमा चालीस वर्ष र महिला उम्मेदवारको हकमा पैंतालीस वर्ष उमेर पूरा भैसकेका,
तर,
(१) प्राविधिक सेवाको कन्सल्ट्याण्ट, सिनियर कन्सल्ट्याण्ट र वरिष्ठ नर्सिङ सुपरभाइजर पदमा पदपूर्ति गर्दा पचपन्न वर्ष उमेर ननाघेका व्यक्ति उम्मेदवार हुन सक्नेछन् ।
(२) सेवामा बहालवाला स्थायी कर्मचारीको हकमा उमेरको हद लाग्ने छैन ।
(३) यस खण्ड बमोजिमको अधिकतम उमेर पुरा नहुँदै विनियम २९ बमोजिम करारमा नियुक्ति भएका कर्मचारीलाई विनियम ३१ बमोजिम स्थायी नियुक्ति गर्न उमेरको हद लाग्ने छैन ।
२१. दरखास्त फारामको ढाँचा : विनियम १८ बमोजिम प्रकाशित विज्ञापनमा उम्मेदवार हुनको लागि दिइने दरखास्त फारामको ढाँचा पदपूर्ति समितिले तोकेबमोजिम हुनेछ ।
२२. परीक्षा सम्बन्धी पाठ्यक्रम : विनियम १७ बमोजिम सञ्चालन गरिने खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम तथा पाठ्यांश भार पदपूर्ति समितिले तोके बमोजिम हुनेछ ।
२३. परीक्षा सञ्चालन समिति गठन गर्न सक्ने : विनियम १७ बमोजिमको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षा सञ्चालनको लागि पदपूर्ति समितिले आवश्यकता अनुसार लिखित, अन्तर्वार्ता तथा प्रयोगात्मक परीक्षा सञ्चालनको लागि परीक्षा सञ्चालन समिति गठन गरी सो समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिदिन सक्नेछ ।
२४. परीक्षा सम्बन्धी अन्य कार्यविधि : यस विनियमावली बमोजिम पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी अन्य कार्यविधि पदपूर्ति सम्बन्धी निर्देशिकामा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।
२५. गोप्य रहने: विनियम १७ बमोजिम सञ्चालन गरिने परीक्षासँग सम्बन्धित सबै अभिलेखहरु गोप्य रहनेछन् ।
२६. अधिकार प्रत्यायोजन : पदपूर्ति समितिले आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकारमध्ये कुनै काम, कर्तव्य र अधिकार आफ्नो कुनै सदस्य वा सदस्यहरुको उपसमितिलाई आफूले तोकिदिएको शर्तको अधिनमा रही प्रयोग तथा पालना गर्न पाउने गरी प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।
२७. कार्यतालिका बनाउन सक्ने : पदपूर्ति समितिले पदपूर्ति सम्बन्धि कार्यको लागि वार्षिक कार्यतालिका बनाई सोही कार्यतालिका बमोजिम पदपूर्तिको कार्य गर्न सक्नेछ ।
                                                                                      परिच्छेद–४
                                                                            नियुक्ति तथा पदस्थापन

२८. नियुक्ति तथा पदस्थापन : (१) विनियम १४ को खण्ड (ग) र (घ) बमोजिम पदपूर्ति समितिबाट नियुक्तिको लागि सिफारिस भएका उम्मेदवारलाई सिफारिस भएको मितिले पन्ध्र्र दिनभित्र नियुक्तिपत्र दिनु पर्नेछ र यस्तो नियुक्तिको सूचना छिटो साधनद्वारा सम्बन्धित उम्मेदवारलाई दिनु पर्नेछ ।
(२) उपविनियम (१) बमोजिम नियुक्त गर्दा कार्यकारी निर्देशकले नियुक्ति दिनेछ ।
२९. करारमा नियुक्ति गरिने : (१) विनियम २८ बमोजिम खुला प्रतियोगिताबाट शुरु नियुक्तिको लागि सिफारिस भएको उम्मेदवारलाई एक वर्षको लागि करारमा नियुक्ति गरिनेछ ।
तर खुला प्रतियोगिताबाट सेवामा कार्यरत स्थायी कर्मचारी सिफारिस भएमा निजलाई स्थायी नियुक्ति गरिनेछ ।
(२) उपविनियम (१) बमोजिम करारमा नियुक्त भएको कर्मचारीको काम सन्तोषजनक भएमा र निजले कार्यसम्पादन मूल्यांकन अन्तर्गत ‘विषयवस्तुको ज्ञान र सीप’ तथा ‘सम्बन्धित कामको गुणस्तर’ सम्बन्धी आधारमा कम्तीमा असी प्रतिशत सहित कार्य सम्पादन मूल्यांकन वापत औषतमा कम्तीमा असी प्रतिशत वा सो भन्दा बढी अङ्क ल्याएमा निजलाई थप एक वर्षको दरले प्रत्येक वर्ष करारमा नियुक्ति गरिनेछ ।
(३) उपविनियम (२) बमोजिम करार नियुक्ति गर्दा बढीमा पाँच वर्ष भन्दा बढी हुने गरी करारमा नियुक्ति गरिने छैन ।
तर,
(क) उपविनियम (२) बमोजिमको आधार पुरा गरेका प्रारम्भिक तहका कर्मचारीहरुलाई थप अवधिको लागि करार नियुक्ति गर्न सकिनेछ।
(ख) मेडिकल अधिकृतको पदमा दुई वर्ष भन्दा बढी हुने गरी करारमा नियुक्ति गरिने छैन ।
(ग) सिनियर कन्सल्ट्याण्ट र सिनियर नर्सिङ सुपरभाइजर पदमा कार्यरत कर्मचारीलाई विनियम ९२ बमोजिमको उमेर ननाघ्ने गरी करारको अवधि थप गर्न सकिनेछ ।
(४) करारमा कार्यरत कर्मचारीले पनि यस विनियमावलीको परिच्छेद–११ बमोजिमका आचरण सम्बन्धी शर्तहरुको पालना गर्नु पर्नेछ ।
(५) यस विनियममा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि करारमा नियुक्ति भएको कुनै कर्मचारीको कार्य सन्तोषजनक नभएमा कार्यकारी निर्देशकले कुनै पनि समयमा निजको नियुक्ति बदर गर्न सक्नेछ । यसरी नियुक्ति बदर गर्नु अघि त्यस्तो कर्मचारीलाई सफाई पेश गर्ने मौका दिनु पर्नेछ ।
(६) करारमा नियुक्त भएका व्यक्तिहरुको सेवा, शर्त तथा सुविधा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था समितिले निर्धारण गरेको मापदण्डको अधिनमा रही करारमा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।
(७) उपविनियम (२), (३), (४), (५) र (६) को व्यवस्था यो विनियमावली प्रारम्भ हुनु भन्दा अगाडि खुला प्रतियोगिताबाट छनौट भई करारमा कार्यरत कर्मचारीको हकमा समेत लागू हुनेछ ।
३०. वैकल्पिक उम्मेदवारलाई नियुक्ति दिने : (१) विनियम १४ को खण्ड (ग) बमोजिम खुला प्रतियोगिताद्वारा सिफारिस भएको सम्बन्धित उम्मेदवारले विनियम २८ को उपविनियम (१) बमोजिम दिएको सूचना नबुझेमा वा सूचना फिर्ता आएमा सात दिनको म्याद तोकी नियुक्तिपत्र बुझ्न आउन राष्ट्रियस्तरको कुनै प्रमुख पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गरिनेछ ।
(२) विनियम २८ बमोजिम नियुक्ति पाएको कर्मचारीले नियुक्ति नबुझेमा वा उपविनियम (१) बमोजिमको सूचनामा तोकिएको म्यादभित्र पनि नियुक्तिपत्र बुझ्न नआएमा वा विनियम ४० बमोजिमको म्याद भित्र बहाली नभएमा वा नियुक्ति पाएको छ महिनाभित्र राजिनामा दिएमा वा शुरु नियुक्तिको लागि सिफारिस भएको छ महिना भित्र थप दरवन्दी स्वीकृत भएमा विनियम २८ को उपविनियम (२) बमोजिमको अधिकारीले प्रतिक्षा सूचीमा परेका योग्यताक्रमानुसारको अन्य उम्मेदवारलाई नियुक्त गर्न सक्नेछ र यसरी नियुक्त गरेको जानकारी सात दिनभित्र पदपूर्ति समितिलाई दिनु पर्नेछ ।
३१. स्थायी नियुक्ति : (१) विनियम २९ बमोजिम नियुक्ति भई करारमा चार वर्ष सेवा अवधि पुरा गरेका कर्मचारीहरुको लागि पदपूर्ति समितिले तोकेको समयतालिका बमोजिम लिखित तथा अन्तर्वार्ता परीक्षा संचालन गरिनेछ । यसरी परीक्षा संचालन गर्दा चार वर्ष करार सेवा अवधि पुरा गरेका प्रत्येक कर्मचारीको जम्मा सेवा अवधि पाँच वर्ष पुरा हुनु अघि परीक्षामा सम्मिलित हुने अवसर प्राप्त हुने गरी गरिनेछ ।
(२) उपविनियम (१) बमोजिम परीक्षा संचालन गर्नु भन्दा कम्तीमा एक महिना अगाडि सम्बन्धित सबै उम्मेदवारलाई सूचना दिनु पर्नेछ।
(३) उपविनियम (१) बमोजिम संचालन गरिने लिखित तथा अन्तर्वार्ता दुवै परीक्षामा उत्तीर्णाङ्क हासिल गर्ने उम्मेदवारलाई पदपूर्ति समितिले स्थायी नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्नेछ ।
(४) उपविनियम (१) बमोजिम संचालन गरिने लिखित तथा अन्तर्वार्ताको उत्तीर्णाङ्क पदपूर्ति समितिले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । यसरी उत्तीर्णाङ्क निर्धारण गर्दा पूर्णाङ्कको साठी प्रतिशत भन्दा कम नहुने गरी निर्धारण गरिनेछ ।
(५) उपविनियम (२) बमोजिम सिफारिस भएको उम्मेदवारलाई कार्यकारी निर्देशकले स्थायी नियुक्ति दिनेछ ।
(६) उपविनियम (१) बमोजिम संचालन गरिएको लिखित परीक्षा वा अन्तर्वार्तामा उत्तीर्णाङ्क हासिल नगर्ने उम्मेदवारको करार स्वत भंग भई निज सेवा मुक्त हुनेछ ।
(७) यस विनियममा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मेडिकल अधिकृत र प्रारम्भिक तहका पदमा स्थायी नियुक्ति गरिने छैन ।
तर विनियम १२ को उपविनियम (९) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम स्थायी पूर्ति हुने गरी दरवन्दी सिर्जना भएको पदमा सो बमोजिमको संख्या ननाघ्ने गरी चार वर्ष वा सो भन्दा बढी अवधी समान पदमा करारमा काम गरेकाहरु मध्ये प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाको माध्यमबाट छनौट भएका उम्मेदवारलाई स्थायी नियुक्ति गर्न सकिनेछ ।
३२. निरोगिताको प्रमाणपत्र : नयाँ नियुक्तिको लागि सिफारिस भएको कुनै पनि उम्मेदवारले स्वीकृत चिकित्सकबाट अनुसूची–६ बमोजिमको ढाँचामा निरोगिताको प्रमाणपत्र पेश नगरेसम्म निजलाई सेवाको पदमा नियुक्ति गरिने छैन ।
३३. शपथ ग्रहण : पहिलो पटक स्थायी नियुक्ति भई आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नु अघि कर्मचारीले कार्यकारी निर्देशक समक्ष अनुसूची–७ बमोजिमको ढाँचामा शपथ ग्रहण गर्नु पर्नेछ ।
३४. वैयक्तिक विवरण फाराम : (१) सेवामा स्थायी नियुक्ति भएको प्रत्येक कर्मचारीले नियुक्ति भएको मितिले सात दिनभित्र सम्बन्धित शाखा मार्फत अनुसूची–८ बमोजिमको ढाँचामा वैयक्तिक विवरण फाराम भरी प्रशासन शाखामा बुझाउनु पर्नेछ ।
(२) उपविनियम (१) बमोजिम खडा गरिएको कर्मचारीको वैयक्तिक विवरण फाराममा सम्बन्धित कर्मचारीको नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, प्रशंसा, सजाय तथा विभागीय कारबाहीको पत्र समेतका नोकरी सम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण संलग्न गरिनेछ ।
(३) कर्मचारी आफैंले वा अस्पतालले कुनै कर्मचारीको वैयक्तिक विवरणमा कुनै कागजात थप वा समावेश गर्नु परेमा प्रशासन शाखामा पठाउनु पर्नेछ ।
(४) प्रशासन शाखाले सबै कर्मचारीको वैयक्तिक विवरण फाराम अद्यावधिक रुपमा राख्नु पर्नेछ ।
(५) यस विनियमबमोजिम खडा गरिएको कर्मचारीको वैयक्तिक विवरण फाराम गोप्य हुनेछ । अख्तियारप्राप्त अधिकारी र प्रचलित कानून बमोजिम अधिकारप्राप्त अधिकारीलाई कुनै काम विशेषले देखाउने बाहेक कर्मचारीको वैयक्तिक विवरण फाराम अनधिकृत व्यक्तिलाई देखाईने छैन ।
३५. डिभिजन प्रमुख सम्बन्धी व्यवस्था : (१) कार्यकारी निर्देशकले अस्पतालको सम्बन्धित डिभिजन अन्तर्गतका विभाग प्रमुखहरु मध्येबाट डिभिजन प्रमुख तोक्नेछ ।
(२) उपविनियम (१) बमोजिम तोकिएको डिभिजन प्रमुखको कार्यावधि चार वर्षको हुनेछ र सो अवधीमा निजको काम सन्तोषजनक भएमा कार्यकारी निर्देशकले त्यस्तो कार्यावधि पूनः थप गर्न सक्नेछ ।
(३) डिभिजन प्रमुखले पाउने सुविधा समितिले तोके बमोजिम हुनेछ ।
३६. विभाग प्रमुख सम्बन्धी व्यवस्था : (१) कार्यकारी निर्देशकले अस्पतालको सम्बन्धित विभाग अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारीहरु मध्येबाट विभाग प्रमुख तोक्नेछ ।
(२) उपविनियम (१) बमोजिम तोकिएको विभाग प्रमुखको कार्यावधि चार वर्षको हुनेछ र सो अवधिमा निजको काम सन्तोषजनक भएमा कार्यकारी निर्देशकले त्यस्तो कार्यावधि पूनः थप गर्न सक्नेछ ।
(३) यो विनियमावली प्रारम्भ हुँदाका वखत कायम रहेका विभागको प्रमुखको कार्यावधि उपविनियम (२) को प्रयोजनको लागि यो विनियमावली प्रारम्भ भएको मिति देखि गणना गरिनेछ ।
ज्ञद्द
(४) विभाग प्रमुखले पाउने सुविधा समितिले तोके बमोजिम हुनेछ ।
३७. कार्य सम्पादन सम्झौता गर्नु पर्ने : (१) विनियम ३५ र ३६ बमोजिम डिभिजन प्रमुख वा विभाग प्रमुख पदको जिम्मेवारी दिँदा कार्य सम्पादन सम्झौता गरी दिनु पर्नेछ ।
(२) उपविनियम (१) बमोजिमको पदको जिम्मेवारी दिनु अघि त्यसरी जिम्मेवारी दिइने व्यक्तिलाई कार्यकारी निर्देशकले अस्पतालको स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम उपलव्ध गराई सो समेतलाई दृष्टिगत गरी कार्यसम्पादन मापनका स्पष्ट सूचक सहितकोे सोच तालिका (लग फ्रेम) पेश गर्न लगाउनु पर्नेछ ।
(३) उपविनियम (२) बमोजिम पेश भएको सोच तालिकालाई आवश्यकता अनुसार कार्यकारी निर्देशकले संशोधन सहित स्वीकृत गर्न सक्नेछ । त्यस्तो सोच तालिका कार्य सम्पादन सम्झौताको प्रमुख अंग हुनेछ ।
(४) कार्य सम्पादन सम्झौता बमोजिम कार्य सम्पादन भए नभएको सम्बन्धमा कार्यकारी निर्देशकले मासिक, अर्ध वार्षिक र वार्षिक रुपमा अनुगमन मुल्यांकन गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ ।
(५) उपविनियम (४) बमोजिम अनुगमन मूल्यांकन गर्दा कार्यसम्पादन सम्झौता बमोजिम भएको नपाइएमा वा कार्यसम्पादन स्तर न्यून रहेको पाइएमा कार्यकारी निर्देशकले त्यस्तो पदाधिकारीलाई डिभिजन प्रमुख वा विभाग प्रमुखको जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्न सक्नेछ । यसरी जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्नु अघि निजलाई सफाईको मौका दिनु पर्नेछ ।
३८. डिभिजन प्रमुख वा विभाग प्रमुख वा शाखा प्रमुखको अधिकार प्रयोग गर्ने : (१) अस्पतालको कुनै डिभिजन प्रमुख वा विभाग प्रमुख वा शाखा प्रमुख कुनै कारणले अस्पतालमा अनुपस्थित भएमा वा त्यस्तो पद रिक्त भई तत्काल पदपूर्ति हुन नसकेमा कार्यकारी निर्देशकले सम्बन्धित डिभिजन, विभाग वा शाखाको कर्मचारीलाई निमित्त जनाई सो पदले गर्नु पर्ने दैनीक कार्य सम्पादन गर्न तोक्न सक्नेछ ।
(२) उपविनियम (१) बमोजिम तोकिएको कर्मचारीले सो पदको कर्मचारी उपस्थित नभए सम्म वा सो पद अर्को व्यवस्था भई पूर्ति नभए सम्म सम्बन्धित डिभिजन वा विभाग वा शाखाको कागजात र दैनीक काम चलाउनको लागि चाहिने जिन्सी समेत जिम्मा लिई डिभिजन प्रमुख वा विभाग प्रमुख वा शाखा प्रमुखको काम निमित्त भई गर्नु पर्नेछ ।
(३) कुनै कर्मचारीले तीस दिन वा सो भन्दा बढी अवधिको लागि निमित्त भई काम गरेको भए निजले सम्बन्धित प्रमुखले पाउने थप सुविधा पाउनेछ ।
३९. ज्यालादारीमा काममा लगाउन सक्ने : (१) देहाय बमोजिमको अवस्थामा कार्यकारी निर्देशकले कुनै व्यक्तिलाई बढीमा छ महिना सम्मको लागि दैनीक ज्यालादारीमा काममा लगाउन सक्नेछ ः–
(क) स्थायी रुपमा पूर्ति गर्नु पर्ने गरी स्वीकृत भएको दरवन्दी रिक्त भई काममा असर पर्ने भएमा ।
(ख) कुनै खास कामको लागि सेवा भित्र आवश्यक योग्यता प्राप्त उपयुक्त व्यक्ति नभएकोले तत्काल र छोटो अवधीको लागि ज्यालादारीमा काममा लगाउन समितिले निर्देशन दिएमा ।
(ग) पटके काम लगाउनु परेमा ।
(घ) प्रस्तावित दरवन्दी स्वीकृत हुन बाँकी रहेकोमा तत्काल सेवा आवश्यक परेमा ।
(२) ज्यालादारीमा काममा लगाइएका व्यक्तिहरुको सेवा, शर्त तथा सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था समितिले निर्धारण गरेको मापदण्डको अधिनमा रही कार्यकारी निर्देशकले तोके बमोजिम हुनेछ ।
४०. बहाली म्याद : नयाँ नियुक्ति भई वा अस्पतालको काममा काजमा खटिएको कर्मचारीले म्याद किटिएकोमा सोही म्यादभित्र र म्याद नकिटिएकोमा नयाँ नियुक्ति भएको वा काज खटिएको मितिले सात दिनभित्र अस्पतालमा हाजिर हुनु पर्नेछ ।
४१. विनियम विपरीत नियुक्त गर्न नहुने : यस विनियममा भएको व्यवस्था विपरित कुनै पनि व्यक्तिलाई सेवामा नियुक्त गर्नु हँुदैन । त्यसरी नियुक्त गरेको पाईएमा त्यस्तो व्यक्तिले सेवामा रहँदा पाएको तलब भत्ता लगायतका अन्य सुविधा नियुक्त गर्ने अधिकारीबाट असूल उपर गरिनेछ ।
                                                                                परिच्छेद–५
                                                                                    काज

४२. काज खटाउने अधिकारी : सेवाको कामको सिलसिलामा कर्मचारीलाई काज खटाउने अधिकार देहायको अधिकारीलाई हुनेछ ः–
(क) अधिकृत तहको कर्मचारीलाई एक महिनासम्मको अवधिको लागि विदेशमा काज खटाउने र जतिसुकै अवधिको भएपनि स्वदेशमा काज खटाउने अधिकार कार्यकारी निर्देशकलाई हुनेछ र एक महिनाभन्दा बढी अवधिको लागि विदेशमा काज खटाउने अधिकार समितिलाई ।
(ख) सहायक तथा प्रारम्भिक तहको कर्मचारीलाई विदेश तथा स्वदेशमा काज खटाउने अधिकार कार्यकारी निर्देशकलाई ।
                                                                              परिच्छेद–६
                                                                                  बढुवा

४३. कार्य क्षमताको मूल्याङ्कनको आधारमा बढुवा : विनियम १६ बमोजिम कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनको आधारमा बढुवाद्वारा पदपूर्ति गर्ने भनी पदसंख्या निर्धारण गरिएको पदमा पदपूर्ति समितिले बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवारको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनको आधारमा सबैभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गर्ने उम्मेदवारलाई बढुवाको लागि कार्यकारी निर्देशक समक्ष सिफारिस गर्नेछ ।
४४. बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुनलाई चाहिने न्यूनतम सेवा अवधि : (१) कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनको आधारमा हुने बढुवाको लागि सम्बन्धित सेवा, समूह वा उपसमूहको निकटतम मुनीको पदमा कम्तीमा चार वर्षको स्थायी सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारी सम्भाव्य उम्मेदवार हुन सक्नेछन् ।
(२) उपविनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनको आधारमा हुने बढुवामा सम्भाव्य उम्मेदवार हुनको लागि अनुसूची–५ मा उल्लिखित आफ्नो पदसँग सम्बन्धित सेवा, समूह वा उपसमूहको निकटतम माथिल्लो पदको लागि आवश्यक न्यूनतम योग्यता समेत प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ ।
(३) उपविनियम (१) बमोजिम सम्भाव्य उम्मेदवार हुनको लागि विनियम २९ बमोजिम करार नियुक्ति पाई गरेको सेवा अवधि समेत गणना हुनेछ । तर एक वर्षको स्थायी सेवा अवधि पुरा नगरेको कर्मचारी बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुने छैन ।
४५. बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुन नपाउने : विनियम ४४ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको कुनै पनि कर्मचारी बढुवाकोलागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुन पाउने छैनः–
(क) विनियम १९ बमोजिम निर्धारित योग्यता नभएको,
(ख) स्थायी नियुक्ति भएको कम्तीमा एक वर्ष सेवा अवधि पूरा नभएको,
(ग) निलम्बन भएको अवधिभर,
(घ) तलब बृद्धि रोक्का भएको अवधिभर,
(ङ) तलबको शुरु स्केलमा घटुवा भएकोमा सोको दुई वर्ष पुरा नभएको ।
४६. सूचना प्रकाशन गर्नु पर्ने : (१) विनियम ४३ बमोजिम कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनको आधारमा बढुवाकोलागि उम्मेदवारको छनौट गर्नु पर्दा सम्भाव्य उम्मेदवारहरुले थाहा पाउने गरी कम्तीमा पन्ध्र दिनको दरखास्त दिने म्याद राखी अस्पतालको सूचनापाटीमा सूचना टाँस गर्नुपर्र्नेेछ ।
(२) उपविनियम (१) बमोजिम प्रकाशन गरिने सूचनामा बढुवा गर्नुपर्ने पदको नाम, तह, पदसंख्या, सेवा, समूह, उपसमूह, आवश्यक न्यूनतम योग्यता, कामको किसिम, काम गर्नु पर्ने स्थान, दरखास्त दिने अन्तिम मिति आदि कुराहरु स्पष्ट रुपमा खुलाउनुपर्नेछ ।
(३) उपविनियम (२) बमोजिम प्रकाशित सूचना अनुसार सम्भाव्य उम्मेदवारले बुझाउनु पर्ने दरखास्त फारामको ढाँचा पदपूर्ति समितिले तोकेबमोजिम हुनेछ ।
४७. कार्यक्षमताको मूल्याङ्कन :(१) विनियम ४३ बमोजिम कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनको आधारमा गरिने बढुवामा कर्मचारीको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कन गर्ने आधार र सो बापत पाउने अधिकतम १०० अङ्क देहायबमोजिम हुनेछः–
(क) ज्येष्ठता बापत – ३० अङ्क
(ख) शैक्षिक योग्यता – २० अङ्क
(ग) कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन बापत – ५० अङ्क
(२) उपविनियम (१) को खण्ड (क) बमोजिम ज्येष्ठता बापत देहायबमोजिमको अङ्क दिईनेछः–
(क) हाल बहाल रहेको पदमा काम गरेको प्रत्येक वर्षको निमित्त तीन अङ्क,
(ख) हाल बहाल रहेको पदभन्दा निकटतम मुनीको पदमा काम गरेबापत प्रत्येक वर्षको निमित्त एक अङ्कको दरले बढीमा चार अङ्क,
(ग) खण्ड (क) र (ख) बमोजिम ज्येष्ठता बापत अङ्क गणना गर्दा एक वर्षभन्दा बढी चानचुन महिना वा दिनको निमित्त दामासाहीको हिसाबले अङ्क दिईनेछ र गयल भएको तथा बेतलवी बिदामा बसेको अवधिको लागि ज्येष्ठता बापत अङ्क दिईने छैन ।
(३) उपविनियम (२) को खण्ड (क) बमोजिमको कर्मचारीको सेवा अवधि गणना गर्दा हाल बहाल रहेको पदमा स्थायी सेवा गरेको अवधि (बीचमा टुटेको भए टुटेको जति कटाई) शतप्रतिशत गणना गरिनेछ।
(४) उपविनियम (१) को खण्ड (ख) बमोजिम शैक्षिक योग्यता वापत अङ्क दिँदा सेवा प्रवेशको निमित्त आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता बापत प्रथम श्रेणीको वीस, द्वितीय श्रेणीको पन्ध्र र तृतीय श्रेणीको दश अङ्क दिईनेछः–
तर सेवा प्रवेशको निमित्त चाहिने शैक्षिक योग्यताभन्दा माथिल्लो उपाधि मात्र भएकोमा समेत सोही बमोजिमको अङ्क दिईनेछ ।
उदाहरणार्थः– स्नातकोपाधिलाई सेवा प्रवेशको लागि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तोकिएकोमा प्रमाणपत्र तहबाट सोभैm स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको ।
(५) श्रेणी नखुलेको शैक्षिक उपाधिका लागि द्वितीय श्रेणीको एकमुष्ट अङ्क दिईनेछ ।
(६) कुनै शैक्षिक योग्यताको स्तर निर्धारण गर्न द्विविधा उत्पन्न भएमा पदपूर्ति समितिले विशेषज्ञहरुसँग सल्लाह लिई निर्णय गर्नसक्नेछ ।
(७) कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको प्रयोजनको निमित्त अङ्क गणना गर्दा बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुन जति वर्षको सेवा आवश्यक पर्ने हो पछिल्लो त्यति वर्षको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन ˚ारामको औसतबाट हिसाब गरिनेछ ।
तर–
(१) अध्ययन वा तालीममा गएकोमा त्यस्तो अध्ययन वा तालीममा जानुभन्दा वा निलम्बन हुनुभन्दा तत्काल अघिको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन भएमा सोही वर्षको र त्यस्तो कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन नभएमा हाजिर भएपछि भरेको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा जति अङ्क पाएको छ सोही अनुपातमा नै अङ्क गणना गरिनेछ ।
(२) असाधारण बिदामा बसेको अवधिलाई कटाएर मात्रै सम्भाव्य उम्मेदवारीको हिसाब गरिनेछ र त्यस्तो बिदा अवधिको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम भरिने छैन । असाधारण विदामा बसेको कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको प्रयोजनको निमित्त अङ्क गणना गर्दा असाधारण विदामा बसेको अवधि कटाई सोभन्दा अगाडि वा पछाडिका वर्षहरुका बढुवाको लागि आवश्यक पर्ने अवधिको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन बापतको अङ्क गणना गरिनेछ ।
(८) यस विनियम बमोजिम कर्मचारीको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कन गरी सबैभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गर्ने कर्मचारीलाई सबैभन्दा पहिले बढुवा गरिनेछ । तर कार्यक्षमताको मूल्याङ्कन गर्दा समान अङ्क प्राप्त गर्ने कर्मचारीको हकमा ज्येष्ठताको आधारमा बढुवा गरिनेछ र त्यस्ता कर्मचारीको ज्येष्ठता निर्धारण गर्दा देहायको आधारमा गरिनेछ ः–
(क) हाल बहाल रहेको पदको सेवा अवधीकोे आधारमा,
(ख) खण्ड (क) बमोजिम ज्येष्ठता नछुट्टिएमा सोभन्दा निकटतम मुनिको पदको सेवा अवधीको आधारमा,
(ग) खण्ड (ख) बमोजिम पनि ज्येष्ठता नछुट्टिएमा सोभन्दा निकटतम मुनिको पदमा नियुक्ति वा बढुवा भएको मितिको आधारमा,
(घ) खण्ड (ग) बमोजिम पनि ज्येष्ठता नछुट्टिएमा हाल बहाल भईरहेको पदमा पदपूर्ति समितिले गरेको सिफारिसक्रमको आधारमा ।
४८. कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाराम : (१) कर्मचारीको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनकोलागि प्रयोग गरिने कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम अनुसूची–९ मा तोकिएबमोजिम हुनेछ ।
(२) कर्मचारीको कार्य सम्पादनको मूल्याङ्कन गर्दा देहाय बमोजिम अधिकतम पचास अङ्क प्रदान गरिनेछ ः–
(क) सुपरिवेक्षकले – २५
(ख) पुनरावलोकनकर्ताले – १५
(ग) पुनरावलोकन समितिले – १०
(३) उपविनियम (२) बमोजिम मूल्यांकन गर्नको लागि मूल्याङ्कन गरिने कर्मचारीभन्दा कम्तीमा एक पद माथिको कर्मचारी सुपरिवेक्षक हुनेछ र सुपरिवेक्षकभन्दा कम्तीमा एक पद माथिको कर्मचारी पुनरावलोकनकर्ता हुनेछ ।
तर सहायक तहको कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकन सहायक तहको कर्मचारीबाट हुनेछैन ।
(४) कर्मचारीको कार्य सम्पादनको मूल्याङ्कनकोलागि देहायको पुनरावलोकन समिति रहनेछ ः–
(क) कार्यकारी निर्देशक – अध्यक्ष
(ख) सम्बन्धित पुनरावलोकनकर्ता – सदस्य
(ग) सम्बन्धित कर्मचारीको सुपरिवेक्षक – सदस्य
(५) यस विनियममा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कार्यकारी निर्देशक सुपरिवेक्षक हुने कर्मचारीको हकमा निजले नै पुनरावलोकनकर्ता र पुनरावलोकन समितिको तर्पmबाट समेत अङ्क प्रदान गर्नेछ ।
४९. बढुवाको नामावली टाँस गर्नुपर्ने : पदपूर्ति समितिले यस परिच्छेदमा उल्लेख भएबमोजिमको कार्यविधि अपनाई बढुवाकोलागि सम्भाव्य उम्मेदवारको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कन गर्दा सबैभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गरी बढुवाको लागि सिफारिस भएका उम्मेदवारहरुको नामावली अस्पतालको सूचनापाटीमा टाँस गर्नेछ । त्यस्तो नामावलीमा बढुवा सिफारिस भएका सबै उम्मेदवारले प्राप्त गरेको कूल अङ्क समेत उल्लेख गर्नु पर्नेछ । त्यसरी बढुवा सिफारिसको नामावली टाँस भएपछि बढुवाको लागि सिफारिस नभएको कुनै उम्मेदवारले आफूले पाएको अङ्क हेर्न चाहेमा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन वापतको अङ्क बाहेक अन्य आधारहरु बापत निजले प्राप्त गरेको अङ्क जानकारी दिनु पर्नेछ ।
५०. बढुवा सिफारिस उपर उजूरी र तत्सम्बन्धी कार्यविधि : (१) विनियम ४९ बमोजिम टाँस भएको बढुवा सिफारिस सूचीमा नाम समावेश नभएका उम्मेदवारले त्यस्तो बढुवा सिफारिस उपर चित्त नबुझी उजूरी दिन चाहेमा बढुवा सिफारिस सूची टाँस भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र पदपूर्ति समिति वा सो समितिले तोकेको अधिकारी समक्ष उजूरी दिन सक्नेछ । यसरी उजूरी दिने कर्मचारीले आफूले बढुवा पाउनुपर्ने आधार समेत स्पष्ट रुपमा खुलाउनु पर्नेछ ।
(२) उपविनियम (१) बमोजिम पर्न आएको उजूरीको सम्बन्धमा उजूरी सुन्ने अधिकारीले बढीमा एक महिनाभित्र छानबीन गरी पहिले निकालेको बढुवा नामावलीमा संशोधन गर्नुपर्ने भएमा सोको सूचना पदपूर्ति समितिलाई दिनु पर्नेछ ।
(३) उपविनियम (१) बमोजिम पर्न आएको उजूरी आधारहीन ठहरिएमा सोको मनासिब माफिकको कारण समेतको जानकारी उजूरी सुन्ने अधिकारीले सम्बन्धित उजूरवालालाई दिनु पर्नेछ ।
५१. जेष्ठता लागू हुने मिति: (१) विनियम ४९ बमोजिम निकालिएको बढुवाको सिफारिस सूची उपर विनियम ५० को उपविनियम (१) बमोजिमको म्यादभित्र कसैको उजूरी नपरेमा त्यस्तो बढुवा सिफारिसको सूची टाँस भएको मितिले सोह्रौंं दिनदेखि जेष्ठता कायम हुने गरी बढुवाको पत्र दिईनेछ ।
(२) विनियम ४९ बमोजिम निकालिएको बढुवा सिफारिसको सूचीमा चित्त नबुझ्ने कुनै उम्मेदवारले विनियम ५० को उपविनियम (१) बमोजिमको म्यादभित्र उजूरी गरेमा उजूरी सुन्ने अधिकारीले सो सम्बन्धमा छानबीन गरी पहिले निकालिएको बढुवा सूचीलाई यथावत कायम राख्ने निर्णय गरेमा उपविनियम (१) मा उल्लिखित दिनदेखि र संशोधित रुपमा बढुवाको सूचना प्रकाशन गरेमा सूचना प्रकाशन गरेको दिनदेखि जेष्ठता कायम हुने गरी बढुवाको पत्र दिईनेछ ।
(३) विनियम ५२ बमोजिम आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाको माध्यमबाट बढुवाकोलागि सिफारिस भएको उम्मेदवारलाई अख्तियारवालाले बढुवा गर्ने निर्णय गरेको मितिदेखि जेष्ठता कायम हुने गरी बढुवाको पत्र दिइनेछ ।
५२. आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा हुने बढुवा : विनियम १६ बमोजिम आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाको आधारमा पदपूर्ति गर्ने गरी छुट्टिएको पदमा पदपूर्ति समितिले आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षा सञ्चालन गरी सो परीक्षाबाट योग्यताक्रमको आधारमा छनौट भएका उम्मेदवारलाई बढुवाकोलागि सिफारिस गर्नेछ ।
५३. आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाको तरीका : (१) विनियम ५२ बमोजिम पदपूर्ति समितिले आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षा सञ्चालन गर्दा देहायको कुनै एक वा एकभन्दा बढी तरीकाबाट परीक्षा सञ्चालन गर्नसक्नेछ ः–
(क) लिखित परीक्षा,
(ख) प्रयोगात्मक परीक्षा, र
(ग) अन्तर्वार्ता ।
(२) उपविनियम (१) बमोजिम सञ्चालन गरिने परीक्षाको पाठ्यक्रम तथा पाठ्यांश भार तोक्ने, परीक्षा सञ्चालन समिति गठन गर्ने लगायत परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी अन्य कार्यविधि परीक्षा सञ्चालन निर्देशिकामा उल्लेख भएबमोजिम हुनेछ ।
(३) उपविनियम (१) बमोजिम सञ्चालन गरिने परीक्षासँग सम्बन्धित अभिलेखहरु गोप्य रहनेछन् ।
५४. सूचना टाँस गर्नुपर्ने : (१) विनियम ५३ बमोजिम आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाको आधारमा उपयुक्त उम्मेदवारको छनौट गरी बढुवाकोलागि सिफारिस गर्नुपर्दा सम्भाव्य उम्मेदवारहरुले थाहा पाउने गरी
ज्ञड
कम्तीमा पन्ध्र दिनकोे दरखास्त दिने म्याद राखी समितिको सूचनापाटीमा सूचना टाँस गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपविनियम (१) बमोजिमको सूचनामा पूर्ति गर्नुपर्ने पदको नाम, तह, संख्या, सेवा, समूह, आवश्यक न्यूनतम योग्यता, कामको किसिम, काम गर्नु पर्ने स्थान, परीक्षाको किसिम, परीक्षा दस्तूर, दरखास्त दिने अन्तिम मिति आदि कुराहरु स्पष्ट रुपमा खुलाउनु पर्नेछ ।
(३) उपविनियम (२) बमोजिमको सूचना बमोजिम सम्भाव्य उम्मेदवारले पदपूर्ति समितिमा बुझाउनुपर्ने दरखास्त फारामको ढाँचा पदपूर्ति समितिले तोकेबमोजिम हुनेछ ।
५५. आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा हुने बढुवामा सम्भाव्य उम्मेदवार हुनकोलागि आवश्यक न्यूनतम योग्यता र सेवा अवधि : आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाको आधारमा हुने बढुवामा सम्भाव्य उम्मेदवार हुनकोलागि सम्बन्धित सेवा तथा समूहको निकटतम मुनिको पदमा विनियम ४४ बमोजिमको सेवा अवधि पूरा गरेको र अनुसूची–५ मा उल्लिखित बढुवा हुने पदकोलागि तोकिएको न्यूनतम योग्यता प्राप्त गरेको हुनु पर्नेछ ।
५६. समितिले आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्ने : बढुवाको कारवाही गर्दा यस परिच्छेदभित्र नपरेको विषयमा वा सोभित्र परेको विषय भए तापनि विनियमले यस्तो गर्ने भन्ने केही सङ्केत नगरेको विषयमा कुनै अप्रत्याशित कठिनाई आइपरेमा यस विनियमावलीको उद्देश्य प्रतिकूल नहुने गरी समितिले आवश्यक व्याख्या वा व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।
                                                                                      परिच्छेद–७
                                                            अध्ययन, तालिम तथा सेमिनारमा मनोनयन

५७. अध्ययन, तालिम तथा सेमिनारमा मनोनयन गर्ने अधिकारी : समितिका कर्मचारीहरुलाई अध्ययन, तालिम तथा सेमिनारमा मनोनयन गर्ने अधिकार देहायका अधिकारीलाई हुनेछ ः–
(क) स्वदेश तथा विदेशमा अध्ययनको लागि मनोनयन गर्ने अधिकार कार्यकारी निर्देशकको सिफारिशमा समितिलाई,
(ख) स्वदेश तथा विदेशमा तालिम तथा सेमिनारमा मनोनयन गर्ने अधिकार कार्यकारी निर्देशकलाई ।
५८. अध्ययन वा तालिममा मनोनयनको आधार : कर्मचारीलाई अध्ययन वा तालिममा मनोनयन गर्दा अध्ययन वा तालिमको विषयसँग सम्बन्धित सेवा, समूह र उपसमूहभित्रका कर्मचारीहरुमध्येबाट देहायका आधारमा मनोनयन गरिनेछ ।
(क) तालिम तथा अध्ययनको विषय अस्पतालको लागि उपयोगी र आवश्यक भएको ।
(ख) अध्ययनमा मनोनयनका लागि तोकिएको आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिई कार्यसम्पादनको मुल्यांकन वापत वढि अङ्क पाउने कर्मचारी मध्ये प्राथमिकताको आधारमा ।
(ग) अध्ययनमा मनोनयनको लागि कम्तीमा एक वर्ष स्थायी सेवा अवधि पूरा भएको ।
तर सेवामा स्थायी नियुक्ति पाएको विशेषज्ञ चिकित्सकलाई सव स्पेसियालिटी विषयमा अध्ययनको लागि स्थायी नियुक्ति पाएको एक वर्ष अवधि पुरा नभए पनि मनोनयन गर्न सकिनेछ ।
(घ) स्नातक, स्नातकोत्तर वा कुनै शैक्षिक उपाधिको अध्ययनका हकमा पैतालिस वर्ष उमेर ननाघेको ।
५९. मनोनयन गर्दा प्राथमिकता दिनुपर्ने : (१) अध्ययन वा तालिममा कर्मचारीको मनोनयन गर्दा विनियम ५८ को अधिनमा रही पहिले अध्ययन वा तालिम लिने मौका नपाएको कर्मचारीलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।
(२) कर्मचारीलाई कुनै अध्ययन वा तालिममा मनोनयन गरी पठाएमा त्यस्तो तालिम तथा अध्ययन अवधिभर निजलाई पूरा तलब भत्ता तथा विदेशमा मनोनयन गरी पठाएमा एक पटक मात्र आवत जावतको खर्च (तालीम तथा अध्ययन गर्ने संस्था वा अन्य तवरवाट नव्यहोरेमा मात्र) उपलव्ध गराइनेछ । यस बमोजिम आवत जावतको खर्च उपलव्ध गराउनु अघि सोको टिकट पेश गर्नु पर्नेछ ।
६०. अध्ययन वा तालिम पूरा गरेपछि सेवा गर्नु पर्ने अवधि : (१) समितिबाट मनोनयन भई अध्ययन वा तालिममा जाने कर्मचारीले जानु पूर्व त्यस्तो अध्ययन वा तालिम पूरा गरेपछि अध्ययन वा तालिममा लागेको समय अवधिको दोब्बर अवधिसम्म अनिवार्य रुपमा अस्पतालमा सेवा गर्र्ने कबुलियत गर्नुपर्नेछ ।
तर जतिसुकै अवधिको अध्ययन वा तालिम भए तापनि सो अध्ययन वा तालिम पूरा गरी फर्कि आएपछि पूर्व कबुलियतबमोजिम कर्मचारीले अस्पतालमा गर्नु पर्ने सेवाको अधिकतम हद छ वर्षभन्दा बढी हुनेछैन ।
(२) कुनै पनि कर्मचारीले अध्ययन वा तालिम पूरा गरेपछि सेवा गर्न नआएमा वा गर्नुपर्ने सेवा अवधि पूरा नगरेमा वा अस्पतालले विभागीय कारवाही गरी सेवाबाट हटाएमा कर्मचारीबाट अध्ययन वा तालिम अवधिभर निजले पाएको तलब, भत्ता तथा कबुलियतनामामा उल्लेख भएको अन्य रकमको दोब्बर रकम सरकारी बाँकी सरह असूल उपर गरिनेछ ।
(३) तालिम तथा अध्ययनमा गएका कर्मचारीको सो अवधिभर अन्य कुनै पनि विदा पाक्ने छैन ।
(४) तालिम तथा अध्ययन पुरा गरेका कर्मचारीले छिटो साधनवाट आउँदा लाग्ने वाटोको म्याद वाहेक सात दिनभित्र अस्पतालमा हाजिर भइसक्नु पर्नेछ । मनासिव माफिकको कारण वेगर सो अवधिभित्र हाजिर नहुने कर्मचारीलाई विभागीय कारवाही गरिनेछ ।
                                                                                 परिच्छेद–८
                                                                               हाजिरी र बिदा

६१. कर्मचारीको सबै समय अस्पतालको अधीनमा हुने : यस विनियमावलीमा अन्यथा लेखिएकोमा बाहेक कर्मचारीको सबै समय अस्पतालको अधीनमा हुनेछ र जुनसुकै समयमा पनि कर्मचारीलाई काममा लगाउन सकिनेछ ।
६२. समय पालन र नियमित हाजिरी : (१) कर्मचारीले अस्पतालबाट निर्धारित समयमा नियमित रुपमा अस्पतालमा उपस्थित भई हाजिर जनाउन खडा गरिएको हाजिरी किताब वा विद्युतीय हाजिरी प्रणालीमा हाजिर जनाई आफूलाई सुम्पिएको जिम्मेवारी बहन गर्नु पर्नेछ र समितिबाट निर्धारित कार्य समय समाप्त भएपछि हाजिरी किताब वा विद्युतीय हाजिरी प्रणालीमा हाजिर जनाएर मात्र अस्पताल छाड्नुपर्नेछ ।
(२) कर्मचारीले अस्पतालमा उपस्थित भई हाजिर जनाईसकेपछि आपूmभन्दा माथिको अधिकृतको अनुमति नलिई कार्यालय समयमा अस्पताल वा आपूmलाई तोकिएको स्थान छोडी अन्यत्र जान हुँदैन ।
६३. छड्के जाँच : (१) अख्तियारवालाले अस्पतालबाट निर्धारित समयमा कुनै पनि बेला कर्मचारीहरु उपस्थित भई हाजिर जनाए, नजनाएको, आपूmलाई तोकिएको स्थानमा बसी ठेकिएको काम गरे, नगरेको बारेमा छड्के जाँच गर्नसक्नेछ ।
(२) उपविनियम (१) बमोजिम छड्के जाँच हुँदा कुनै कर्मचारी बिदा स्वीकृत नगराई अस्पतालको समयमा अनुपस्थित रहेको वा उपस्थित भए तापनि आपूmलाई तोकिएको स्थानमा नबसी अस्पतालको काममा बाहेक अन्यत्र गएको देखिएमा अख्तियारवालाले त्यस्तो कर्मचारीलाई गयल जनाई तलब र भत्ता कटाउने आदेश दिन र विभागीय कारवाही समेत गर्न सक्नेछ ।
६४. सार्वजनिक बिदा : (१) प्रत्येक वर्ष सोह्र दिनमा नबढ्ने गरी समितिले तोके बमोजिमका राष्ट्रिय पर्व तथा चाड पर्वहरुमा सार्वजनिक बिदा दिईनेछ ।
(२) उपविनियम (१) बमोजिम तोकिएका विदा बाहेक अन्य राष्ट्रिय पर्व तथा चाडपर्वहरुमा सार्वजनिक विदा हुनेछैन ।
६५. साप्ताहिक बिदा : कर्मचारीलाई हप्ताको एक दिन साप्ताहिक बिदा दिईनेछ ।
६६. तलवी बिदा : (१) कर्मचारीले काम गरेको अवधीको बाह्र दिनको एक दिनको दरले पूरा तलब भत्ता सहितको तलवी बिदा पाउनेछ ।
(२) यस विनियमको प्रयोजनको लािग “काम गरेको अवधी” भन्नाले सो अवधि भित्र लिएको प्रसूति विदा, प्रसूति स्याहार विदा, सार्वजनिक विदा समेतलाई जनाउनेछ ।
(३) तलवी बिदा साठी दिनसम्म सञ्चित रहनेछ र सोभन्दा बढी सञ्चित रहन आएको बिदाको हकमा प्रत्येक वर्षको अन्त्यमा बढी रहन आएको बिदा वापतको रकम भुक्तानी दिईनेछ । कुनै कारणले कर्मचारी सेवाबाट अलग भएमा निजको सञ्चित रहेको तलवी बिदा बापत निजको पदाधिकार रहेको पदबाट खाईपाई आएको तलब भत्ताको दरले हुन आउने रकम निजले एकमुष्ट लिनपाउनेछ ।
(४) सञ्चित रहेको तलवी बिदाको रकम लिन नपाउँदै कुनै कर्मचारीको मृत्यु भएमा त्यस्तो सञ्चित तलवी बिदाको रकम निजको हकवालालाइ भुक्त्तानी दिइनेछ ।
६७. प्रसूति बिदा : (१) महिला कर्मचारीले सुत्केरीको अघि र पछि गरी साठी दिन पूरा तलब र भत्ता सहितको प्रसूति बिदा पाउनेछ ।
(२) अट्ठाईस हप्ता भन्दाबढी अवधिको गर्भवती महिलाले मात्र यस विनियम बमोजिमको प्रसूति विदा पाउनेछ ।
६८. प्रसूति स्याहार विदा : (१) अस्पतालको कुनै पुरुष कर्मचारीको पत्नी सुत्केरी भएमा त्यस्तो कर्मचारीलाई बढीमा सात दिन पूरा तलब र भत्ता सहितको प्रसूति स्याहार बिदा दिन सकिनेछ ।
(२) उपविनियम (१) बमोजिमको विदा सम्बन्धित कर्मचारीको पत्नी सुत्केरी हुनुभन्दा बढीमा सात दिन अगाडिदेखि सुत्केरी भएको सात दिन सम्ममा लिइसक्नु पर्नेछ ।
(३) प्रसूति स्याहार विदा बढीमा दुई पटक मात्र पाइनेछ ।
(४) प्रसूति स्याहार विदा लिएको कर्मचारीले विदा लिएको मितिले तीन महिना भित्रमा बच्चाको जन्मदर्ता प्रमाणपत्र पेश गर्नु पर्नेछ । सो बमोजिम प्रमाणपत्र पेश नगरेमा सो अवधी निजले पाउने तलवी विदाबाट कट्टा गरिनेछ ।
६९. किरिया बिदा : कुनै कर्मचारीले कुल धर्म अनुसार आफैं किरिया बस्नु परेमा पूरा तलब र भत्ता सहितको पन्ध्र दिन किरिया बिदा पाउनेछ । महिला कर्मचारीको पतिले किरिया बस्नु परेमा निजलाई त्यति नै दिन तलब र भत्ता सहितको किरिया बिदा दिइनेछ ।
७०. दुर्घटना तथा अशक्त बिदा : सेवाको कामको सिलसिलामा कुनै कर्मचारी दुर्घटनामा परी घाईते वा अङ्गभङ्ग भई काम गर्न नसक्ने भएमा दुर्घटनाको अवस्थालाई विचार गरी मेडिकल बोर्डको सिफारिस बमोजिम अस्पतालले बढीमा एक सय दिनसम्मको पूरा तलब र भत्ता सहितको दुर्घटना तथा अशक्त बिदा दिन सक्नेछ ।
७१. अध्ययन बिदा : (१) सेवाको स्थायी कर्मचारीलाई कुनै विषयमा अध्ययनको लागि अस्पतालबाट मनोनयन गरिएमा त्यस्तो कर्मचारीलाई पूरा तलब भत्ता सहितको बढीमा चार वर्षको अध्ययन बिदा दिईनेछ ।
(२) स्थायी नियुक्ति भएको एक वर्ष पुरा नभएका कुनै पनि कर्मचारीलाई अध्ययन बिदा दिईने छैन ।
तर सेवामा स्थायी नियुक्ति पाएको विशेषज्ञ चिकित्सकको स्थायी नियुक्ति भएको एक वर्ष पुरा नभए पनि निजलाई सव स्पेसियालिटी विषयमा अध्ययनको लागि मनोनयन गरी सोको लागि अध्ययन विदा दिन सकिनेछ ।
७२. बेतलबी बिदा : (१) सेवाको स्थायी कर्मचारीलाई बेतलबी बिदा आवश्यक परेमा सोको कारण सहित निवेदन दिनु पर्नेछ र कारण मनासिब देखिएमा सेवा अवधि भरमा बढीमा एक वर्ष बेतलबी बिदा दिन सकिनेछ ।
(२) कम्तीमा एक वर्षको स्थायी सेवा अवधि पूरा नगरेको कर्मचारीले बेतलबी बिदा पाउने छैन ।
(३) बेतलबी बिदा बसेको अवधिमा कर्मचारीको अन्य कुनै प्रकारको बिदा पाक्ने छैन र बेतलबी बिदा बसेको अवधि सेवा अवधिमा गणना गरिने छैन ।
७३. सट्टा बिदा : समितिले तोकेको सार्वजनिक बिदाको दिन काममा खटिनु परेको कर्मचारीले सो बापत सट्टा बिदा पाउनेछ र त्यस्तो बिदा सार्वजनिक विदाको दिनमा काम गरेको मितिले दुई महिनाभित्र लिईसक्नु पर्नेछ ।
तर अस्पतालमा सेवा पु¥याउनु पर्ने कारणले विदा लिन नसकेको कुरा कार्यकारी निर्देशकले प्रमाणित गरेको अवस्थामा यस बमोजिमको अवधी समाप्त भए पछि सो बिदा बापत निजको पदाधिकार रहेको पदबाट खाईपाई आएको तलब भत्ताको दरले हुन आउने रकम निजले एकमुष्ट लिन पाउनेछ ।
७४. बिदा परिणत नहुने : यस परिच्छेद बमोजिम कर्मचारीले जुन बिदा लिई बसेको हो, सोही बिदा नै उपभोग गर्नुपर्नेछ । एक किसिमको बिदा स्वीकृत भएकोमा त्यस्तो बिदा पछि किरिया बिदा, प्रसूति बिदा वा प्रसूति स्याहार विदा बाहेक अर्को किसिमको बिदामा परिणत गरिने छैन ।
७५. बिदा माग गर्ने विधि : (१) बिदाको निकासाको निमित्त कर्मचारीले आफूलाई चाहिएको बिदाको अवधि, कारण र विदेश जानुपर्ने भएमा सो समेत खोली अस्पतालले तोकेको ढाँचामा बिदा दिने अधिकारी समक्ष निवेदन पेश गर्नु पर्नेछ र बिदा दिने अधिकारीले पनि बिदा स्वीकृत वा अस्वीकृत भएको सूचना सो कर्मचारीलाई दिनु पर्नेछ । पूर्व स्वीकृति लिनु अगावै बिदा बस्नु पर्ने पर्याप्त कारण थियो भन्ने बिदा दिने अधिकारीलाई चित्त बुझेमा मात्र निजले निवेदनको मितिभन्दा अगाडिदेखिको मितिबाट बिदा स्वीकृत गर्न सक्नेछ ।
(३) कुनै पनि कर्मचारीले लिएको विदा आपूmलाई आवश्यक नभएको भनी निवेदन दिएमा विदा स्वीकृत गर्ने अधिकारीले त्यस्तो विदा रद्ध गरी निजलाई हाजिर गराउन सक्नेछ ।
७६. बिदाको निकासा दिने अधिकारी : (१) बेतलबी बिदा, दुर्घटना तथा अशक्त बिदा, अध्ययन बिदा कार्यकारी निर्देशकको सिफारिशमा समितिले स्वीकृत गर्नेछ ।
(२) उपविनियम (१) मा उल्लिखित बिदा बाहेक अन्य बिदा स्वीकृत गर्ने अधिकार कार्यकारी निर्देशक वा निजले तोकेको अधिकारीलाई हुनेछ ।
७७. सार्वजनिक बिदा गभिने ; तलबी बिदा वाहेक अन्य कुनै प्रकारको विदा लिई वसेको कर्मचारीले लिएको विदा अवधिमा सार्वजनिक बिदा परेमा सो अवधि पनि निजले लिएको विदामा गाभिनेछ ।
७८. अस्पतालमा अनुपस्थित हुने कर्मचारी उपर कारवाही : मुनासिब माफिकको कारण परेमा बाहेक बिदा स्वीकृत नगराई आपूmलाई तोकिएको समय तालिका (ड्युटी आवर) मा अस्पतालमा अनुपस्थित हुने कर्मचारीलाई गयल र तलब कट्टा गरी विभागीय सजाय समेत गर्न सकिनेछ । यसरी गयल भएको अवधि सेवा अवधिमा गणना हुने छैन । मुनासिब माफिकको कारण परी बिदा स्वीकृत नगराई अस्पतालमा उपस्थित हुन नसक्ने अवस्था परेमा यथासम्भव सोही दिन र सो दिन नसके त्यसको भोलीपल्टै अस्पतालमा आउन नसकेको मुनासिब माफिकको कारण सहित बिदा स्वीकृतिकोलागि निवेदन पेश गर्नुपर्नेछ ।
७९. बिदाको अभिलेख : बिदा दिने अधिकारीले आफ्नो मातहतमा काम गर्ने कर्मचारीको बिदाको अभिलेख अद्यावधिक रुपमा राख्न लगाउनु पर्नेछ । कर्मचारीको सरुवा हुँदा बिदाको अभिलेख पनि साथै पठाई दिनु पर्नेछ ।
८०. बिदा अधिकारको कुरा होइन : (१) बिदा अधिकारको कुरा होइन, सहुलियत मात्र हो । बिदाको निकासा दिने अधिकारीले आफ्नो स्वविवेकले सेवाको आवश्यकता अनुसार बिदा पूर्ण वा आंशिक रुपमा स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्नसक्नेछ ।
(२) प्रसूति बिदा, प्रसूति स्याहार विदा, किरिया बिदा, दुर्घटना तथा अशक्त बिदा र अध्ययन बिदा बसेको अवस्थामा बाहेक सेवाको आवश्यकता अनुसार स्वीकृत भैसकेको तलवी बिदा रद्द गरी सम्बन्धित कर्मचारीलाई अस्पतालको काममा फिर्ता बोलाउन सकिनेछ ।
                                                                        परिच्छेद–९
                                     तलब, भत्ता तथा कर्मचारी कल्याण सम्बन्धी अन्य सुविधा

८१. तलबमान् : (१) कर्मचारीले पाउने तलबमान् समितिले समय–समयमा तोकिदिए बमोजिम हुनेछ ।
(२) प्रत्येक कर्मचारीले एकवर्षको स्थायी सेवा अवधि पूरा गरेपछि समितिले तोकिदिए बमोजिमको संख्यामा नबढ्ने गरी समितिले तोकिदिए बमोजिमको रकम प्रत्येक वर्ष तलव वृद्धि पाउनेछ ।
(३) कुनै पदमा बढुवा भएको कर्मचारीले साबिकको पदमा खाईपाई आएको तलब भत्ताभन्दा बढुवा भएको पदको शुरु तलब रकम कम भएमा नपुग रकमसम्म थप गरी तलब स्केल कायम गरिनेछ ।
८२. पकाएको तलब भत्ता पाउने : कर्मचारीले प्रत्येक महिना भुक्तान भएपछि तलब भत्ता पाउनेछ । कुनै कर्मचारीले पकाइसकेको तलब भत्ता निज जुनसुकै बेहोराबाट सेवामा नरहे पनि पाउनेछ ।
८३. कार्यदक्षता सीमा पार गर्ने: कुनै कर्मचारी कार्यदक्षता सीमा पार गर्नकोलागि योग्य छ भनी अधिकृत तहको कर्मचारीको हकमा समितिले तथा सहायक र प्रारम्भिक तहका कर्मचारीको हकमा कार्यकारी निर्देशकले लिखित रुपमा नजनाएसम्म कुनै कर्मचारीले कार्यदक्षता सीमा पार गरेको मानिने छैन ।
८४. निलम्बन भएमा पाउने तलब : (१) कुनै कर्मचारी अस्पतालबाट भएको विभागीय कारवाहीको फलस्वरुप निलम्बन भएमा सो निलम्बनको अवधिभर निजले आफ्नो तलबको आधा मात्र तलब पाउनेछ, तर लागेको आरोप प्रमाणित नभई निजले सफाइ पाएमा निलम्बन रहेको अवधिमा निजले पाएको आधा तलब कट्टा गरी बाँकी तलब भत्ता (तलब वृद्धि हुने भए सो समेत) पाउनेछ । कसूरदार ठहरिएमा निलम्बन भएको मितिदेखिको बाँकी तलब भत्ता पाउने छैन ।
(२) कुनै कर्मचारी उपविनियम (१) मा उल्लिखित कारण बाहेक अन्य कुनै कारणबाट निलम्बन रहन गएको रहेछ भने निजले त्यसरी निलम्बन रहेको अवधिको तलब भत्ता पाउने छैन ।
८५. सेवामा पुनः कायम भएपछि पूरा तलब भत्ता पाउने : कुनै कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाउने वा बर्खास्त गर्ने आदेश समिति वा अदालतबाट रद्द भई निज सेवामा पुनः कायम भएमा त्यस्तो कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाइएको वा बर्खास्त गरिएको मितिदेखि पुनः कायम भएको मितिसम्मको पूरा तलब भत्ता र तलब वृद्धि पाउने भए सो समेत दिइनेछ ।
८६. भत्ता : समितिले कर्मचारीलाई विभिन्न प्रकारका भत्ताहरु तोकिदिन सक्नेछ ।
८७. कर्मचारी सञ्चय कोषमा रकम जम्मा गरिदिने : (१) प्रत्येक स्थायी कर्मचारीको मासिक तलबबाट दश प्रतिशतका दरले रकम कट्टा गरी सो रकममा समितिले शतप्रतिशत रकम थप गरी कर्मचारी सञ्चय कोषमा जम्मा गरिदिनेछ ।
(२) कर्मचारी सञ्चय कोष सापटी सम्बन्धी व्यवस्था प्रचलित कानूनबमोजिम हुनेछ ।
८८. चाडपर्व खर्च : (१) कर्मचारीले एक महिनाको शुरु तलब बराबरको रकम प्रत्येक वर्ष (एकपटक मात्र) चाडपर्व खर्चको रुपमा पाउनेछ । तर यस्तो खर्च पाउन कम्तीमा छ महिनाको सेवा अवधि पुरा गरेको हुनुपर्नेछ ।
(२) अस्पतालको सेवामा नियुक्त भएको कर्मचारीले नियुक्ति भएको पन्ध्र दिन भित्र कुन चाडपर्वको अवसरमा सो खर्च पाउने हो सो खुलाई निवेदन दिनु पर्नेछ । यसरी एक पटक निवेदन दिई सकेपछि कर्मचारीले अर्को चाडपर्वमा खर्च माग गर्न पाउनेछैन ।
८९. उपचार सुविधा : कर्मचारी वा निजको परिवारको सदस्य बिरामी हुँदा अस्पतालमा उपलव्ध हुने स्वास्थ्य सेवामा निजामती कर्मचारीले पाए सरहको सुविधा उपलव्ध गराइने छ ।
९०. अङ्ग भङ्ग वा चोटपटक लागे बापत पाउने सुविधा : (१) सेवामा कार्यरत कुनैपनि कर्मचारी अस्पतालको कामको सिलसिलामा दुर्घटनामा परी अङ्ग भङ्ग भएमा वा चोटपटक लाग्न गएमा त्यस्तो कर्मचारीलाई लाग्न गएको चोटपटकको अवस्थालाई विचार गरी मेडिकल बोर्डको सिफारिश बमोजिम समितिले बढीमा विस हजार रुपैया सम्मको आर्थिक सहायता प्रदान गर्न सक्नेछ । उपचारको क्रममा त्यस्तो कर्मचारीको मृत्यु हुन गएमा त्यस्तो आर्थिक सहायता रकम मृतक कर्मचारीको परिवारको नजिकको हकदारलाई प्रदान गरिनेछ ।
(२) उपविनियम (१) बमोजिम चोटपटकको उपचार गराउन आवश्यक पर्ने अवधिको निमित्त कर्मचारीले निजको सञ्चित बिदाबाट बिदा कट्टा नहुने गरी विनियम ७० बमोजिमको दुर्घटना तथा अशक्त बिदा पाउनेछ ।
(३) उपविनियम (१) बमोजिम उपचार गराउँदा लागेको उपचार खर्चको शतप्रतिशत रकम त्यस्तो कर्मचारीले पाउनेछ ।
(४) कुनै कर्मचारीले जानाजान आफ्नै गम्भीर लापरवाहीले चोटपटक लगाएको कारणले अङ्ग भङ्ग भएमा यस विनियम बमोजिमको सुविधा पाउने छैन ।
(५) अस्पतालको कामको सिलसिलामा दुर्घटनामा परी अंगभंग भएको वा चोटपटक लागेको कारणले उपचार गराएको वा अस्पतालको कामको सिलसिलामा दुर्घटनामा परी मृत्यु भएको कर्मचारी वा निजको परिवारको निकटतम सदस्यलाई यस विनियमावली बमोजिम दिइने सुविधाको विषयमा सिफारिस गर्न देहाय बमोजिमको समिति रहनेछ ः
(क) कार्यकारी निर्देशक – अध्यक्ष
(ख) सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रतिनिधि – सदस्य
(ग) अस्पतालको लेखा शाखाको प्रमुख – सदस्य
(६) उपविनियम (५) बमोजिमको समितिको कार्यविधि सो समितिले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।
९१. अन्य सुविधा ः कर्मचारीले पाउने अन्य सुविधा समितिले समय समयमा तोकिदिएबमोजिम हुनेछ ।
परिच्छेद–१०
अवकाश तथा उपदान
९२. अनिवार्य अवकाश ः (१) सेवामा बहाल रहेको कर्मचारीको उमेर साठी वर्ष पुगेपछि सेवाबाट अनिवार्य अवकाश दिईनेछ ।
तर सिनियर कन्सल्टेन्टको हकमा समितिले निजको सेवा अत्यावश्यक रहेको ठानेमा एक पटकमा एक वर्षमा नबढ्ने गरी त्रीसट्ठी वर्षको उमेर सम्म सेवा अवधि थप गर्न सक्नेछ ।
(२) यस विनियमको प्रयोजनकोलागि कर्मचारीको उमेरको गणना गर्दा निजले सेवामा प्रवेश गर्दा पेश गरेको शिक्षण संस्थाको प्रमाणपत्रमा किटिएको जन्म दिन वा वर्षबाट हुन आएको उमेर, निजको नागरिकताको प्रमाणपत्रमा उल्लिखित उमेर वा निजले विनियम ३४ बमोजिम भरेको वैयक्तिक विवरण फाराममा लेखि दिएको जन्ममिति वा उमेर मध्ये जुन उमेरबाट निजको पहिले अवकाश हुन्छ सोही आधारमा गणना गरिनेछ ।
(३) उपविनियम (२) बमोजिमको कुनै कागजातमा साल वा वर्ष खुलेको तर महिना नखुलेको
द्दछ
अवस्थामा सोही सालको चैत्र मसान्त र महिना खुलेको गते नखुलेको अवस्थामा सोही महिनाको मसान्तलाई आधार मानी उमेरको गणना गरिनेछ ।
९३. राजीनामा ः (१) कुनै कर्मचारीले आफ्नो राजीखुशीले सेवाबाट अवकाश लिन चाहेमा राजीनामा दिनु परेको कारण खुलाई कम्तीमा दुई महिनाको पूर्व सूचना दिई कार्यकारी निर्देशक समक्ष राजीनामाको निवेदन दिन सक्नेछ ।
(२) उपविनियम (१) बमोजिम राजिनामा दिन चाहने कुनै कर्मचारीको राजीनामा प्राप्त हुन आएमा कार्यकारी निर्देशकले अस्पतालमा विद्यमान जनशक्तिको स्थितिलाई समेत विचार गर्दा राजीनामा स्वीकृत गर्न उपयुक्त देखेमा स्वीकृत गरी सोको जानकारी त्यसपछि बस्ने समितिको बैठकलाई गराउनुपर्नेछ ।
(३) उपविनियम (१) बमोजिम पूर्व सूचना नदिई दिएको राजीनामा स्वीकृत गर्नु परेमा त्यस्तो कर्मचारीले खाईपाई आएको दुई महिनाको तलब भत्ता बराबरको रकम कट्टा गर्न सकिनेछ ।
(४) राजीनामा स्वीकृति वा अस्वीकृतिको निर्णय भएपछि सोको जानकारी प्रशासन शाखाले सम्बन्धित कर्मचारीलाई दिनुपर्नेछ ।
(५) यस विनियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अस्पतालबाट मनोनयन भई अध्ययन वा तालीममा गएको कर्मचारीले विनियम ६० बमोजिमको अनिवार्य सेवा नगरी निजको राजिनामा स्वीकृत हुनेछैन ।
९४. उपदान कोष ः (१) सेवाबाट अवकाश हुने स्थायी कर्मचारीलाई उपदान प्रदान गर्नको लागि अस्पतालमा उपदान कोष नामको एक कोष खडा गरिनेछ । सो कोष संचालन गर्ने पदाधिकारी र त्यसको प्रक्रियाको विषय समितिले तोके वमोजिम हुनेछ ।
(२) अस्पतालले सेवामा कार्यरत स्थायी कर्मचारीको मासिक तलबको पाँच प्रतिशतका दरले रकम कट्टी गरी अस्पतालको तर्पmबाट समेत सोही बराबरको रकम थप गरी हुन आउने रकम उपविनियम (१) बमोजिमको कोषमा जम्मा गर्नेछ ।
तर बेतलवी विदा लिएको वर्षमा यो उपविनियम बमोजिमको रकम जम्मा गरिने छैन ।
(३) उपविनियम (१) बमोजिम उपदान कोषमा जम्मा गरिएको रकम प्रत्येक कर्मचारीको अलग अलग हिसाव राखिनेछ ।
(४) विनियम १०३ को खण्ड (ङ) बमोजिम भविष्यमा अस्पतालको सेवा वा अन्य सार्वजनिक सेवाको लागि अयोग्य ठहरिने गरी बर्खास्त हुने गरी सजायको आदेश पाएको अवस्थामा बाहेक पाँच वर्ष वा सोभन्दा बढी स्थायी सेवा गरेको कर्मचारीले जुनसुकै किसिमबाट सेवाबाट अवकाश प्राप्त गरेमा उपविनियम (१) बमोजिमको कोषबाट देहायको दरले उपदान दिईनेछ ः–
(क) पाँच वर्षदेखि दश वर्षसम्मको स्थायी सेवा गरेको कर्मचारीलाई निजले गरेको सेवाको प्रत्येक वर्षको निमित्त निजले खाईपाई आएको आधा महिनाको तलब बराबरको रकम,
(ख) दश वर्षभन्दा बढी पन्ध्र वर्षसम्म स्थायी सेवा गरेको कर्मचारीलाई निजले गरेको सेवाको प्रत्येक वर्षको निमित्त निजले खाईपाई आएको आखिरी एक महिनाको
द्दट
तलब बराबरको रकम,
(ग) पन्ध्र वर्षभन्दा बढी बीस वर्षसम्म स्थायी सेवा गरेको कर्मचारीलाई निजले गरेको सेवाको प्रत्येक वर्षको निमित्त निजले खाईपाई आएको आखिरी डेढ महिनाको तलब बराबरको रकम,
(घ) बीस वर्षभन्दा बढी पच्चिस वर्ष सम्म स्थायी सेवा गरेको कर्मचारीलाई निजले गरेको सेवाको प्रत्येक वर्षको निमित्त निजले खाईपाई आएको आखिरी दुई महिनाको तलब बराबरको रकम ।
(ङ) पच्चिस वर्षभन्दा बढी स्थायी सेवा गरेको कर्मचारीलाई निजले गरेको सेवाको प्रत्येक वर्षको निमित्त निजले खाईपाई आएको आखिरी अढाई महिनाको तलब बराबरको रकम ।
तर निजको नाममा जम्मा भएको रकम उल्लेखित रकमभन्दा बढी हुन आएमा सोही बराबरको रकम उक्त कोषबाट प्रदान गरिनेछ ।
(५) पाँच वर्ष भन्दा कम स्थायी सेवा अवधि पुरा गरी अवकाश भएको वा विनियम १०३ को खण्ड (ङ) बमोजिम सजाय पाएकोे कर्मचारीले उक्त कोषमा निजको तलवबाट कट्टी भएको रकम मात्र भुक्तानी पाउनेछ ।
(६) सेवामा कार्यरत कर्मचारी अस्पतालको कामको सिलसिलामा दुर्घटनामा परी मृत्यु भएमा त्यस्तो कर्मचारीको परिवारको नजिकको हकदारलाई मृतक कर्मचारीले खाईपाई आएको वीस महिनाको तलव बराबरको थप रकम विशेष उपदानको रुपमा एकमुष्ट प्रदान गरिनेछ ।
परिच्छेद–११
आचरण
९५. अनुशासन र नियम पालन ः (१) कर्मचारीले आफ्नो सेवा र पद अनुकूलको आचरण पालन गर्नु पर्नेछ ।
(२) कर्मचारीले अस्पतालबाट निर्धारित समयमा नियमित रुपले कार्यालयमा हाजिर हुनु पर्दछ । विदाको स्वीकृति नलिई कामबाट अनुपस्थित हुनु हुंदैन । अस्पताललाई आवश्यक पर्दा जुनसुकै समयमा पनि उपस्थित हुनु पर्नेछ ।
(३) कर्मचारीले अस्पतालको नीति नियमका साथै प्रचलित कानूनको सम्मान एवं पालना गर्नु पर्नेछ ।
(४) कर्मचारीले अस्पतालको कामका सम्बन्धमा आपूm भन्दा माथिको अधिकारीले दिएको निर्देशनलाई शिघ्रताका साथ पूरा गर्नु पर्नेछ ।
(५) कर्मचारीले आपूmभन्दा माथिका सबै कर्मचारीहरु प्रति उचित आदरभाव देखाउनु पर्नेछ र आपूm मुनिका कर्मचारीहरु प्रति उचित व्यवहार गर्नु पर्नेछ ।
(६) कुनै पनि कर्मचारीले अख्तियारवालाको स्वीकृति नलिई आफूले सेवामा रही कर्तव्य पालन गर्दा जानकारीमा आएको कुनै गोप्य वा कानूनद्वारा निषेधित विषय वा आफूले लेखेको वा सङ्कलन गरेको कुनै कागजपत्र वा समाचार प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपबाट अरु अनधिकृत कर्मचारी वा व्यक्ति वा प्रेसलाई दिनु वा बताउनु हुँदैन । यो प्रतिबन्ध जुनसुकै कारणबाट सेवामा नरहेको व्यक्तिको हकमा समेत लागू रहनेछ ।
(७) उपविनियम (६) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कर्मचारीले आफ्नो पदीय कामको सम्बन्धमा कसैले लगाएको आरोपको सम्बन्धमा अख्तियारवालाको स्वीकृति लिई अदालत वा अख्तियार प्राप्त
द्दठ
निकाय वा अधिकारी समक्ष उपस्थित भई सफाई दिन यस विनियमावलीमा लेखिएको कुनै कुराले बाधा पु¥याएको मानिने छैन ।
(८) अस्पतालको नीति विपरीत हुने गरी वा नेपाल सरकार र जनताको पारस्परिक सम्बन्धमा वा कुनै विदेशी राष्ट्रसँगको सम्बन्धमा खलल पर्न सक्ने गरी कुनै पनि कर्मचारीले आफ्नो काल्पनिक वा वास्तविक नामबाट वा बेनामी कुनै लेख प्रकाशित गर्न, प्रेसलाई कुनै खबर दिन वा रेडियो वा टेलिभिजनबाट भाषण प्रसारित गर्न, कुनै सार्वजनिक भाषण दिन वा कुनै वक्तव्य प्रकाशित गर्न हुँदैन ।
(९) उपविनियम (८) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रचलित कानून र अस्पतालको नीतिको विपरित नहुने गरी साहित्यिक, वैज्ञानिक वा कलात्मक कार्य गर्न, लेख प्रकाशन गर्न वा प्रसारण गर्न यस विनियममा लेखिएको कुनै पनि कुराले बाधा पु¥याएको मानिने छैन ।
(१०) कर्मचारीले अख्तियारवालाको पूर्व स्वीकृति नलिई देहायको काम गर्नु हुँदैनः–
(क) कुनै बैंक वा कम्पनीको स्थापना, रजिष्ट्रेशन वा सञ्चालनको काममा भाग लिन,
(ख) प्रचलित कानूनबमोजिम दर्ता गराउनु पर्ने कुनै व्यापार वा व्यवसाय गर्न,
(ग) नर्सिङहोम वा निजी अस्पताल वा कुनै प्रकारको स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन गर्न वा त्यस्तो संस्थामा काम गर्न,
(घ) अन्यत्र कुनै प्रकारको नोकरी स्वीकार गर्न ।
९६. इमान्दारीता र प्रतिवद्धता ः (१) कर्मचारीले अनुशासनमा रही आफ्नो कर्तव्य इमान्दारीता, बफादारीता र तत्परताका साथ पालन गर्नु पर्नेछ । सबै कर्मचारी अस्पतालको नीति र कार्यक्रम प्रति प्रतिबद्ध हुनु पर्नेछ ।
(२) कर्मचारी सदैव अस्पतालको हित प्रति प्रतिवद्ध हुनु पर्नेछ । अस्पतालको हितलाई व्यक्तिगत तथा समूहको हित भन्दा माथि राख्नु पर्नेछ ।
(३) कर्मचारीले अस्पतालको कामको सिलसिलामा अधिकार प्राप्त अधिकारीले खटाएको कार्यालय वा स्थानमा गई आफूलाई तोकिएको जिम्मेवारीको पालना गर्नु पर्नेछ ।
९७. तटस्थता र पेशाविदता ः (१) कुनै पनि कर्मचारी दलगत राजनीतिमा संलग्न हुन वा दलगत राजनीतिक कृयाकलापमा भाग लिन हुँदैन ।
तर यसबाट प्रचलित कानून बमोजिम आपूmले पाएको मतदानको अधिकार प्रयोग गर्न बाधा पर्ने छैन ।
(२) कर्मचारीले आफ्नो सेवा सम्बन्धी कुरामा मतलब साध्य गर्ने मनसायले अन्य कर्मचारी माथि कुनै राजनैतिक वा अवाञ्छनीय प्रभाव पार्न वा प्रभाव पार्ने प्रयत्न गर्न वा शारीरिक वा मानसिक उत्पीडन हुने गरी दवाव दिन वा हडताल वा कलम बन्द गर्न वा सो गर्ने उदेश्यले अरुलाई उक्साउन हुदैन ।
(३) कर्मचारीले आफ्नो कामका सन्दर्भमा सदैव पेशाविदता (प्रोफेसनालिजम्) का मुल्य मान्यताहरु अनुशरण गर्नु पर्नेछ । बस्तुवादी सोंच, निष्पक्ष व्यवहार र दक्षता अभिवृद्धिमा निरन्तर लगाव राखी आफूलाई उदाहरणीय व्यक्तित्वको रुपमा प्रस्तुत गर्नु पर्नेछ ।
९८. सदाचार एवं नैतिकता ः (१) कर्मचारीले अस्पताल र मातहतका निकायहरुले गर्नुपर्ने काममा प्रभाव पर्न सक्ने गरी कुनै पनि प्रकारको दान, दातव्य, उपहार, कोशेली वा चन्दा माग्ने वा स्वीकार गर्ने कार्य आफै वा आफ्नो परिवारको कुनै सदस्य वा अन्य कुनै व्यक्ति मार्फत गर्नु गराउनु हुँदैन ।
(२) कर्मचारी सदैव सेवा भाव प्रति निष्ठावान रहनुका साथै सेवाग्राही सँग शिष्ट व्यवहार प्रदर्शन गर्नु पर्नेछ ।
(३) कर्मचारीले नेपाल अधिराज्यको सार्वभौमसत्ता र अखण्डतामा आँच आउने गरी वा देशको शान्ति, सुरक्षा, वैदेशिक सम्वन्ध र सार्वजनिक मर्यादा तथा अदालतको निर्णयको अवहेलना हुने गरी विभिन्न जात, जाती, धर्म, वर्ग, क्षेत्र र सम्प्रदायका मानिसहरु बीच वैमनस्य उत्पन्न गराउने वा साम्प्रदायिक दूर्भावना पैmलाउने गरी वा कुनै अपराधलाई प्रश्रय हुने गरी प्रदर्शन गर्न, हडतालमा भाग लिन वा सो कार्य गर्ने उद्देश्यले अरुलाई उक्साउन समेत हुँदैन ।
द्दड
(४) साधन श्रोतको परिचालन एवं उपयोग गर्दा अस्पताललाई अधिकतम फाईदा पुग्ने गरी गर्नु पर्नेछ । अस्पतालको चल तथा अचल सम्पत्तिको हिफाजत, संरक्षण वा सुरक्षा गर्नु गराउनु सबै कर्मचारीको कर्तव्य हुनेछ ।
(५) कर्मचारीले जानाजान वा लापरवाही वा गैर जिम्मेवारी ढंगबाट अस्पतालको अहित हुने वा हानी नोक्सानी पुग्ने गरी काम गर्न हँुदैन ।
(६) कर्मचारीले कार्यालयमा मादक पदार्थ सेवन गर्न वा कसै प्रति अभद्र व्यवहार गर्न वा कार्यालय भित्र वा बाहिर सामाजिक दृष्टिले अनुपयुक्त एवं अनुचित कुनै व्यवहार गर्न वा अरुलाई दुरुत्साहन गर्न हुँदैन । यसो गरेमा निजलाई विभागीय सजायँ गरिने छ ।
९९. सम्पत्तिको विवरण पेश गर्नु पर्ने ः (१) कर्मचारीले आफ्नो र आफ्नो परिवारको नाममा रहेको चल तथा अचल सम्पत्तिको विवरण अनुसूची–१० बमोजिमको ढाँचामा तयार गरी प्रत्येक वर्ष आर्थिक वर्ष समाप्त भएको साठी दिनभित्र प्रशासन शाखामा पेश गर्नुपर्नेछ ।
(२) उपविनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अस्पतालको सेवामा पहिलो पटक नियुक्ति पाएको कर्मचारीले नियुक्ति भएको साठी दिन भित्र सम्पत्ति विवरण पेश गर्नु पर्नेछ ।
(३) कर्मचारीले आफ्नो वा आफ्नो परिवारको कुनै सदस्यको नाममा कुनै अचल सम्पत्ति खरीद गरी वा अन्य तरिकाद्वारा प्राप्त गरेमा त्यसरी खरीद वा प्राप्त गरेको एक महीना भित्र त्यस वापत लागेको मोल समेतको विवरण खोली पेश गर्नु पर्नेछ ।
परिच्छेद–१२
सेवाको सुरक्षा र पुरस्कार
१००. कर्मचारीको सेवाको सुरक्षा ः (१) भ्रष्टाचार गरेको वा नैैतिक पतन देखिन फौैजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसूरदार ठहरिएको वा प्रचलित कानूनबमोजिम स्थापना भएको कर्मचारीको व्यवसायसँग सम्बन्धित व्यावसायिक परिषद् वा सो सरहको निकायको दर्ता किताबबाट निजको नाम हटाइएको अवस्थामा बाहेक कर्मचारीलाई सफाइको सबूद दिने मनासिब माफिकको मौका नदिई सेवाबाट हटाइने वा बर्खास्त गरिनेछैन ।
(२) उपविनियम (१) मा उल्लिखित अवस्थाका कर्मचारीलाई सजायकोे आदेश दिन पाउने अधिकारीले पर्चा खडा गरी सेवाबाट बर्खास्त गर्न सक्नेछ ।
१०१. कर्मचारीको बचाउ ः कुनै पनि कर्मचारीले आफ्नो ओहदाको कर्तव्य पालन सम्झी गरेको कुनै कामको सम्बन्धमा निज उपर दायर भएको मुद्दाको प्रतिरक्षा अस्पतालले गर्नेछ ।
१०२. प्रोत्साही पुरस्कार ः अस्पतालको उत्पादकत्व अभिवृद्धिको लागि कर्मचारीहरुलाई सदैव सजग तथा प्रयत्नशील तुल्याउन आफ्नो लगनशीलता र सीपको प्रयोग गरी उत्कृष्ट एवं अनुकरणीय काम गर्ने कर्मचारीलाई अस्पतालले तोकेको नीति तथा कार्यविधिको अधिनमा रही पुरस्कृत गर्नसकिनेछ ।
परिच्छेद–१३
सजाय र पुनरावेदन
१०३. सजाय ः उचित र पर्याप्त कारण भएमा कर्मचारीलाई देहायबमोजिमको सजाय दिन सकिनेछ ः–
(क) नसिहत दिने,
(ख) बढीमा दुई तलब वृद्धि रोक्का गर्ने वा तलवको शुरु स्केलमा घटुवा गर्ने,
(ग) आर्थिक हानिनोक्सानी असूल उपर गर्ने,
द्दढ
(घ) भविष्यमा अस्पतालको सेवा वा अन्य सार्वजनिक सेवाको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउने,
(ङ) भविष्यमा अस्पतालको सेवा वा अन्य सार्वजनिक सेवाको निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्र्खास्त गर्ने ।
१०४. नसिहत दिने ः देहायको कुनै अवस्थामा कर्मचारीलाई नसिहत दिन सकिनेछ ः–
(क) अनुशासन र आज्ञा पालन नगरेमा,
(ख) नियमित समय पालन नगरेमा,
(ग) पदीय दायित्व तथा जिम्मेवारी पूरा नगरेमा,
(घ) अस्पतालको हाताभित्र धुम्रपान गरेमा,
(ङ) सेवाग्राहीसँग नराम्रो व्यवहार गरेमा,
(च) मादक पदार्थ सेवन गरी कार्यालयमा उपस्थित भएमा ।
१०५. बढीमा दुई तलब वृद्धि रोक्का गर्ने वा तलवको शुरु स्केलमा घटुवा गर्ने ः देहायको अवस्थामा कुनै कर्मचारीलाई बढीमा दुई तलब वृद्धि रोक्का गर्ने वा तलवको शुरु स्केलमा घटुवा गर्ने सजायको आदेश दिन सकिनेछ ः–
(क) आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी विनियममा तोकेको म्यादभित्र आफ्नो जिम्मामा रहेको नगदी, जिन्सी बरबुझारथ नगरेमा,
(ख) विरामीको उपचारको सन्दर्भमा सम्बन्धित चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी वा अधिकारीले दिएको आदेशको पालना नगरेमा,
(ग) विनियम १०४, १०६, १०७ र १०८ मा उल्लेख भएका बाहेक परिच्छेद–११ मा उल्लेखित अन्य आचरण सम्बन्धि व्यवस्था उल्लंघन गरेमा,
(घ) विनियम १०४ बमोजिमको सजाय पाएको कर्मचारीले सोही पदमा रहँदा पुनः सोही विनियममा उल्लिखित काम गरेमा ।
१०६. आर्थिक हानिनोक्सानी असूल उपर गर्ने ः (१) कर्मचारीले लापरवाही वा गैर जिम्मेवारी तरीकाले वा जानाजान त्रुटीपूर्ण ढङ्गबाट गरेको काम कारवाइबाट अस्पताललाई पर्न गएको आर्थिक हानिनोक्सानी सम्बन्धित कर्मचारीबाट भराउने गरी आदेश दिनसकिनेछ ।
(२) उपविनियम (१) बमोजिमको सजाय पाएको कर्मचारीले पूनः अस्पताललाई आर्थिक हानि नोक्सानी पारेमा निजबाट आर्थिक हानि नोक्सानी भराई विनियम १०७ बमोजिमको सजाय समेत गरिनेछ ।
१०७. भविष्यमा अस्पतालको सेवा वा अन्य सार्वजनिक सेवाको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउने ः देहायको कुनै अवस्थामा कर्मचारीलाई भविष्यमा अस्पताल वा अन्य सार्वजनिक सेवाको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउन सकिनेछः–
(क) काम सन्तोषजनक नभएमा,
स्पष्टिकरण ः यस खण्डको प्रयोजनको लागि कार्यसम्पादन मूल्यांकन अन्तर्गत ‘विषयवस्तुको ज्ञान र सीप’ तथा ‘सम्बन्धित कामको गुणस्तर’ प्रत्येक आधारमा
घण्
असी प्रतिशत भन्दा कम वा कार्यसम्पादन मूल्यांकन वापत औषतमा असी प्रतिशत भन्दा कम अङ्क हासिल गरेको अवस्थालाई काम सन्तोषजनक नभएको मान्न सकिनेछ ।
(ख) विनियम १०५ र १०६ बमोजिमको सजाय पाएको कर्मचारीले सोही पदमा रहँदा पुनः सोही विनियममा उल्लिखित काम गरेमा,
(ग) अख्तियारवालाको पूर्व स्वीकृति नलिई कुनै बैंक वा कम्पनीको स्थापना, रजिष्ट्रेशन वा सञ्चालनको काममा भाग लिएमा, प्रचलित कानूनबमोजिम दर्ता गराउनु पर्ने कुनै व्यापार वा व्यवसाय गरेमा वा त्यस्तो संस्थामा काम गरेमा वा अन्यत्र कुनै प्रकारको नोकरी स्वीकार गरेमा,
(घ) अस्पतालले तोकेको काम इमान्दारी पूर्वक नगरेमा,
(ङ) मनासीव माफिकको कारण परी सोको जानकारी गराएको अवस्थामा वाहेक बिदा स्वीकृत नगराई लगातार सात दिन अस्पतालमा अनुपस्थित भएमा,
(च) कुनै राजनैतिक दल वा सङ्गठनको सदस्यता प्राप्त गरेमा वा राजनीतिक पदको लागि हुने निर्वाचनमा उम्मेदवार भएमा वा त्यस्तो निर्वाचनमा कुनै उम्मेदवार, राजनैतिक दल वा सङ्गठनको तर्फबाट वक्तव्य दिएमा,
(छ) प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएको आफ्नो व्यवसायसँग सम्बन्धित व्यावसायिक परिषद् वा सो सरहको आधिकारिक निकायको नाम दर्ता किताबबाट नाम हटाईएमा,
(ज) जानी जानी लापरवाही वा हेलचक्रयाँईपूर्ण तरिकाबाट गरेको कामको परिणाम स्वरुप विरामीको स्वास्थ्यमा गंभिर असर पुगेमा,
(झ) अन्य निकाय वा संस्थामा पूर्णकालिन कर्मचारीको रुपमा काम गरेमा,
(ञ) अस्पतालले तोकेको समयमा काममा वाधापर्ने गरी अस्पतालको स्वीकृति विना कुनै पनि शिक्षण संस्थामा पूर्णकालीन रुपमा अध्ययनरत रहेमा,
(ट) समितिको सदस्य वा अस्पतालको कुनै पनि कर्मचारीलाई आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्नमा बाधा विरोध गरेमा वा शारीरिक वा मानसिक उत्पीडन हुने गरी दबाब दिएमा वा घेराउ गरेमा वा हडताल वा कलमबन्द वा अस्पतालको सेवा अवरुद्ध गरे, गराएमा,
(ट) अस्पतालको हित विपरित कुनै संस्था वा व्यक्तिसँग अवाञ्छित सम्पर्क कायम गरी आफ्नो ओहदाको मर्यादा विपरीत गैरजिम्मेवारीपूर्ण कार्य गरेमा,
(ठ) अस्पतालको कर्तव्य पालना गर्दा जानकारीमा आएको कुनै गोप्य वा प्रचलित कानूनबमोजिम गोप्य राख्नु पर्ने विषयको सम्बन्धमा लेखेको वा सङ्कलन गरेको कुनै कागजपत्र वा सो सम्बन्धी जानकारी अख्तियारवालाको अनुमति बिना प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपबाट अनधिकृत कर्मचारी, व्यक्ति वा प्रेसलाई दिएमा वा बताएमा,
घज्ञ
(ड) अस्पतालको नीति विपरित हुने गरी वा नेपाल सरकार र जनताको पारस्परिक सम्बन्धमा वा कुनै विदेशी राष्ट्रसँगको सम्बन्धमा खलल पर्न सक्ने कुनै पनि विषयमा कुनै कर्मचारीले आफ्नो काल्पनिक वा वास्तविक नामबाट वा बेनामी कुनै लेख प्रकाशित गरेमा वा आम सञ्चारको माध्यमबाट त्यस्तो विषयको प्रचार, प्रसार गरेमा वा सार्वजनिक भाषण दिएमा वा वक्तव्य प्रकाशित गरेमा,
(ढ) अस्पतालको सम्पत्तीको दुरुपयोग गरेमा ।
१०८. भविष्यमा अस्पतालको सेवा वा अन्य सार्वजनिक सेवाको निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गर्ने ः देहायको कुनै अवस्थामा कर्मचारीलाई भविष्यमा अस्पताल वा अन्य सार्वजनिक सेवाको निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गर्न सकिनेछ ः–
(क) भ्रष्टाचार वा आर्थिक अनियमितता गरेको प्रमाणित भएमा,
(ख) कर्मचारी आफैंले वा आफ्नो परिवारको कुनै सदस्य मार्फत अस्पतालको कामसंँग सम्बन्धित व्यक्तिहरुसँग अवाञ्छित दान, उपहार, चन्दा स्वीकार गरेको वा आर्थिक अनियमितता गरेको वा कुनै प्रकारको कमिसन वा गैरकानूनी रुपमा रकम लिएको प्रमाणित भएमा,
(ग) नेपालको सार्वभौमसत्ता र अखण्डतामा आँच आउने गरी, देशको शान्ति, सुरक्षा, वैदेशिक सम्बन्ध र सार्वजनिक मर्यादा तथा अदालतको निर्णयको अवहेलना हुने गरी, विभिन्न जात, जाति, धर्म, वर्ग, क्षेत्र र सम्प्रदायका मानिसहरुबीच वैमनस्यता उत्पन्न गराउने वा साम्प्रदायिक दुर्भावना फैलाउने गरी वा कुनै अपराधलाई प्रश्रय हुने गरी वा अस्पतालले उपलब्ध गराउने स्वास्थ्य सेवामा प्रतिकूल असर पर्ने गरी प्रदर्शन गरेमा वा हड्तालमा भाग लिएमा वा सो कार्य गर्ने उद्देश्यले अरुलाई उक्साएमा,
(घ) जानी जानी लापरवाही वा हेलचक्रयाँई पूर्ण तरिकाबाट गरेको कामको परिणाम स्वरुप विरामीको मृत्यु भएमा,
(ङ) नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसूरदार ठहरिएमा ।
१०९. विभागीय सजायको आदेश दिने अधिकारी ः सजायको आदेश दिने अधिकार देहायबमोजिमका कर्मचारीको हकमा देहायबमोजिमका अधिकारीलाई हुनेछः–
(क) प्रारम्भिक र सहायक तहका कर्मचारीलाई कार्यकारी निर्देशक,
(ख) अधिकृत तहका कर्मचारीको हकमा विनियम १०३ को खण्ड (क), (ख) र (ग) बमोजिमको सजाय गर्नु परेमा कार्यकारी निर्देशक र सोही विनियमको खण्ड (घ) र (ङ) बमोजिमको सजाय गर्नु परेमा समितिले सो समितिका सदस्य मध्येबाट गठन गरेको तीन सदस्य रहेको उपसमिति ।
११०. निलम्बन गर्ने ः (१) कुनै कर्मचारीको सम्बन्धमा विनियम १०७ र १०८ बमोजिमको कुनै अभियोगको सिलसिलामा जाँचबुझ गर्नु परेमा जाँचबुझ समाप्त नहुन्जेलसम्मको लागि उक्त कर्मचारीलाई कार्यकारी
घद्द
निर्देशकले देहायको अवस्था विद्यमान भएमा निलम्बन गर्नसक्नेछ ः–
(क) निलम्बन नगरी ओहदाको काम गर्न दिँदा झुटा सबूद प्रमाण सङ्कलन गर्न सक्ने वा आफ्नो विरुद्धको सबूद प्रमाण गायब गर्न सक्ने सम्भावना देखिएमा, वा
(ख) निलम्बन नगरी ओहदाको काम गर्न दिँदा समितिलाई हानिनोक्सानी हुने सम्भावना देखिएमा ।
(२) कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाउने वा बर्खास्त गर्ने अभियोगको सूचना दिनुको साथै निजलाई सजायको आदेश दिन पाउने अधिकारीले निलम्बन समेत गर्नसक्नेछ ।
(३) उपविनियम (१) बमोजिम कुनै कर्मचारीलाई निलम्बन गर्दा साधारणतयाः दुई महिनाभन्दा बढी गर्नु हुँदैन । सो अवधिभित्रै कर्मचारी उपरको कारवाही किनारा लगाउनुपर्नेछ । कुनै असाधारण अवस्था परी उक्त अवधिभित्र कारवाही किनारा लगाउन नसकिने भै निलम्बनको अवधि बढाउनु परेमा सजाय दिन पाउने अधिकारीले एक महिनासम्म निलम्बनको अवधि बढाउनसक्नेछ ।
(४) नैतिकपतन देखिने फौजदारी अभियोगमा गिरफ्तार भई थुनिएको वा प्रचलित कानूनबमोजिम स्थापना भएको कर्मचारीको व्यवसायसँग सम्बन्धित व्यावसायिक परिषद् वा सो सरहको आधिकारिक निकायबाट निलम्बन भएको कर्मचारी त्यसरी थुनिएको वा निलम्बन भएको अवधिभर स्वतः निलम्बन भएको मानिनेछ ।
१११. निलम्बनको समाप्ती ः कुनै कर्मचारी आफ्नो पदमा पुनः स्थापित भएमा वा सेवाबाट हटाइएमा वा बर्खास्त गरिएमा वा निजको निलम्बन अवधी समाप्त भएमा निजको निलम्बन स्वतः समाप्त हुनेछ ।
११२. सफाइ पेश गर्ने मौका दिनु पर्ने ः (१) सजायको आदेश दिन पाउने अधिकारीले कुनै कर्मचारीलाई सजायको आदेश दिनु अघि कारवाही गर्न लागिएको कारण उल्लेख गरी सो कर्मचारीलाई उचित म्याद दिई आफ्नो सफाइ पेश गर्ने मौका दिनु पर्नेछ । यसरी मौका दिँदा निजमाथि लगाइएको आरोप स्पष्ट रुपले किटिएको र प्रत्येक आरोप कुन कुन कुरा र कारणमा आधारित छ सो समेत खुलाउनु पर्नेछ । त्यस्तोमा सम्बन्धित कर्मचारीले पनि म्यादभित्र आफ्नो सफाइ पेश गर्नुपर्नेछ र यसरी पेश हुन आएको सफाइलाई सम्बन्धित अधिकारीले गम्भीरतापूर्वक मनन गर्नु पर्नेछ ।
(२) सजायको आदेश दिन पाउने अधिकारीले कुनै कर्मचारीसंँग सफाइ माग गर्नुभन्दा अगावै स्वयं वा अन्य कुनै अधिकृतद्वारा उपविनियम (३) बमोजिम विभागीय जाँचबुझ गराई निजको ठहर सहितको प्रतिवेदन लिन सक्नेछ ।
(३) उपविनियम (२) बमोजिमको जाँचबुझ गर्ने अधिकृतलाई देहायको तरीका अपनाई विभागीय जाँचबुझको कारवाही चलाउने अधिकार हुुनेछ ः–
(क) बयान गराउने, लिखित प्रमाणहरु दाखिल गराउने र साक्षीको नाममा आदेश जारी गर्ने,
(ख) अभियोग लागेको कर्मचारीको रोहवरमा सबूद प्रमाण बुझ्ने,
(ग) अभियोग लागेको कर्मचारीलाई साक्षीसंँग जिरह गर्न र अभियोग विरुद्ध सबूद प्रमाण दाखिला गर्ने मौका दिने ।
घघ
(४) उपविनियम (३) बमोजिमको जाँचबुझको काम सकिएपछि सजायको आदेश दिन पाउने अधिकारी समक्ष जाँचबुझ अधिकृतले प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेछ । निजले त्यस्तो प्रतिवेदनमा सजाय सम्बन्धी कारण सहितको आफ्नो ठहरसाथ जो भएको सबूद प्रमाण पनि दाखिल गर्नु पर्नेछ ।
(५) कुनै कर्मचारीलाई निलम्बन गर्नु परेमा सजायकोे आदेश दिन पाउने अधिकारीले निलम्बन पत्र र उपविनियम (१) बमोजिम सफाइ पेश गर्न लेखिएको पत्र सम्बन्धित कर्मचारीलाई बुझाउनु पर्नेछ ।
११३. सजाय प्रस्ताव गर्नुपर्ने ः विनियम १०३ को खण्ड (घ) वा (ङ) बमोजिमको सजायको आदेश दिनुभन्दा पहिले त्यस्तो सजायको आदेश दिन पाउने अधिकारीले विनियम ११२ को उपविनियम (१) बमोजिम सफाइ पेश गर्न दिएको म्यादभित्र अभियोग लागेको कर्मचारीले सफाइ पेश नगरेमा वा पेश गरेकोे सफाइ सन्तोषजनक नभएमा त्यस्तो कर्मचारीलाई दिन लागिएको प्रस्तावित सजाय किन नदिने भनी उचित म्याद दिई स्पष्टीकरण माग्नु पर्नेछ । त्यस्तो कर्मचारीको सम्बन्धमा विनियम ११२ को उपविनियम (२) बमोजिम जाँचबुझ गराइएको भए सोको नतिजा समेत उल्लेख गरी प्रस्तावित सजायको औचित्य पनि उक्त स्पष्टीकरण माग गरिएको पत्रमा खुलाउनु पर्नेछ ।
११४. सजायको आदेश र नक्कल सम्बन्धी कार्यविधि ः (१) कर्मचारी उपर कुनै विभागीय सजायको निर्णय गर्दा सजायको आदेश दिन पाउने अधिकारीले सम्बन्धित कर्मचारीलाई सफाइ वा स्पष्टीकरण पेश गर्न पर्याप्त मौका प्रदान भए, नभएको समेत विचार गरी त्यस्तो कर्मचारीबाट पेश भएको सफाइ वा स्पष्टीकरण तथा उपलब्ध सम्पूर्ण सबूद प्रमाणको समुचित मूल्याङ्कन गरी स्पष्ट कारण खुलाई आफ्नो राय ठहरसाथ निर्णय गर्नु पर्नेछ ।
(२) यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै कर्मचारीलाई एउटा सजाय प्रस्तावित गरी सफाइ, स्पष्टीकरण माग गरे पछि अर्को सजाय दिने गरी निर्णय गर्नु हुँदैन । तर कुनै कारण परी घटी वा बढी सजाय गर्नुपर्ने अवस्था परेमा विनियम ११२ र ११३ को कार्यविधि पुनः पूरा गर्नु पर्नेछ ।
(३) सजायको आदेश दिन पाउने अधिकारीले उपविनियम (१) बमोजिम कर्मचारीलाई विभागीय सजाय दिने निर्णय गर्दा निर्णय मितिदेखि लागू हुने गरी गर्नु पर्नेछ ।
तर देहायको कसूरमा सजाय गरिएकोमा देहायको मिति देखी लागू हुने गरी निर्णय गर्न सकिनेछ ः–
(क) विनियम १०७ को खण्ड (ङ) को कसुरमा सजाय गर्दा उक्त बमोजिम सात दिन पूरा भएको भोलीपल्टदेखि ।
(ख) विनियम १०७ को खण्ड (छ) को कसुरमा सजाय गर्दा उक्त बमोजिम नाम हटाइएको भोलीपल्टदेखि ।
(ग) विनियम १०८ को खण्ड (क) र (ञ) बमोजिमको कसूरमा सजाय गर्दा अदालतबाट कसूर ठहर भएको मितिदेखि ।
(४) उपविनियम (१) बमोजिम भएको विभागीय सजायको आदेश दिँदा सजायकोे आदेश दिन पाउने अधिकारीले अनुसूची–११ बमोजिमको ढाँचामा निर्णय गरी एक प्रति नक्कल सजाय पाउने सम्बन्धित
घद्ध
कर्मचारीलाई समेत दिनु पर्नेछ ।
११५. पुनरावेदन सुन्ने अधिकारी ः सजायको आदेश दिने पाउने अधिकारीले विनियम ११४ बमोजिम दिएको सजायको आदेश उपर पुनरावेदन सुन्ने अधिकार समितिलाई हुुनेछ ।
११६. पुनरावेदनको कार्यविधि ः कुनै कर्मचारीले विनियम ११४ बमोजिम आफूलाई दिएको सजायको आदेश विरुद्ध पुनरावेदन दिनु परेमा देहायबमोजिमको कार्यविधि अपनाउनु पर्नेछ ः–
(क) पुनरावेदन गर्ने कर्मचारीले आफ्नै नामबाट पुनरावेदन दिनु पर्नेछ र त्यस्तो पुनरावेदन उचित र आदरसूचक भाषामा लेखिएको हुनु पर्नेछ ।
(ख) पुनरावेदन गर्ने कर्मचारीले पुनरावेदनको साथमा आफ्नो सफाइको निमित्त जो भएको सबूद प्रमाण संलग्न राख्नुका साथै जुन आदेशको विरुद्ध पुनरावेदन गरिएको हो, सो आदेशको नक्कल समेत संलग्न गर्नु पर्नेछ ।
(ग) पुनरावेदन दिँदा समितिलाई सम्बोधन गरी समितिमा पुनरावेदन दर्ता गराउनु पर्नेछ ।
(घ) सजायको जानकारी आदेश पाएको मितिले पैंतीस दिनभित्र पुनरावेदन दिनु पर्नेछ ।
११७. पुनरावेदनमाथि विचार तथा निर्णय ः (१) विनियम ११६ बमोजिम परेको पुनरावेदनमा समितिले देहायका कुराहरुको विचार गर्नु पर्नेछ ः–
(क) सजायको आदेशमा आधार लिइएका कुराहरुको यथार्थता प्रमाणित भइसकेको छ वा छैन,
(ख) प्रमाणित भइसकेको कुरा सजाय गर्नको निमित्त पर्याप्त छ वा छैन,
(ग) सजाय गरेकोे ठीक, बेठीक, पर्याप्त, अपर्याप्त वा बढी के छ ?
(२) उपविनियम (१) बमोजिमका कुराहरुको सम्बन्धमा विचार गरिसकेपछि समितिले पुनरावेदकलाई दिइएको सजाय सदर वा बदर गर्ने वा त्यस्तो सजायलाई घटाउने गरी अन्तिम आदेश दिन सक्नेछ ।
११८. सेवामा पुनःस्थापित भएमा सात दिनभित्र उपस्थित हुनुपर्ने ः कुनै कर्मचारीको सम्बन्धमा यस विनियमावली बमोजिम पुनरावेदनको अन्तिम किनारा लागेपछि त्यस्को परिणाम स्वरुप वा अदालतको आदेशबमोजिम निजको सेवा पुनः स्थापित हुने भएमा सो निर्णयको सूचना पाएको मितिले सात दिनभित्र निज उपस्थित हुन नआएमा निजको नोकरी थामिदिन कर लाग्ने छैन ।
परिच्छेद–१४
विविध
११९. बरबुझारथ ः ((१) आफ्नो जिम्मेवारीबाट जुनसुकै कारणले अलग हुने वा लामो विदामा बस्ने कर्मचारीले जिम्मेवारीबाट अलग हुनु वा विदामा बस्नु अगावै आफ्नो जिम्मामा रहेका नगदी, जिन्सी लगायतका सबै कागजपत्र कार्यकारी निर्देशकले तोकेको कर्मचारीलाई बुझाउनु पर्नेछ ।
(२) उपविनियम (१) बमोजिम बरबुझारथको काम समाप्त भएपछि अख्तियार प्राप्त अधिकारीबाट
घछ
बरबुझारथ प्रमाणपत्र लिनु पर्नेछ ।
(३) उपविनियम (१) बमोजिम बरबुझारथको काम समाप्त भएपछि सोको जानकारी समिति वा सम्बन्धित विभाग वा शाखालाई दिनु पर्नेछ ।
१२०. अधिकार प्रत्यायोजन ः (१) यस विनियमावली बमोजिम समिति वा अन्य कुनै अधिकारीलाई प्राप्त अधिकारमध्ये सजायको आदेश दिने र सो उपर पुनरावेदन सुन्ने अधिकार बाहेक अन्य अधिकार कार्यकारी निर्देशक वा अन्य कुनै कर्मचारीले प्रयोग गर्न पाउने गरी प्रत्यायोजन गर्न सकिनेछ ।
(२) उपविनियम (१) बमोजिम अधिकार प्रत्यायोजन गर्दा आफ्नो सामान्य रेखदेख र नियन्त्रणमा रहने गरी प्रत्यायोजन गर्नु पर्नेछ ।
१२१. शैक्षिक उपाधि र तालिमको मान्यता ः (१) नेपाल सरकारले स्वीकृति वा मान्यता दिएको संस्थाबाट प्राप्त गरेको शैक्षिक उपाधि वा तालिमको प्रमाणपत्र वा समितिबाट मनोनीत भई वा समितिको पूर्व स्वीकृति लिई अध्ययन वा तालिममा गएको कर्मचारीले प्राप्त गरेको शैक्षिक उपाधि वा तालिमको प्रमाणपत्रलाई मात्र यस विनियमावलीको प्रयोजनकोलागि मान्यता दिइनेछ ।
(२) उपविनियम (१) बमोजिम प्राप्त गरेको शैक्षिक उपाधि वा तालिमको मान्यता सम्बन्धमा कुनै विवाद उठेमा समितिले गरेको निर्णय अन्तिम हुनेछ ।
१२२. सेवा करारमा सेवा प्राप्त गर्न सकिने ः (१) अस्पतालको सुरक्षा, बागबानी, धारापानी तथा बिजुलीको मर्मत तथा सम्भार, सरसफाइ लगायत अन्य आवश्यक सेवा जनशक्ति आपूर्ति गर्न प्रचलित कानूनबमोजिम स्थापित तथा सञ्चालित संस्था मार्फत सेवा करारमा प्राप्त गर्न सकिनेछ ।
(२) उपविनियम (१) बमोजिम सेवा प्रदान गर्ने संस्था वा व्यक्तिलाई करारनामामा उल्लेख गरिएबमोजिमको सेवा शुल्क प्रदान गरिनेछ ।
(३) उपविनियम (१) बमोजिम कार्यरत व्यक्ति समितिको कर्मचारी मानिने छैन ।
तर निजले यस विनियमावलीको परिच्छेद–११ मा उल्लेखित आचरण सम्बन्धी शर्तहरुको पालना गर्नु पर्नेछ ।
१२३. सुविधाको हकदार ः कुनै कर्मचारी सेवामा बहाल रहँदै वा कुनै पनि किसिमबाट सेवाबाट अवकाश प्राप्त गरिसकेपछि यस विनियमावलीबमोजिम पाउने सुविधा लिन नपाउँदै निजको मृत्यु भएमा त्यस्तो मृतक कर्मचारीले पाउने सुविधा निजले ईच्छाएको व्यक्ति वा प्रचलित कानून बमोजिम निजको नजिकको हकवालालाई दिइनेछ ।
१२४. निर्देशिका बनाउने अधिकार ः (१) समितिले ऐन तथा यस विनियमावलीको अधिनमा रही आवश्यक विषयमा निर्देशिका बनाउन सक्नेछ ।
(२) पदपूर्ति गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिको सम्बन्धमा यस विनियमावलीको अधिनमा रही पदपूर्ति समितिले आवश्यता अनुसार पदपूर्ति तथा परीक्षा सञ्चालन निर्देशिका बनाउन सक्नेछ ।
१२५. बचाउ ः यो विनियमावली लागू हुनु भन्दा अगाडि खुला प्रतियोगिताबाट छनौट भई करारमा कार्यरत कर्मचारीहरु यसै विनियमावली बमोजिम नियुक्ति भई कार्यरत रहेको मानिनेछ ।
१२६. संशोधन ः यो विनियमावली वा यस विनियमावली अन्तर्गत बनेको कुनै निर्देशिका बमोजिम कर्मचारीले
घट
पाउने तलबमान्, भत्ता र अन्य कुनै सुविधा सम्बन्धमा समितिको कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाई बहुमतको स्वीकृतिबाट मात्र संशोधन गर्न सकिनेछ ।
घठ
अनूसूची – १
९विवनयम ६ सँग सम्बवित०
नेपाल सरकार
सामािय प्रशासन मिरालय
निजामती कर्मचारी अस्पतालको संगठन संरचना
ईन्जिनियरिङ तथा मेन्टेनेन्स
योजना तथा खरिद इकाई
साइकियाट्री युनिट
निजामती कर्मचारी अस्पताल विकास समिति
कार्यकारी निर्देशक
मेडिकल डिभिजन
एनेस्थेसियोलोजी विभाग
पेडियाट्रिक्सविभाग
सर्जरी विभाग
अर्थोपेडिक सर्जरी विभाग
मेडिसिन विभाग
नर्सिङ विभाग
प्रशासन शाखा
अब्स्टे«टिक्स एण्ड गाइनेकोलोजी विभाग
फ्यामिली मेडिसिन एण्ड ईमरजेन्सी विभाग
प्याथोलोजी विभाग
रेडियोलोजी विभाग
डेण्टिष्ट्री विभाग
आर्थिक प्रशासन शाखा
फिजियोथेरापी युनिट
फार्मेसी युनिट
जनरल सर्जरी युनिट
युरोलोजी युनिट
ग्याष्ट्रोइन्टरेरोलोजिकल सर्जरी युनिट
ट्रान्सप्लान्ट सर्जरी युनिट
पेडियाट्रिक सर्जरी युनिट
अप्थाल्मोलोजी युनिट
अटोरिनोल्यारिङ्गोलोजी युनिट
इन्टरनल मेडिसिन युनिट
कार्डियोलोजी युनिट
नेफ्रोलोजी युनिट
ग्याष्ट्रोइन्टेरोलोजी युनिट
इन्डोक्राइनोलोजी युनिट
मेडिकल अन्कोलोजी युनिट
र्युमाटोलोजी युनिट
पल्मोनोलोजी युनिट
न्यूरोलोजी युनिट
क्लिनिकल हेमाटोलोजी युनिट
डर्माटोलोजी युनिट
रेडिएशन अन्कोलोजी युनिट
ओ.पी.डी.
ईमरजेन्सी वार्ड
ओ.टी.
सी.एस.एस.डी.
मेडिकल वार्ड
पेडियाट्रिक वार्ड
हेमाटोलोजी वार्ड
प्रसुती तथा स्त्रीरोग वार्ड
सर्जिकल वार्ड
पोष्टअप वार्ड
अर्थोपेडिक वार्ड
आई.सी.यू.
हाउसकिपिङ युनिट
अन्कोलोजी वार्ड
राजश्व तथा आम्दानी
खर्च (विनियोजन)
आन्तरिक लेखा परीक्षण तथा बेरुजु फछ्र्यौट
आन्तरिक व्यवस्थापन युनिट
कर्मचारी प्रशासन
अस्पताल प्रशासन युनिट
सवारी
सुरक्षा
जनरल स्टोर
अस्पताल व्यवस्थापन सूचना
मानव संशाधन तथा सञ्चार
न्यूरो सर्जरी युनिट
आर्थिक तथा प्रशासन विभाग
घड
अनुसूची–२
(विनियम ८ सँग सम्बन्धित)
नेपाल सरकार
सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
निजामती कर्मचारी अस्पताल
सेवामा रहने समूह तथा उपसमूहहरू
क्र॰सं॰
सेिा
समूह
उपसमूह

प्राविवतक
मेविवसन
१ इिटननल मेविवसन
२ इििोक्राइनोलोजी
३ ग्यास्ट्रोइिटेरोलोजी
४ नेफ्रोलोजी
५ मेविकल अंकोलोजी
६ पल्मोनोलोजी
७ ियूरोलोजी
८ र् यूमाटोलोजी
९ कार्डियोलोजी
१०. क्लिनिकल हेमाटोलोजी
११. रेडिएसन अन्कोलोजी

प्राविवतक
सजनरी
१ जनरल सजनरी
२ अर्थोपेविक सजनरी
३ ग्याष्ट्रोइिटेरोलोवजकल सजनरी
४ युरोलोजी
५ रािसप्लािट सजनरी
६ पेवियाट्ररक सजनरी
७ न्यूरो सर्जरी

प्राविवतक
रेवियोलोजी
१ रेवियोिायग् नोवसस ्ड ि इमेवजगग
२ रेवियोग्राफी

प्राविवतक
पेवियाट्ररक्स

प्राविवतक
्नेस्ट्र्थेवसयोलोजी

प्राविवतक
फ्यावमली मेविवसन एण्ड इमरजेन्सी

प्राविवतक
िमानटोलोजी

प्राविवतक
प्यार्थोलोजी
१ जनरल प्यार्थोलोजी
२ वहस्ट्टोप्यार्थोलोजी
३ बायोकेवमष्ट्री
४ माइक्रोबायोलोजी
५ हेमाटोलोजी
६ मेविकल ल्याब टेक् नोलोजी
७ मेविकल माइक्रोबायोलोजी
८ मेविकल बायोकेवमष्ट्री
घढ

प्राविवतक
अब्ष्ट्ष्ट्रेट्रटक्स ्ड ि गाइनेकोलोजी
१०
प्राविवतक
मेविकल
११
प्राविवतक
अटोट्ररनोल्याट्ररगगोलोजी
१ अटोट्ररनोल्याट्ररगगोलोजी
२ अवियोमेरी
१२
प्राविवतक
अप्र्थाल्मोलोजी
१३
प्राविवतक
साइककयारी
१४
प्राविवतक
िेविरष्ट्री
१. िेिटल सजनरी
२.िेिटल हाइवजन
३. डेण्टल ल्याव टेक्नोलोजी
१५
प्राविवतक
फामेसी
१६
प्राविवतक
कफवजयोर्थेरापी
१७
प्राविवतक
नर्डसङ
१. नर्डसङ
२. हाउसककवपङ
१८
प्राविवतक
ओ॰वप॰वि॰
ओ॰वप॰वि॰
१९
प्राविवतक
इन्जिनियरिङ तथ मेन्टेनेन्स
ज्ञ। इलेक्ट्रिकल
द्द। कम्प्यूटर
घ। सानिटेसि
द्ध। बायोमेडिकल
छ। मेकानिकल
२०
प्रशासन
ियूट्ररसन
२१
प्रशासन
मेविकल रेकिन
२२
प्रशासन
प्रशासन
ज्ञ। सामािय प्रशासन
द्द। अस्ट्प०ाल प्रशासन
घ। आर्डर्थक प्रशासन
द्ध। लाइब्रेरी
२३
प्रशासन
सहयोगी
ज्ञ। सिारी
द्द। हेल्पर
घ। माली
द्ध। सुरक्षा
द्धण्
द्धज्ञ
अनुसूची–३
(विनियम १० सँग सम्बन्धित)
नेपाल सरकार
सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
निजामती कर्मचारी अस्पताल
सेवामा रहने पदहरु
क्र॰सं॰
सेिा
समूह
पदको नाम

प्राविवतक
मेविवसन
अवतकृ० ०ह
१ वसवनयर किसल्यािट
२ किसल्यािट
३ वसवनयर रवजष्ट्रार
४ रवजष्ट्रार
५ प्रमुख मेडिकल फिजिसिष्ट
६ बरिष्ठ मेडिकल फिजिसिष्ट
७ मेडिकल फिजिसिष्ट
८ प्रमुख रेडियोथेरापी टेक्नोलोजिष्ट
९ बरिष्ठ रेडियोथेरापी टेक्नोलोजिष्ट
१० रेडियोथेरापी टेक्नोलोजिष्ट
सहायक तह
ज्ञ। बरिष्ठ रेडियोथेरापी टेक्निसियन
द्द। रेडियोथेरापी टेक्निसियन

प्राविवतक
सजनरी
अवतकृ० ०ह
१ वसवनयर किसल्यािट
२ किसल्यािट
३ वसवनयर रवजष्ट्रार
४ रवजष्ट्रार

प्राविवतक
रेवियोलोजी
अवतकृ० ०ह
१ वसवनयर किसल्यािट
२ किसल्यािट
३ वसवनयर रवजष्ट्रार
४ रवजष्ट्रार
५ प्रमुख रेवियोग्राफी टेक् नोलोवजट
६ िट्ररष्ठ रेवियोग्राफी टेक् नोलोवजट
७ रेवियोग्राफी टेक् नोलोवजट
सहायक ०ह
१ िट्ररष्ठ रेवियाग्राफर
२ रेवियोग्राफर
द्धद्द

प्राविवतक
पेवियाट्ररक्स
अवतकृ० ०ह
१ वसवनयर किसल्यािट
८ किसल्यािट
२ वसवनयर रवजष्ट्रार
३ रवजष्ट्रार

प्राविवतक
्नेस्ट्र्थेवसयोलोजी
अवतकृ० ०ह
१ वसवनयर किसल्यािट
२ किसल्यािट
३ वसवनयर रवजष्ट्रार
४ रवजष्ट्रार

प्राविवतक
फ्यावमली मेविवसन एण्ड इमरजेन्सी
अवतकृ० ०ह
१ वसवनयर किसल्यािट
२ किसल्यािट
३ वसवनयर रवजष्ट्रार
४ रवजष्ट्रार

प्राविवतक
िमानटोलोजी
अवतकृ० ०ह
१ वसवनयर किसल्यािट
२ किसल्यािट
३ वसवनयर रवजष्ट्रार
४ रवजष्ट्रार

प्राविवतक
प्यार्थोलोजी
अवतकृ० ०ह
१ वसवनयर किसल्यािट
२ किसल्यािट
३ वसवनयर रवजष्ट्रार
४ रवजष्ट्रार
५ प्रमुख ल्याब टेक् नोलोवजट
६ प्रमुख ल्याब टेक् नोलोवजट ९मेविकल माइक्रोबायोलोजी र मेविकल बायोकेवमस्ट्री र हेमाटोलोजी र साइटोप्यार्थोलोजी र वहस्ट्टोप्यार्थोलोजी र इम्यूनोप्यार्थोलोजी र ब्ष्ट्लि बैंक ०र्था रािस्ट्फ्यूजन मेविवसन
७ िट्ररष्ठ ल्याब टेक् नोलोवजट
८ िट्ररष्ठ ल्याब टेक् नोलोवजट ९मेविकल माइक्रोबायोलोजी र मेविकल बायोकेवमस्ट्री र हेमाटोलोजी र साइटोप्यार्थोलोजी र वहस्ट्टोप्यार्थोलोजी र इम्यूनोप्यार्थोलोजी र ब्ष्ट्लि बैंक ०र्था रािस्ट्फ्यूजन मेविवसन
९ ल्याब टेक् नोलोवजट
सहायक ०ह
द्धघ
१ िट्ररष्ठ ल्याब टेवक् नवसयन
२ ल्याब टेवक् नवसयन

प्राविवतक
अब्ष्ट्ष्ट्रेट्रटक्स ्ड ि गाइनेकोलोजी
अवतकृ० ०ह
१ वसवनयर किसल्यािट
२ किसल्यािट
३ वसवनयर रवजष्ट्रार
४ रवजष्ट्रार
१०
प्राविवतक
मेडिकल
अवतकृ० ०ह
मेडिकल अफिसर
११
प्राविवतक
अटोट्ररनोल्याट्ररगगोलोजी
अवतकृ० ०ह
१ वसवनयर किसल्यािट
२ किसल्यािट
३ वसवनयर रवजष्ट्रार
४ रवजष्ट्रार
५ प्रमुख अडियोलोजिष्ट
६ बरिष्ठ अडियोलोजिष्ट
७ अडियोलोजिष्ट
१२
प्राविवतक
अप्र्थाल्मोलोजी
अवतकृ० ०ह
१ वसवनयर किसल्यािट
२ किसल्यािट
३ वसवनयर रवजष्ट्रार
४ रवजष्ट्रार
५ प्रमुख अप्टोमेट्रिष्ट
६ बरिष्ठ अप्टोमेट्रिष्ट
७ अप्टोमेट्रिष्ट
१३
प्राविवतक
साइककयारी
अवतकृ० ०ह
१ वसवनयर किसल्यािट
२ किसल्यािट
३ वसवनयर रवजष्ट्रार
४ रवजष्ट्रार
१४
प्राविवतक
िेविटष्ट्री
अवतकृ० ०ह
१ वसवनयर किसल्यािट
२ किसल्ययािट
३ वसवनयर रवजष्ट्रार िा प्रमुख िेिटल सजनन
४ रवजष्ट्रार िा िट्ररष्ठ िेिटल सजनन
५ िेिटल सजनन
सहायक ०ह
१ िट्ररष्ठ िेिटल हाइवजवनट
२ िेिटल हाइवजवनट
३ िट्ररष्ठ िेिटल ल्याब टेवक् नवसयन
द्धद्ध
४ िेिटल ल्याब टेवक् नवसयन
१५
प्राविवतक
फामेसी
अवतकृ० ०ह
१ प्रमुख फमानवसट
२ िट्ररष्ठ फमानवसट
३ फमानवसट
सहायक ०ह
१ िट्ररष्ठ फामेसी सहायक
२ फामेसी सहायक
१६
प्राविवतक
कफवजयोर्थेरापी
अवतकृ० ०ह
१ प्रमुख कफवजयोर्थेरावपट
२ िट्ररष्ठ कफवजयोर्थेरावपट
३ कफवजयोर्थेरावपट
सहायक ०ह
१ िट्ररष्ठ कफवजयोर्थेरापी सहायक
२ कफवजयोर्थेरापी सहायक
१७
प्राविवतक
नर्डसङ
अवतकृ० ०ह
१ िट्ररष्ठ नर्डसङ सुपरभाइजर
२ प्रमुख हाउसककवपङ अकफसर
३ नर्डसङ सुपरभाइजर
४ िट्ररष्ठ हाउसककवपङ अकफसर
५ वसटर
६ हाउसककवपङ अकफसर
सहायक ०ह
१ िट्ररष्ठ स्ट्टाफ नसन
२ िट्ररष्ठ हाउसककवपङ सहायक
३ स्ट्टाफ नसन
४ हाउसककवपङ सहायक
१८
प्राविवतक
ओ॰वप॰वि॰
सहायक ०ह
१ िट्ररष्ठ ओ॰वप॰वि॰ अवसष्ट्यािट
२ ओ॰वप॰वि॰ अवसष्ट्यािट
१९
प्राविवतक
इन्जिनियरिङ तथा मेन्टेनेन्स
अवतकृ० ०ह
१ िट्ररष्ठ बायोमेविकल इविजवनयर
२ िट्ररष्ठ कम्प्यूटर सफ्टवेयर इविजवनयर
३ बायोमेविकल इविजवनयर
४ कम्प्यूटर सफ्टवेयर इविजवनयर
सहायक ०ह
१ िट्ररष्ठ बायोमेविकल टेवक् नवसयन
२ िट्ररष्ठ इलेवक्रकल ओभरवसयर
३ िट्ररष्ठ सावनटेसन ओभरसियर
द्धछ
४ िट्ररष्ठ कम्प्यूटर टेवक् नवसयन
५ बायोमेविकल टेवक् नवसयन
६ इलेवक्रकल ओभरवसयर
७ कम्प्यूटर टेवक् नवसयन
८ सावनटेसन ओभरसियर
९ इलेवक्रकल सबओभरवसयर
१० मेकानिकल सवओभरसियर
प्रारवम्भक ०ह
१ िट्ररष्ठ प्लंबर २। प्लंबर
२०
प्रशासन
ियूट्ररसन
सहायक ०ह
१ िट्ररष्ठ िाइट्रटवसयन
२ िाइट्रटवसयन
२१
प्रशासन
मेविकल रेकिन
अवतकृ० ०ह
१ िट्ररष्ठ मेविकल रेकिन अवतकृ०
२ मेविकल रेकिन अवतकृ०
सहायक ०ह
१ िट्ररष्ठ मेविकल रेकिन सहायक
२ मेविकल रेकिन सहायक
२२
प्रशासन
प्रशासन
अवतकृ० ०ह
१ प्रमुख प्रशासककय अवतकृ०
२ िट्ररष्ठ प्रशासककय अवतकृ०
३ िट्ररष्ठ हवस्ट्पटल म्यानेजमेिट अकफसर
४ िट्ररष्ठ लेखा अवतकृ०
५ प्रशासककय अवतकृ०
६ हवस्ट्पटल म्यानेजमेिट अकफसर
७ लेखा अवतकृ०
सहायक ०ह
१ िट्ररष्ठ प्रशासन सहायक
२ िट्ररष्ठ लेखा सहायक
३ िट्ररष्ठ लाइब्रेरी सहायक
४ प्रशासन सहायक
५ लेखा सहायक
६ मेविकल लाइब्रेरी सहायक
७ प्रशासन उपसहायक
८ लेखा उपसहायक
९ लाइब्रेरी उपसहायक
२३
प्रशासन
सहयोगी
प्रारवम्भक ०ह
१ िट्ररष्ठ सिारी चालक
२ सिारी चालक
द्धट
३ हेल्पर
४ माली
१ सुरक्षा गािन
द्धठ
अनुसूची–४
(विनियम ११ को उपविनियम (१) सँग सम्बन्धित)
नेपाल सरकार
सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
निजामती कर्मचारी अस्पताल
कार्यविवरण ढाँचा
पद÷सङ्केत ः
कर्मचारीको कार्य विवरण ः
(१) कर्मचारीको नामः
(२) पद ः
स्थायी÷अस्थायी÷करार÷ज्यालादारी मध्ये कुन हो
सेवा ः
समूह ः
उप–समूह ः
तह ः
(३) काम गर्ने समय ः
(४) सम्वन्धित विभाग ः
(५) शाखा ः
(६) तलव मासिक÷दैनीक÷रु.
विस्तृत रुपमा पदको काम, कर्तव्य, उत्तरदायित्व तथा अधिकार ः
(क)
(ख)
(ग)
(घ)
आवश्यक योग्यता ः
उपयुक्त काम, कर्तव्य, उत्तरदायित्व तथा अधिकार सम्वन्धि विवरण मेरो यस .. .. .. .पदले गर्नु पर्ने काम, कर्तव्य, उत्तरदायित्व तथा अधिकार सम्वन्धी पूर्ण र ठीक विरण हो ।
कर्मचारीको दस्तखत ः सुपरिवेक्षकको,–
दस्तखत ः
नाम ः
मिति ः
कार्यकारी निर्देशकको,–
दस्तखत ः
नाम ः
मिति ः
द्धड
अनुसूची–५
(विनियम १९ सँग सम्बन्धित)
नेपाल सरकार
सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
निजामती कर्मचारी अस्पताल
नियुक्तिको लागि न्यूनतम योग्यता
वस॰नं॰
सेिा
समूह
उपसमूह
०ह
पद नाम
ियून०म योग्य०ा

प्राविवतक
मेविवसन
इिटननल मेविवसन
अवतकृ०
वसवनयर किसल्यािट
मािय०ा प्राप्त वशक्षण संस्ट्र्थाबाट इिटननल मेविवसनमा स्ट् ना०कोतर र िा सो सरहको उपाती प्राप्त गरी इिटननल मेविवसनमा किसल्यािट िा सो सरहको पदमा कम्०ीमा ४ िर्न सेिा गरेको

प्राविवतक
मेविवसन
इिटननल मेविवसन
अवतकृ०
किसल्यािट
मािय०ा प्राप्त वशक्षण संस्ट्र्थाबाट इिटननल मेविवसनमा स्ट् ना०कोतर र िा सो सरहको उपाती प्राप्त गरी इिटननल मेविवसनमा वसवनयर रवजष्ट्रार िा सो सरहको पदमा कम्०ीमा ४ िर्न सेिा गरेको

प्राविवतक
मेविवसन
इिटननल मेविवसन
अवतकृ०
वसवनयर रवजष्ट्रार
मािय०ा प्राप्त वशक्षण संस्ट्र्थाबाट इिटननल मेविवसनमा स्ट् ना०कोतर र िा सो सरहको उपाती प्राप्त गरी इिटननल मेविवसनमा रवजष्ट्रार िा सो सरहको पदमा कम्०ीमा ४ िर्न सेिा गरेको

प्राविवतक
मेविवसन
इिटननल मेविवसन
अवतकृ०
रवजष्ट्रार
मािय०ा प्राप्त वशक्षण संस्ट्र्थाबाट इिटननल मेविवसनमा स्ट् ना०कोतर र िा सो सरहको उपाती प्राप्त गरेको

प्राविवतक
मेविवसन
इििोक्राइनोलोजी
अवतकृ०
वसवनयर किसल्यािट
मािय०ा प्राप्त वशक्षण संस्ट्र्थाबाट इिटननल मेविवसनमा स्ट् ना०कोतर र गरी इििोक्राइनोलोजीमा कम्०ीमा १ िर्नको वक्लवनकल फेलोवशप िा सो सरहको उपाती प्राप्त गरी िा इििोक्राइनोलोजीमा वि॰्म्॰ िा सो सरहको उपाती प्राप्त गरी किसल्यािट िा सो सरहको पदमा कम्०ीमा ४ िर्न सेवा गरेको

प्राविवतक
मेविवसन
इििोक्राइनोलोजी
अवतकृ०
किसल्यािट
मािय०ा प्राप्त वशक्षण संस्ट्र्थाबाट इिटननल मेविवसनमा स्ट् ना०कोतर र गरी इििोक्राइनोलोजीमा कम्०ीमा १ िर्नको वक्लवनकल फेलोवशप िा सो सरहको उपाती प्राप्त गरी िा इििोक्राइनोलोजीमा वि॰्म्॰ िा सो सरहको उपाती प्राप्त गरी स्ट्पेवष्ट्लट िा सो सरहको पदमा कम्०ीमा ४ िर्न सेवा गरेको

प्राविवतक
मेविवसन
इििोक्राइनोलोजी
अवतकृ०
वसवनयर रवजष्ट्रार
मािय०ा प्राप्त वशक्षण संस्ट्र्थाबाट इिटननल मेविवसनमा स्ट् ना०कोतर र गरी इििोक्राइनोलोजीमा कम्०ीमा १ िर्नको वक्लवनकल फेलोवशप िा सो सरहको उपाती प्राप्त गरेको र रवजष्ट्रार िा सो सरहको पदमा कम्०ीमा ३ िर्न सेवा गरेको िा इििोक्राइनोलोजीमा वि॰्म्॰ िा सो सरहको उपाती प्राप्त गरेको

प्राविवतक
मेविवसन
इििोक्राइनोलोजी
अवतकृ०
रवजष्ट्रार
मािय०ा प्राप्त वशक्षण संस्ट्र्थाबाट इिटननल मेविवसनमा स्ट् ना०कोतर र गरी इििोक्राइनोलोजीमा कम्०ीमा १ िर्नको वक्लवनकल फेलोवशप िा सो सरहको उपाती िा इिटननल मेविवसनमा स्ट् ना०कोतर र िा सो सरहको उपाती प्राप्त गरेको
द्धढ

प्राविवतक
मेविवसन
कार्डियोलोजी
अवतकृ०
वसवनयर किसल्यािट
मािय०ा प्राप्त वशक्षण संस्ट्र्थाबाट कार्डियोलोजीमा स्ट् ना०कोतर र िा सो सरहको उपाती िा वि॰्म्॰ िा सो सरहको उपाती प्राप्त गरी कार्डियोलोजीमा किसल्यािट िा सो सरहको पदमा कम्०ीमा ४ िर्न सेिा गरेको
१०
प्राविवतक
मेविवसन
कार्डियोलोजी
अवतकृ०
किसल्यािट
मािय०ा प्राप्त वशक्षण संस्ट्र्थाबाट कार्डियोलोजीमा स्ट् ना०कोतर र िा सो सरहको उपाती िा वि॰्म्॰ िा सो सरहको उपाती प्राप्त गरी कार्डियोलोजीमा वसवनयर रवजष्ट्रार िा सो सरहको पदमा कम्०ीमा ४ िर्न सेिा गरेको
११
प्राविवतक
मेविवसन
कार्डियोलोजी
अवतकृ०
वसवनयर रवजष्ट्रार
मािय०ा प्राप्त वशक्षण संस्ट्र्थाबाट कार्डियोलोजीमा स्ट् ना०कोतर र िा सो सरहको उपाती प्राप्त गरी कार्डियोलोजीमा रवजष्ट्रार िा सो सरहको पदमा कम्०ीमा ४ िर्न सेिा गरेको िा इिटननल मेविवसनमा स्ट् ना०कोतर र गरी कार्डियोलोजीमा कम्०ीमा १ िर्नको वक्लवनकल फेलोवशप िा सो सरहको उपाती प्राप्त गरी रवजष्ट्रार िा सो सरहको पदमा कम्०ीमा ३ िर्न सेिा गरेको िा कार्डियोलोजीमा वि॰्म्॰ िा सो सरहको उपाती प्राप्त गरेको
१२
प्राविवतक
मेविवसन
कार्डियोलोजी
अवतकृ०
रवजष्ट्रार
मािय०ा प्राप्त वशक्षण संस्ट्र्थाबाट कार्डियोलोजीमा स्ट् ना०कोतर र िा सो सरहको उपाती प्राप्त गरेको
१३
प्राविवतक
मेविवसन
ग्यास्ट्रोइिटेरोलोजी
अवतकृ०
वसवनयर किसल्यािट
मािय०ा प्राप्त वशक्षण संस्ट्र्थाबाट इिटननल मेविवसनमा स्ट् ना०कोतर र गरी ग्यास्ट्रोइिटेरोलोजीमा कम्०ीमा १ िर्नको वक्लवनकल फेलोवशप िा सो सरहको उपाती प्राप्त गरी िा ग्यास्ट्रोइिटेरोलोजीमा वि॰्म्॰ िा सो सरहको उपाती प्राप्त गरी किसल्यािट िा सो सरहको पदमा कम्०ीमा ४ िर्न सेिा गरेको
१४
प्राविवतक
मेविवसन
ग्यास्ट्रोइिटेरोलोजी
अवतकृ०
किसल्यािट
मािय०ा प्राप्त वशक्षण संस्ट्र्थाबाट इिटननल मेविवसनमा स्ट् ना०कोतर र गरी ग्यास्ट्रोइिटेरोलोजीमा कम्०ीमा १ िर्नको वक्लवनकल फेलोवशप िा सो सरहको उपाती प्राप्त गरी िा ग्यास्ट्रोइिटेरोलोजीमा वि॰्म्॰ िा सो सरहको उपाती प्राप्त गरी वसवनयर रवजष्ट्रार िा सो सरहको पदमा कम्०ीमा ४ िर्न सेिा गरेको
१५
प्राविवतक
मेविवसन
ग्यास्ट्रोइिटेरोलोजी
अवतकृ०
वसवनयर रवजष्ट्रार
मािय०ा प्राप्त वशक्षण संस्ट्र्थाबाट इिटननल मेविवसनमा स्ट् ना०कोतर र गरी ग्यास्ट्रोइिटेरोलोजीमा कम्०ीमा १ िर्नको वक्लवनकल फेलोवशप िा सो सरहको उपाती प्राप्त गरेको र रवजष्ट्रार िा सो सरहको पदमा कम्०ीमा ३ िर्न सेिा गरेको िा ग्यास्ट्रोइिटेरोलोजीमा वि॰्म्॰ िा सो सरहको उपाती प्राप्त गरेको
१६
प्राविवतक
मेविवसन
ग्यास्ट्रोइिटेरोलोजी
अवतकृ०
रवजष्ट्रार
मािय०ा प्राप्त वशक्षण संस्ट्र्थाबाट इिटननल मेविवसनमा स्ट् ना०कोतर र गरी ग्यास्ट्रोइिटेरोलोजीमा कम्०ीमा १ िर्नको वक्लवनकल फेलोवशप िा सो सरहको उपाती िा इिटननल मेविवसनमा स्ट् ना०कोतर र िा सो सरहको उपाती प्राप्त गरेको
१७
प्राविवतक
मेविवसन
नेफ्रोलोजी
अवतकृ०
वसवनयर किसल्यािट
मािय०ा प्राप्त वशक्षण संस्ट्र्थाबाट इिटननल मेविवसनमा स्ट् ना०कोतर र गरी नेफ्रोलोजीमा कम्०ीमा १ िर्नको वक्लवनकल फेलोवशप िा सो सरहको उपाती प्राप्त गरी िा नेफ्रोलोजीमा वि॰्म्॰ िा सो सरहको उपाती प्राप्त गरी किसल्यािट िा सो सरहको पदमा कम्०ीमा ४ िर्न सेिा गरेको
१८
प्राविवतक
मेविवसन
नेफ्रोलोजी
अवतकृ०
किसल्यािट
मािय०ा प्राप्त वशक्षण संस्ट्र्थाबाट इिटननल मेविवसनमा स्ट् ना०कोतर र गरी नेफ्रोलोजीमा कम्०ीमा १ िर्नको वक्लवनकल फेलोवशप िा सो सरहको उपाती प्राप्त गरी िा नेफ्रोलोजीमा वि॰्म्॰ िा सो सरहको उपाती प्राप्त गरी स्ट्पेवष्ट्लट िा सो सरहको पदमा कम्०ीमा ४ िर्न सेिा गरेको
छण्
१९
प्राविवतक
मेविवसन
नेफ्रोलोजी
अवतकृ०
वसवनयर रवजष्ट्रार
मािय०ा प्राप्त वशक्षण संस्ट्र्थाबाट इिटननल मेविवसनमा स्ट् ना०कोतर र गरी नेफ्रोलोजीमा कम्०ीमा १ िर्नको वक्लवनकल फेलोवशप िा सो सरहको उपाती प्राप्त गरेको र रवजष्ट्रार िा सो सरहको पदमा कम्०ीमा ३ िर्न सेिा गरेको िा नेफ्रोलोजीमा वि॰्म्॰ िा सो सरहको उपाती प्राप्त गरेको
२०
प्राविवतक
मेविवसन
नेफ्रोलोजी
अवतकृ०
रवजष्ट्रार
मािय०ा प्राप्त वशक्षण संस्ट्र्थाबाट इिटननल मेविवसनमा स्ट् ना०कोतर र गरी नेफ्रोलोजीमा कम्०ीमा १ िर्नको वक्लवनकल फेलोवशप िा सो सरहको उपाती िा इिटननल मेविवसनमा स्ट् ना०कोतर र िा सो सरहको उपाती प्राप्त गरेको
२१
प्राविवतक
मेविवसन
मेविकल अंकोलोजी
अवतकृ०
वसवनयर किसल्यािट
मािय०ा प्राप्त वशक्षण संस्ट्र्थाबाट इिटननल मेविवसनमा स्ट् ना०कोतर र गरी मेविकल अंकोलोजीमा कम्०ीमा १ िर्नको वक्लवनकल फेलोवशप िा सो सरहको उपाती प्राप्त गरी िा मेविकल अंकोलोजीमा वि॰्म्॰ िा सो सरहको उपाती प्राप्त गरी किसल्यािट िा सो सरहको पदमा कम्०ीमा ४ िर्न सेिा गरेको
२२
प्राविवतक
मेविवसन
मेविकल अंकोलोजी
किसल्यािट
मािय०ा प्राप्त वशक्षण संस्ट्र्थाबाट इिटननल मेविवसनमा स्ट् ना०कोतर र गरी मेविकल अंकोलोजीमा कम्०ीमा १ िर्नको वक्लवनकल फेलोवशप िा सो सरहको उपाती प्राप्त गरी िा मेविकल अंकोलोजीमा वि॰्म्॰ िा सो सरहको उपाती प्राप्त गरी स्ट्पेवष्ट्लट िा सो सरहको पदमा कम्०ीमा ४ िर्न सेिा गरेको
२३
प्राविवतक
मेविवसन
मेविकल अंकोलोजी
वसवनयर रवजष्ट्रार
मािय०ा प्राप्त वशक्षण संस्ट्र्थाबाट इिटननल मेविवसनमा स्ट् ना०कोतर र गरी मेविकल अंकोलोजीमा कम्०ीमा १ िर्नको वक्लवनकल फेलोवशप िा सो सरहको उपाती प्राप्त गरेको र रवजष्ट्रार िा सो सरहको पदमा कम्०ीमा ३ िर्न सेिा गरेको िा मेविकल अंकोलोजीमा वि॰्म्॰ िा सो सरहको उपाती प्राप्त गरको
२४
प्राविवतक
मेविवसन
मेविकल अंकोलोजी
अवतकृ०
रवजष्ट्रार
मािय०ा प्राप्त वशक्षण संस्ट्र्थाबाट इिटननल मेविवसनमा स्ट् ना०कोतर र गरी मेविकल अंकोलोजीमा कम्०ीमा १ िर्नको वक्लवनकल फेलोवशप िा सो सरहको उपाती प्राप्त गरेको िा इिटननल मेविवसनमा स्ट् ना०कोतर र िा सो सरहको उपाती प्राप्त गरेको
२५
प्राविवतक
मेविवसन
पल्मोनोलोजी
अवतकृ०
वसवनयर किसल्यािट
मािय०ा प्राप्त वशक्षण संस्ट्र्थाबाट इिटननल मेविवसनमा स्ट् ना०कोतर र गरी पल्मोनोलोजीमा कम्०ीमा १ िर्नको वक्लवनकल फेलोवशप िा सो सरहको उपाती प्राप्त गरी िा पल्मोनोलोजीमा वि॰्म्॰ िा सो सरहको उपाती प्राप्त गरी किसल्यािट िा सो सरहको पदमा कम्०ीमा ४ िर्न सेिा गरेको
२६
प्राविवतक
मेविवसन
पल्मोनोलोजी
अवतकृ०
किसल्यािट
मािय०ा प्राप्त वशक्षण संस्ट्र्थाबाट इिटननल मेविवसनमा स्ट् ना०कोतर र गरी पल्मोनोलोजीमा कम्०ीमा १ िर्नको वक्लवनकल फेलोवशप िा सो सरहको उपाती प्राप्त गरी िा पल्मोनोलोजीमा वि॰्म्॰ िा सो सरहको उपाती प्राप्त गरी स्ट्पेवष्ट्लट िा सो सरहको पदमा कम्०ीमा ४ िर्न सेिा गरेको
२७
प्राविवतक
मेविवसन
पल्मोनोलोजी
अवतकृ०
वसवनयर रवजष्ट्रार
मािय०ा प्राप्त वशक्षण संस्ट्र्थाबाट इिटननल मेविवसनमा स्ट् ना०कोतर र गरी पल्मोनोलोजीमा कम्०ीमा १ िर्नको वक्लवनकल फेलोवशप िा सो सरहको उपाती प्राप्त गरेको र रवजष्ट्रार िा सो सरहको पदमा कम्०ीमा ३ िर्न सेिा गरेको िा पल्मोनोलोजीमा वि॰्म्॰ िा सो सरहको उपाती प्राप्त गरेको
छज्ञ
२८
प्राविवतक
मेविवसन
पल्मोनोलोजी
अवतकृ०
रवजष्ट्रार
मािय०ा प्राप्त वशक्षण संस्ट्र्थाबाट इिटननल मेविवसनमा स्ट् ना०कोतर र गरी पल्मोनोलोजीमा कम्०ीमा १ िर्नको वक्लवनकल फेलोवशप िा सो सरहको उपाती प्राप्त गरेको िा इिटननल मेविवसनमा स्ट् ना०कोतर र िा सो सरहको उपाती प्राप्त गरेको
२९
प्राविवतक
मेविवसन
र् यूमाटोलोजी
अवतकृ०
वसवनयर किसल्यािट
मािय०ा प्राप्त वशक्षण संस्ट्र्थाबाट इिटननल मेविवसनमा स्ट् ना०कोतर र गरी र् यूमाटोलोजीमा कम्०ीमा १ िर्नको वक्लवनकल फेलोवशप िा सो सरहको उपाती प्राप्त गरी िा र् यूमाटोलोजीमा वि॰्म्॰ िा सो सरहको उपाती प्राप्त गरी किसल्यािट िा सो सरहको पदमा कम्०ीमा ४ िर्न सेिा गरेको
३०
प्राविवतक
मेविवसन
र् यूमाटोलोजी
अवतकृ०
किसल्यािट
मािय०ा प्राप्त वशक्षण संस्ट्र्थाबाट इिटननल मेविवसनमा स्ट् ना०कोतर र गरी र् यूमाटोलोजीमा कम्०ीमा १ िर्नको वक्लवनकल फेलोवशप िा सो सरहको उपाती प्राप्त गरी िा र् यूमाटोलोजीमा वि॰्म्॰ िा सो सरहको उपाती प्राप्त गरी स्ट्पेवष्ट्लट िा सो सरहको पदमा कम्०ीमा ४ िर्न सेिा गरेको
३१
प्राविवतक
मेविवसन
र् यूमाटोलोजी
अवतकृ०
वसवनयर रवजष्ट्रार
मािय०ा प्राप्त वशक्षण संस्ट्र्थाबाट इिटननल मेविवसनमा स्ट् ना०कोतर र गरी र् यूमाटोलोजीमा कम्०ीमा १ िर्नको वक्लवनकल फेलोवशप िा सो सरहको उपाती प्राप्त गरेको र रवजष्ट्रार िा सो सरहको पदमा कम्०ीमा ३ िर्न सेिा गरेको िा र् यूमाटोलोजीमा वि॰्म्॰ िा सो सरहको उपाती प्राप्त गरेको
३२
प्राविवतक
मेविवसन
र् यूमाटोलोजी
अवतकृ०
रवजष्ट्रार
मािय०ा प्राप्त वशक्षण संस्ट्र्थाबाट इिटननल मेविवसनमा स्ट् ना०कोतर र गरी र् यूमाटोलोजीमा कम्०ीमा १ िर्नको वक्लवनकल फेलोवशप िा सो सरहको उपाती प्राप्त गरेको िा इिटननल मेविवसनमा स्ट् ना०कोतर र िा सो सरहको उपाती प्राप्त गरेको
३३
प्राविवतक
मेविवसन
ियूरोलोजी
अवतकृ०
वसवनयर किसल्यािट
मािय०ा प्राप्त वशक्षण संस्ट्र्थाबाट इिटननल मेविवसनमा स्ट् ना०कोतर र गरी ियूरोलोजीमा कम्०ीमा १ िर्नको वक्लवनकल फेलोवशप िा सो सरहको उपाती प्राप्त गरी िा ियूरोलोजीमा वि॰्म्॰ िा सो सरहको उपाती प्राप्त गरी किसल्यािट िा सो सरहको पदमा कम्०ीमा ४ िर्न सेिा गरेको
३४
प्राविवतक
मेविवसन
ियूरोलोजी
अवतकृ०
किसल्यािट
मािय०ा प्राप्त वशक्षण संस्ट्र्थाबाट इिटननल मेविवसनमा स्ट् ना०कोतर र गरी ियूरोलोजीमा कम्०ीमा १ िर्नको वक्लवनकल फेलोवशप िा सो सरहको उपाती प्राप्त गरी िा ियूरोलोजीमा वि॰्म्॰ िा सो सरहको उपाती प्राप्त गरी स्ट्पेवष्ट्लट िा सो सरहको पदमा कम्०ीमा ४ िर्न सेिा गरेको
३५
प्राविवतक
मेविवसन
ियूरोलोजी
अवतकृ०
वसवनयर रवजष्ट्रार
मािय०ा प्राप्त वशक्षण संस्ट्र्थाबाट इिटननल मेविवसनमा स्ट् ना०कोतर र गरी ियूरोलोजीमा कम्०ीमा १ िर्नको वक्लवनकल फेलोवशप िा सो सरहको उपाती प्राप्त गरेको र रवजष्ट्रार िा सो सरहको पदमा कम्०ीमा ३ िर्न सेिा गरेको िा ियूरोलोजीमा वि॰्म्॰ िा सो सरहको उपाती प्राप्त गरेको
३६
प्राविवतक
मेविवसन
ियूरोलोजी
अवतकृ०
रवजष्ट्रार
मािय०ा प्राप्त वशक्षण संस्ट्र्थाबाट इिटननल मेविवसनमा स्ट् ना०कोतर र गरी ियूरोलोजीमा कम्०ीमा १ िर्नको वक्लवनकल फेलोवशप िा सो सरहको उपाती प्राप्त गरेको िा इिटननल मेविवसनमा स्ट् ना०कोतर र िा सो सरहको उपाती प्राप्त गरेको
३७
प्राविवतक
मेविवसन
क्लिनिकल हेमाटोलोजी
अवतकृ०
वसवनयर किसल्यािट
मािय०ा प्राप्त वशक्षण संस्ट्र्थाबाट इिटननल मेविवसनमा स्ट् ना०कोतर र गरी क्लिनिकल हेमाटोलोजीमा कम्०ीमा १ िर्नको वक्लवनकल फेलोवशप िा सो सरहको उपाती प्राप्त गरी वा क्लिनिकल हेमाटोलोजीमा स्नातकोत्तर वा सोसरहको उपाधि प्राप्त गरी किसल्यािट िा सो सरहको पदमा कम्०ीमा ४ िर्न सेिा गरेको िा क्लिनिकल हेमाटोलोजीमा वि॰्म्॰ िा सो सरहको उपाती प्राप्त गरेको
३८
प्राविवतक
मेविवसन
क्लिनिकल हेमाटोलोजी
अवतकृ०
किसल्यािट
मािय०ा प्राप्त वशक्षण संस्ट्र्थाबाट इिटननल मेविवसनमा स्ट् ना०कोतर र गरी क्लिनिकल हेमाटोलोजीमा कम्०ीमा १ िर्नको वक्लवनकल फेलोवशप िा सो सरहको उपाती प्राप्त गरी वा क्लिनिकल
छद्द
हेमाटोलोजीमा स्नातकोत्तर वा सोसरहको उपाधि प्राप्त गरी वसवनयर रवजष्ट्रार िा सो सरहको पदमा कम्०ीमा ४ िर्न सेिा गरेको िा क्लिनिकल हेमाटोलोजीमा वि॰्म्॰ िा सो सरहको उपाती प्राप्त गरेको
३९
प्राविवतक
मेविवसन
क्लिनिकल हेमाटोलोजी
अवतकृ०
वसवनयर रवजष्ट्रार
मािय०ा प्राप्त वशक्षण संस्ट्र्थाबाट इिटननल मेविवसनमा स्ट् ना०कोतर र गरी क्लिनिकल हेमाटोलोजीमा कम्०ीमा १ िर्नको वक्लवनकल फेलोवशप िा सो सरहको उपाती प्राप्त गरी वा क्लिनिकल हेमाटोलोजीमा स्नातकोत्तर वा सोसरहको उपाधि प्राप्त गरी रवजष्ट्रार िा सो सरहको पदमा कम्०ीमा ४ िर्न सेिा गरेको िा क्लिनिकल हेमाटोलोजीमा वि॰्म्॰ िा सो सरहको उपाती प्राप्त गरेको
४०
प्राविवतक
मेविवसन
क्लिनिकल हेमाटोलोजी
अवतकृ०
रवजष्ट्रार
मािय०ा प्राप्त वशक्षण संस्ट्र्थाबाट इिटननल मेविवसनमा स्ट् ना०कोतर र गरी क्लिनिकल हेमाटोलोजीमा कम्०ीमा १ िर्नको वक्लवनकल फेलोवशप िा सो सरहको उपाती प्राप्त गरेको िा क्लिनिकल हेमाटोलोजीमा स्नातकोत्तर वा सोसरहको उपाधि प्राप्त गरेको
४१
प्राविवतक
मेविवसन
रेडिएशन अन्कोलोजी
अवतकृ०
वसवनयर किसल्यािट
मािय०ा प्राप्त वशक्षण संस्ट्र्थाबाट रेडिएशन अन्कोलोजीमा स्ट् ना०कोतर र िा सो सरहको उपाती प्राप्त गरी रेडिएशन अन्कोलोजीमा किसल्यािट िा सो सरहको पदमा कम्०ीमा ४ िर्न सेिा गरेको
४२
प्राविवतक
मेविवसन
रेडिएशन अन्कोलोजी
अवतकृ०
किसल्यािट
मािय०ा प्राप्त वशक्षण संस्ट्र्थाबाट रेडिएशन अन्कोलोजीमा स्ट् ना०कोतर र िा सो सरहको उपाती प्राप्त गरी रेडिएशन अन्कोलोजीमा वसवनयर रवजष्ट्रार िा सो सरहको पदमा कम्०ीमा ४ िर्न सेिा गरेको
४३
प्राविवतक
मेविवसन
रेडिएशन अन्कोलोजी
अवतकृ०
वसवनयर रवजष्ट्रार
मािय०ा प्राप्त वशक्षण संस्ट्र्थाबाट रेडिएशन अन्कोलोजीमा स्ट् ना०कोतर र िा सो सरहको उपाती प्राप्त गरी रेडिएशन अन्कोलोजीमा रवजष्ट्रार िा सो सरहको पदमा कम्०ीमा ४ िर्न सेिा गरेको
४४
प्राविवतक
मेविवसन
रेडिएशन अन्कोलोजी
अवतकृ०
रवजष्ट्रार
मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट रेडिएशन अन्कोलोजीमा स्नातकोत्तर वा सो सरहको उपाधि प्राप्त गरेको ।
४५
प्राविवतक
मेविवसन
रेडिएशन अन्कोलोजी
अवतकृ०
प्रमुख मेडिकल फिजिसिष्ट
मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट मेडिकल फिजिक्समा एम.एस.सी. गरीे वा फिजिक्समा एम.एस.सी. गरी रेडिएशन मेडिकल फिजिक्समा डिप्लोमाको उपाधि प्राप्त गरी बरिष्ठ मेडिकल फिजिसिष्टको पदमा कम्तीमा ४ वर्ष सेवा गरेको
४६
प्राविवतक
मेविवसन
रेडिएशन अन्कोलोजी
अवतकृ०
बरिष्ठ मेडिकल फिजिसिष्ट
मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट मेडिकल फिजिक्समा एम.एस.सी. गरी वा फिजिक्समा एम.एस.सी. गरी रेडिएशन मेडिकल फिजिक्समा डिप्लोमाको उपाधि प्राप्त गरी मेडिकल फिजिसिष्ट पदमा कम्तीमा २ वर्ष सेवा गरेको
४७
प्राविवतक
मेविवसन
रेडिएशन अन्कोलोजी
अवतकृ०
मेडिकल फिजिसिष्ट
मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट मेडिकल फिजिक्समा एम.एस.सी. गरेको वा फिजिक्समा एम.एस.सी. गरी रेडिएशन मेडिकल फिजिक्समा डिप्लोमाको उपाधि प्राप्त गरेको
४८
प्राविवतक
मेविवसन
रेडिएशन अन्कोलोजी
अवतकृ०
प्रमुख रेडियोथेरापी टेक्नोलोजिष्ट
मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट रेडियोथेरापीमा स्नातक वा सोसरहको उपाधि प्राप्त गरी बरिष्ठ रेडियोथेरापी टेक्नोलोजिष्ट पदमा कम्तीमा ४ वर्ष सेवा गरेको
४९
प्राविवतक
मेविवसन
रेडिएशन अन्कोलोजी
अवतकृ०
बरिष्ठ रेडियोथेरापी टेक्नोलोजिष्ट
मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट रेडियोथेरापीमा स्नातक वा सोसरहको उपाधि प्राप्त गरी रेडियोथेरापी टेक्नोलोजिष्टको पदमा कम्तीमा ४ वर्ष सेवा गरेको
छघ
५०
प्राविवतक
मेविवसन
रेडिएशन अन्कोलोजी
अवतकृ०
रेडियोथेरापी टेक्नोलोजिष्ट
मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट रेडियोथेरापीमा स्नातक वा सोसरहको उपाधि प्राप्त गरेको
५१
प्राविवतक
मेविवसन
रेडिएशन अन्कोलोजी
सहायक
बरिष्ठ रेडियोथेरापी टेक्निसियन
मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट रेडियोथेरापीमा प्रमाणपत्र तह वा सोसरहको उपाधि प्राप्त गरी रेडियोथेरापी पदमा कम्तीमा ४ वर्ष सेवा गरेको
५२
प्राविवतक
मेविवसन
रेडिएशन अन्कोलोजी
सहायक
रेडियोथेरापी टेक्निसियन
मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट रेडियोथेरापीमा प्रमाणपत्र तह वा सोसरहको उपाधि प्राप्त गरेको
५३
प्राविवतक
सजनरी
ियूरो सजनरी
अवतकृ०
वसवनयर किसल्यािट
मािय०ा प्राप्त वशक्षण संस्ट्र्थाबाट जनरल सजनरीमा स्ट् ना०कोतर र गरी ियूरो सजनरीमा कम्०ीमा १ िर्नको वक्लवनकल फेलोवशप िा सो सरहको उपाती प्राप्त गरी िा ियूरो सजनरीमा ्म्॰वस॰्च्॰ िा सो सरहको उपाती प्राप्त गरी किसल्यािट िा सो सरहको पदमा कम्०ीमा ४ िर्न सेिा गरेको
५४
प्राविवतक
सजनरी
ियूरो सजनरी
अवतकृ०
किसल्यािट
मािय०ा प्राप्त वशक्षण संस्ट्र्थाबाट जनरल सजनरीमा स्ट् ना०कोतर र गरी ियूरो सजनरीमा कम्०ीमा १ िर्नको वक्लवनकल फेलोवशप िा सो सरहको उपाती प्राप्त गरी िा ियूरो सजनरीमा ्म्॰वस॰्च्॰ िा सो सरहको उपाती प्राप्त गरी स्ट्पेटवलट िा सो सरहको पदमा कम्०ीमा ४ िर्न सेिा गरेको
५५
प्राविवतक
सजनरी
ियूरो सजनरी
अवतकृ०
वसवनयर रवजष्ट्रार
मािय०ा प्राप्त वशक्षण संस्ट्र्थाबाट जनरल सजनरीमा स्ट् ना०कोतर र गरी ियूरो सजनरीमा कम्०ीमा १ िर्नको वक्लवनकल फेलोवशप िा सो सरहको उपाती प्राप्त गरी रवजष्ट्रार िा सो सरहको पदमा कम्०ीमा ३ िर्न सेिा गरेको िा ियूरो सजनरीमा ्म्॰वस॰्च्॰ िा सो सरहको उपाती प्राप्त गरेको
५६
प्राविवतक
सजनरी
जनरल सजनरी
अवतकृ०
वसवनयर किसल्यािट
मािय०ा प्राप्त वशक्षण संस्ट्र्थाबाट जनरल सजनरीमा स्ट् ना०कोतर र िा सो सरहको उपाती प्राप्त गरी जनरल सजनरीमा किसल्यािट िा सो सरहको पदमा कम्०ीमा ४ िर्न सेिा गरेको
५७
प्राविवतक
सजनरी
जनरल सजनरी
अवतकृ०
किसल्यािट
मािय०ा प्राप्त वशक्षण संस्ट्र्थाबाट जनरल सजनरीमा स्ट् ना०कोतर र िा सो सरहको उपाती प्राप्त गरी जनरल सजनरीमा वसवनयर रवजष्ट्रार िा सो सरहको पदमा कम्०ीमा ४ िर्न सेिा गरेको
५८
प्राविवतक
सजनरी
जनरल सजनरी
अवतकृ०
वसवनयर रवजष्ट्रार
मािय०ा प्राप्त वशक्षण संस्ट्र्थाबाट जनरल सजनरीमा स्ट् ना०कोतर र िा सो सरहको उपाती प्राप्त गरी जनरल सजनरीमा रवजष्ट्रार िा सो सरहको पदमा कम्०ीमा ४ िर्न सेिा गरेको
५९
प्राविवतक
सजनरी
जनरल सजनरी
अवतकृ०
रवजष्ट्रार
मािय०ा प्राप्त वशक्षण संस्ट्र्थाबाट जनरल सजनरीमा स्ट् ना०कोतर र िा सो सरहको उपाती प्राप्त गरेको
६०
प्राविवतक
सजनरी
युरोलोजी
अवतकृ०
वसवनयर किसल्यािट
मािय०ा प्राप्त वशक्षण संस्ट्र्थाबाट जनरल सजनरीमा स्ट् ना०कोतर र गरी युरोलोजीमा कम्०ीमा १ िर्नको वक्लवनकल फेलोवशप िा सो सरहको उपाती प्राप्त गरी िा युरोलोजीमा ्म्॰वस॰्च्॰ िा सो सरहको उपाती प्राप्त गरी किसल्यािट िा सो सरहको पदमा कम्०ीमा ४ िर्न सेिा गरेको
६१
प्राविवतक
सजनरी
युरोलोजी
अवतकृ०
किसल्यािट
मािय०ा प्राप्त वशक्षण संस्ट्र्थाबाट जनरल सजनरीमा स्ट् ना०कोतर र गरी युरोलोजीमा कम्०ीमा १ िर्नको वक्लवनकल फेलोवशप िा सो सरहको उपाती प्राप्त गरी िा युरोलोजीमा ्म्॰वस॰्च्॰ िा सो सरहको उपाती प्राप्त गरी स्ट्पेवष्ट्लट िा सो सरहको पदमा कम्०ीमा ४ िर्न सेिा गरेको
६२
प्राविवतक
सजनरी
युरोलोजी
अवतकृ०
वसवनयर रवजष्ट्रार
मािय०ा प्राप्त वशक्षण संस्ट्र्थाबाट जनरल सजनरीमा स्ट् ना०कोतर र गरी युरोलोजीमा कम्०ीमा १ िर्नको वक्लवनकल फेलोवशप िा सो सरहको उपाती प्राप्त गरेको र रवजष्ट्रार िा सो सरहको पदमा कम्०ीमा ३ िर्न सेिा गरेको िा युरोलोजीमा ्म्॰वस॰्च्॰ िा सो सरहको उपाती प्राप्त गरेको
छद्ध
६३
प्राविवतक
सजनरी
युरोलोजी
अवतकृ०
रवजष्ट्रार
मािय०ा प्राप्त वशक्षण संस्ट्र्थाबाट जनरल सजनरीमा स्ट् ना०कोतर र गरी युरोलोजीमा कम्०ीमा १ िर्नको वक्लवनकल फेलोवशप िा सो सरहको उपाती प्राप्त गरेको िा जनरल सजनरीमा स्ट् ना०कोतर र िा सो सरहको उपाती प्राप्त गरेको
६४
प्राविवतक
सजनरी
रािस्ट्प्लािट सजनरी
अवतकृ०
वसवनयर किसल्यािट
मािय०ा प्राप्त वशक्षण संस्ट्र्थाबाट जनरल सजनरीमा स्ट् ना०कोतर र गरी ककनीनी रािस्ट्प्लािट सजनरीमा कम्०ीमा १ िर्नको वक्लवनकल फेलोवशप िा सो सरहको उपाती प्राप्त गरी िा ककनीनी रािस्ट्प्लािट सजनरीमा ्म्॰वस॰्च्॰ िा सो सरहको उपाती प्राप्त गरी किसल्यािट िा सो सरहको पदमा कम्०ीमा ४ िर्न सेिा गरेको
६५
प्राविवतक
सजनरी
रािस्ट्प्लािट सजनरी
अवतकृ०
किसल्यािट
मािय०ा प्राप्त वशक्षण संस्ट्र्थाबाट जनरल सजनरीमा स्ट् ना०कोतर र गरी ककनीनी रािस्ट्प्लािट सजनरीमा कम्०ीमा १ िर्नको वक्लवनकल फेलोवशप िा सो सरहको उपाती प्राप्त गरी िा ककनीनी रािस्ट्प्लािट सजनरीमा ्म्॰वस॰्च्॰ िा सो सरहको उपाती प्राप्त गरी स्ट्पेवष्ट्लट िा सो सरहको पदमा कम्०ीमा ४ िर्न सेिा गरेको
६६
प्राविवतक
सजनरी
रािस्ट्प्लािट सजनरी
अवतकृ०
वसवनयर रवजष्ट्रार
मािय०ा प्राप्त वशक्षण संस्ट्र्थाबाट जनरल सजनरीमा स्ट् ना०कोतर र गरी ककनीनी रािस्ट्प्लािट सजनरीमा कम्०ीमा १ िर्नको वक्लवनकल फेलोवशप िा सो सरहको उपाती प्राप्त गरेको र रवजष्ट्रार िा सो सरहको पदमा कम्०ीमा ३ िर्न सेिा गरेको िा ककनीनी रािस्ट्प्लािट सजनरीमा ्म्॰वस॰्च्॰ िा सो सरहको उपाती प्राप्त गरेको
६७
प्राविवतक
सजनरी
रािस्ट्प्लािट सजनरी
अवतकृ०
रवजष्ट्रार
मािय०ा प्राप्त वशक्षण संस्ट्र्थाबाट जनरल सजनरीमा स्ट् ना०कोतर र गरी ककनीनी रािस्ट्प्लािट सजनरीमा कम्०ीमा १ िर्नको वक्लवनकल फेलोवशप िा सो सरहको उपाती प्राप्त गरेको िा जनरल सजनरीमा स्ट् ना०कोतर र िा सो सरहको उपाती प्राप्त गरेको
६८
प्राविवतक
सजनरी
अर्थोपेविक सजनरी
अवतकृ०
वसवनयर किसल्यािट
मािय०ा प्राप्त वशक्षण संस्ट्र्थाबाट अर्थोपेविक सजनरीमा स्ट् ना०कोतर र िा सो सरहको उपाती प्राप्त गरी अर्थोपेविक सजनरीमा किसल्यािट िा सो सरहको पदमा कम्०ीमा ४ िर्न सेिा गरेको
६९
प्राविवतक
सजनरी
अर्थोपेविक सजनरी
अवतकृ०
किसल्यािट
मािय०ा प्राप्त वशक्षण संस्ट्र्थाबाट अर्थोपेविक सजनरीमा स्ट् ना०कोतर र िा सो सरहको उपाती प्राप्त गरी अर्थोपेविक सजनरीमा वसवनयर रवजष्ट्रार िा सो सरहको पदमा कम्०ीमा ४ िर्न सेिा गरेको
७०
प्राविवतक
सजनरी
अर्थोपेविक सजनरी
अवतकृ०
वसवनयर रवजष्ट्रार
मािय०ा प्राप्त वशक्षण संस्ट्र्थाबाट अर्थोपेविक सजनरीमा स्ट् ना०कोतर र िा सो सरहको उपाती प्राप्त गरी अर्थोपेविक सजनरीमा रवजष्ट्रार िा सो सरहको पदमा कम्०ीमा ४ िर्न सेिा गरेको
७१
प्राविवतक
सजनरी
अर्थोपेविक सजनरी
अवतकृ०
रवजष्ट्रार
मािय०ा प्राप्त वशक्षण संस्ट्र्थाबाट अर्थोपेविक सजनरीमा स्ट् ना०कोतर र िा सो सरहको उपाती प्राप्त गरेको
७२
प्राविवतक
सजनरी
ग्यास्ट्रोइिटेरोलोवजकल सजनरी
अवतकृ०
वसवनयर किसल्यािट
मािय०ा प्राप्त वशक्षण संस्ट्र्थाबाट जनरल सजनरीमा स्ट् ना०कोतर र गरी ग्याष्ट्रोइिटेरोलोवजकल सजनरीमा कम्०ीमा १ िर्नको वक्लवनकल फेलोवशप िा सो सरहको उपाती प्राप्त गरी िा ग्याष्ट्रोइिटेरोलोवजकल सजनरीमा ्म्॰वस॰्च्॰ िा सो सरहको उपाती प्राप्त गरी किसल्यािट िा सो सरहको पदमा कम्०ीमा ४ िर्न सेिा गरेको
७३
प्राविवतक
सजनरी
ग्यास्ट्रोइिटेरोलोवजकल सजनरी
अवतकृ०
किसल्यािट
मािय०ा प्राप्त वशक्षण संस्ट्र्थाबाट जनरल सजनरीमा स्ट् ना०कोतर र गरी ग्याष्ट्रोइिटेरोलोवजकल सजनरीमा कम्०ीमा १ िर्नको वक्लवनकल फेलोवशप िा सो सरहको उपाती प्राप्त गरी िा ग्याष्ट्रोइिटेरोलोवजकल सजनरीमा ्म्॰वस॰्च्॰ िा सो सरहको उपाती प्राप्त गरी स्ट्पेवष्ट्लट िा सो सरहको पदमा कम्०ीमा ४ िर्न सेिा गरेको
छछ
७४
प्राविवतक
सजनरी
ग्यास्ट्रोइिटेरोलोवजकल सजनरी
अवतकृ०
वसवनयर रवजष्ट्रार
मािय०ा प्राप्त वशक्षण संस्ट्र्थाबाट जनरल सजनरीमा स्ट् ना०कोतर र गरी ग्याष्ट्रोइिटेरोलोवजकल सजनरीमा कम्०ीमा १ िर्नको वक्लवनकल फेलोवशप िा सो सरहको उपाती प्राप्त गरेको र रवजष्ट्रार िा सो सरहको पदमा कम्०ीमा ३ िर्न सेिा गरेको िा ग्याष्ट्रोइिटेरोलोवजकल सजनरीमा ्म्॰वस॰्च्॰ िा सो सरहको उपाती प्राप्त गरेको
७५
प्राविवतक
सजनरी
ग्यास्ट्रोइिटेरोलोवजकल सजनरी
अवतकृ०
रवजष्ट्रार
मािय०ा प्राप्त वशक्षण संस्ट्र्थाबाट जनरल सजनरीमा स्ट् ना०कोतर र गरी ग्याष्ट्रोइिटेरोलोवजकल सजनरीमा कम्०ीमा १ िर्नको वक्लवनकल फेलोवशप िा सो सरहको उपाती प्राप्त गरेको िा जनरल सजनरीमा स्ट् ना०कोतर र िा सो सरहको उपाती प्राप्त गरेको
७६
प्राविवतक
सजनरी
पेवियाट्ररक सजनरी
अवतकृ०
वसवनयर किसल्यािट
मािय०ा प्राप्त वशक्षण संस्ट्र्थाबाट पेवियाट्ररक सजनरीमा स्ट् ना०कोतर र िा सो सरहको उपाती प्राप्त गरी पेवियाट्ररक सजनरीमा किसल्यािट िा सो सरहको पदमा कम्०ीमा ४ िर्न सेिा गरेको
७७
प्राविवतक
सजनरी
पेवियाट्ररक सजनरी
अवतकृ०
किसल्यािट
मािय०ा प्राप्त वशक्षण संस्ट्र्थाबाट पेवियाट्ररक सजनरीमा स्ट् ना०कोतर र िा सो सरहको उपाती प्राप्त गरी पेवियाट्ररक सजनरीमा वसवनयर रवजष्ट्रार िा सो सरहको पदमा कम्०ीमा ४ िर्न सेिा गरेको
७८
प्राविवतक
सजनरी
पेवियाट्ररक सजनरी
अवतकृ०
वसवनयर रवजष्ट्रार
मािय०ा प्राप्त वशक्षण संस्ट्र्थाबाट पेवियाट्ररक सजनरीमा स्ट् ना०कोतर र िा सो सरहको उपाती प्राप्त गरी पेवियाट्ररक सजनरीमा रवजष्ट्रार िा सो सरहको पदमा कम्०ीमा ४ िर्न सेिा गरेको
७९
प्राविवतक
सजनरी
पेवियाट्ररक सजनरी
अवतकृ०
रवजष्ट्रार
मािय०ा प्राप्त वशक्षण संस्ट्र्थाबाट पेवियाट्ररक सजनरीमा स्ट् ना०कोतर र िा सो सरहको उपाती प्राप्त गरेको
८०
प्राविवतक
रेवियोलोजी
रेवियोिायग् नोवसस ्ड ि इमेवजगग
अवतकृ०
वसवनयर किसल्यािट
मािय०ा प्राप्त वशक्षण संस्ट्र्थाबाट रेवियोलोजीमा स्ट् ना०कोतर र िा सो सरहको उपाती प्राप्त गरी रेवियोलोजीमा किसल्यािट िा सो सरहको पदमा कम्०ीमा ४ िर्न सेिा गरेको
८१
प्राविवतक
रेवियोलोजी
रेवियोिायग् नोवसस ्ड ि इमेवजगग
अवतकृ०
किसल्यािट
मािय०ा प्राप्त वशक्षण संस्ट्र्थाबाट रेवियोलोजीमा स्ट् ना०कोतर र िा सो सरहको उपाती प्राप्त गरी रेवियोलोजीमा वसवनयर रवजष्ट्रार िा सो सरहको पदमा कम्०ीमा ४ िर्न सेिा गरेको
८२
प्राविवतक
रेवियोलोजी
रेवियोिायग् नोवसस ्ड ि इमेवजगग
अवतकृ०
वसवनयर रवजष्ट्रार
मािय०ा प्राप्त वशक्षण संस्ट्र्थाबाट रेवियोलोजीमा स्ट् ना०कोतर र िा सो सरहको उपाती प्राप्त गरी रेवियोलोजीमा रवजष्ट्रार िा सो सरहको पदमा कम्०ीमा ४ िर्न सेिा गरेको
८३
प्राविवतक
रेवियोलोजी
रेवियोिायग् नोवसस ्ड ि इमेवजगग
अवतकृ०
रवजष्ट्रार
मािय०ा प्राप्त वशक्षण संस्ट्र्थाबाट रेवियोलोजीमा स्ट् ना०कोतर र िा सो सरहको उपाती प्राप्त गरेको
८४
प्राविवतक
रेवियोलोजी
रेवियोग्राफी
अवतकृ०
प्रमुख रेवियोग्राफी टेक् नोलोवजट
मािय०ा प्राप्त वशक्षण संस्ट्र्थाबाट रेवियोग्राफीमा स्ट् ना०कोतर र गरी कम्०ीमा ४ िर्न िट्ररष्ठ रेवियोग्राफी टेक् नोलोवजटको पदमा सेिा गरेको िा रेवियोग्राफीमा स्ट् ना०क उतर ीणन गरी िट्ररष्ठ रेवियोग्राफी टेक् नोलोवजटको पदमा कम्०ीमा ४ िर्न सेिा गरेको
८५
प्राविवतक
रेवियोलोजी
रेवियोग्राफी
अवतकृ०
िट्ररष्ठ रेवियोग्राफी टेक् नोलोवजट
मािय०ा प्राप्त वशक्षण संस्ट्र्थाबाट रेवियोग्राफीमा स्ट् ना०कोतर र गरी टेक् नोलोवजटको पदमा कम्०ीमा २ िर्न सेिा गरेको िा रेवियोग्राफीमा स्ट् ना०क उतर ीणन गरी रेवियोग्राफी टेक् नोलोवजटको पदमा कम्०ीमा ४ िर्न सेिा गरेको
८६
प्राविवतक
रेवियोलोजी
रेवियोग्राफी
अवतकृ०
रेवियोग्राफी टेक् नोलोवजट
मािय०ा प्राप्त वशक्षण संस्ट्र्थाबाट रेवियोग्राफीमा स्ट् ना०क उतर ीणन गरेको
८७
प्राविवतक
रेवियोलोजी
रेवियोग्राफी
सहायक
िट्ररष्ठ रेवियोग्राफर
मािय०ा प्राप्त वशक्षण संस्ट्र्थाबाट रेवियोग्राफीमा प्रमाणपर ०ह उतर ीणन गरी रेवियोग्राफरको पदमा कम्०ीमा ४ िर्न सेवा गरेको
छट
८८
प्राविवतक
रेवियोलोजी
रेवियोग्राफी
सहायक
रेवियोग्राफर
मािय०ा प्राप्त वशक्षण संस्ट्र्थाबाट रेवियोग्राफीमा प्रमाणपर ०ह उतर ीणन गरेको
८९
प्राविवतक
पेवियाट्ररक्स
अवतकृ०
वसवनयर किसल्यािट
मािय०ा प्राप्त वशक्षण संस्ट्र्थाबाट पेवियाट्ररक मेविवसनमा स्ट् ना०कोतर र िा सो सरहको उपाती प्राप्त गरी पेवियाट्ररक मेविवसनमा किसल्यािट िा सो सरहको पदमा कम्०ीमा ४ िर्न सेिा गरेको
९०
प्राविवतक
पेवियाट्ररक्स
अवतकृ०
किसल्यािट
मािय०ा प्राप्त वशक्षण संस्ट्र्थाबाट पेवियाट्ररक मेविवसनमा स्ट् ना०कोतर र िा सो सरहको उपाती प्राप्त गरी पेवियाट्ररक मेविवसनमा वसवनयर रवजष्ट्रार िा सो सरहको पदमा कम्०ीमा ४ िर्न सेिा गरेको
९१
प्राविवतक
पेवियाट्ररक्स
अवतकृ०
वसवनयर रवजष्ट्रार
मािय०ा प्राप्त वशक्षण संस्ट्र्थाबाट पेवियाट्ररक मेविवसनमा स्ट् ना०कोतर र िा सो सरहको उपाती प्राप्त गरी पेवियाट्ररक मेविवसनमा रवजष्ट्रार िा सो सरहको पदमा कम्०ीमा ४ िर्न सेिा गरेको
९२
प्राविवतक
पेवियाट्ररक्स
अवतकृ०
रवजष्ट्रार
मािय०ा प्राप्त वशक्षण संस्ट्र्थाबाट पेवियाट्ररक मेविवसनमा स्ट् ना०कोतर र िा सो सरहको उपाती प्राप्त गरेको
९३
प्राविवतक
्नेस्ट्र्थेवसयोलोजी
अवतकृ०
वसवनयर किसल्यािट
मािय०ा प्राप्त वशक्षण संस्ट्र्थाबाट ्नेस्ट्र्थेवसयोलोजीमा स्ट् ना०कोतर र िा सो सरहको उपाती प्राप्त गरी ्नेस्ट्र्थेवसयोलोजीमा किसल्यािट िा सो सरहको पदमा कम्०ीमा ४ िर्न सेिा गरेको
९४
प्राविवतक
्नेस्ट्र्थेवसयोलोजी
अवतकृ०
किसल्यािट
मािय०ा प्राप्त वशक्षण संस्ट्र्थाबाट ्नेस्ट्र्थेवसयोलोजीमा स्ट् ना०कोतर र िा सो सरहको उपाती प्राप्त गरी ्नेस्ट्र्थेवसयोलोजीमा वसवनयर रवजष्ट्रार िा सो सरहको पदमा कम्०ीमा ४ िर्न सेिा गरेको
९५
प्राविवतक
्नेस्ट्र्थेवसयोलोजी
अवतकृ०
वसवनयर रवजष्ट्रार
मािय०ा प्राप्त वशक्षण संस्ट्र्थाबाट ्नेस्ट्र्थेवसयोलोजीमा स्ट् ना०कोतर र िा सो सरहको उपाती प्राप्त गरी ्नेस्ट्र्थेवसयोलोजीमा रवजष्ट्रार िा सो सरहको पदमा कम्०ीमा ४ िर्न सेिा गरेको
९६
प्राविवतक
्नेस्ट्र्थेवसयोलोजी
अवतकृ०
रवजष्ट्रार
मािय०ा प्राप्त वशक्षण संस्ट्र्थाबाट ्नेस्ट्र्थेवसयोलोजीमा स्ट् ना०कोतर र िा सो सरहको उपाती प्राप्त गरेको
९७
प्राविवतक
फ्यावमली मेविवसन एण्ड इमरजेन्सी
अवतकृ०
वसवनयर किसल्यािट
मािय०ा प्राप्त वशक्षण संस्ट्र्थाबाट फ्यावमली मेविवसनमा स्ट् ना०कोतर र िा सो सरहको उपाती प्राप्त गरी फ्यावमली मेविवसनमा किसल्यािट िा सो सरहको पदमा कम्०ीमा ४ िर्न सेिा गरेको
९८
प्राविवतक
फ्यावमली मेविवसन एण्ड इमरजेन्सी
अवतकृ०
किसल्यािट
मािय०ा प्राप्त वशक्षण संस्ट्र्थाबाट फ्यावमली मेविवसनमा स्ट् ना०कोतर र िा सो सरहको उपाती प्राप्त गरी फ्यावमली मेविवसनमा वसवनयर रवजष्ट्रार िा सो सरहको पदमा कम्०ीमा ४ िर्न सेिा गरेको
९९
प्राविवतक
फ्यावमली मेविवसन एण्ड इमरजेन्सी
अवतकृ०
वसवनयर रवजष्ट्रार
मािय०ा प्राप्त वशक्षण संस्ट्र्थाबाट फ्यावमली मेविवसनमा स्ट् ना०कोतर र िा सो सरहको उपाती प्राप्त गरी फ्यावमली मेविवसनमा रवजष्ट्रार िा सो सरहको पदमा कम्०ीमा ४ िर्न सेिा गरेको
१००
प्राविवतक
फ्यावमली मेविवसन एण्ड इमरजेन्सी
अवतकृ०
रवजष्ट्रार
मािय०ा प्राप्त वशक्षण संस्ट्र्थाबाट फ्यावमली मेविवसनमा स्ट् ना०कोतर र िा सो सरहको उपाती प्राप्त गरेको
१०१
प्राविवतक
िमानटोलोजी
अवतकृ०
वसवनयर किसल्यािट
मािय०ा प्राप्त वशक्षण संस्ट्र्थाबाट िमानटोलोजीमा स्ट् ना०कोतर र िा सो सरहको उपाती प्राप्त गरी िमानटोलोजीमा किसल्यािट िा सो सरहको पदमा कम्०ीमा ४ िर्न सेिा गरेको
छठ
१०२
प्राविवतक
िमानटोलोजी
अवतकृ०
किसल्यािट
मािय०ा प्राप्त वशक्षण संस्ट्र्थाबाट िमानटोलोजीमा स्ट् ना०कोतर र िा सो सरहको उपाती प्राप्त गरी िमानटोलोजीमा वसवनयर रवजष्ट्रार िा सो सरहको पदमा कम्०ीमा ४ िर्न सेिा गरेको
१०३
प्राविवतक
िमानटोलोजी
अवतकृ०
वसवनयर रवजष्ट्रार
मािय०ा प्राप्त वशक्षण संस्ट्र्थाबाट िमानटोलोजीमा स्ट् ना०कोतर र िा सो सरहको उपाती प्राप्त गरी िमानटोलोजीमा रवजष्ट्रार िा सो सरहको पदमा कम्०ीमा ४ िर्न सेिा गरेको
१०४
प्राविवतक
िमानटोलोजी
अवतकृ०
रवजष्ट्रार
मािय०ा प्राप्त वशक्षण संस्ट्र्थाबाट िमानटोलोजीमा स्ट् ना०कोतर र िा सो सरहको उपाती प्राप्त गरेको
१०५
प्राविवतक
प्यार्थोलोजी
जनरल प्यार्थोलोजी
अवतकृ०
वसवनयर किसल्यािट
मािय०ा प्राप्त वशक्षण संस्ट्र्थाबाट ्म्॰वब॰वब॰्स्॰को उपाती प्राप्त गरी प्यार्थोलोजीमा स्ट् ना०कोतर र िा सो सरहको उपाती प्राप्त गरी प्यार्थोलोजीमा किसल्यािट िा सो सरहको पदमा कम्०ीमा ४ िर्न सेिा गरेको
१०६
प्राविवतक
प्यार्थोलोजी
जनरल प्यार्थोलोजी
अवतकृ०
किसल्यािट
मािय०ा प्राप्त वशक्षण संस्ट्र्थाबाट ्म्॰वब॰वब॰्स्॰को उपाती प्राप्त गरी प्यार्थोलोजीमा स्ट् ना०कोतर र िा सो सरहको उपाती प्राप्त गरी प्यार्थोलोजीमा वसवनयर रवजष्ट्रार िा सो सरहको पदमा कम्०ीमा ४ िर्न सेिा गरेको
१०७
प्राविवतक
प्यार्थोलोजी
जनरल प्यार्थोलोजी
अवतकृ०
वसवनयर रवजष्ट्रार
मािय०ा प्राप्त वशक्षण संस्ट्र्थाबाट ्म्॰वब॰वब॰्स्॰को उपाती प्राप्त गरी प्यार्थोलोजीमा स्ट् ना०कोतर र िा सो सरहको उपाती प्राप्त गरी प्यार्थोलोजीमा रवजष्ट्रार िा सो सरहको पदमा कम्०ीमा ४ िर्न सेिा गरेको
१०८
प्राविवतक
प्यार्थोलोजी
जनरल प्यार्थोलोजी
अवतकृ०
रवजष्ट्रार
मािय०ा प्राप्त वशक्षण संस्ट्र्थाबाट ्म्॰वब॰वब॰्स्॰को उपाती प्राप्त गरी प्यार्थोलोजीमा स्ट् ना०कोतर र िा सो सरहको उपाती प्राप्त गरेको
१०९
प्राविवतक
प्यार्थोलोजी
वहस्ट्टोप्यार्थोलोजी
अवतकृ०
वसवनयर किसल्यािट
मािय०ा प्राप्त वशक्षण संस्ट्र्थाबाट ्म्॰वब॰वब॰्स्॰को उपाती प्राप्त गरी वहस्ट्टोप्यार्थोलोजीमा स्ट् ना०कोतर र िा सो सरहको उपाती प्राप्त गरी वहस्ट्टोप्यार्थोलोजीमा किसल्यािट िा सो सरहको पदमा कम्०ीमा ४ िर्न सेिा गरेको
११०
प्राविवतक
प्यार्थोलोजी
वहस्ट्टोप्यार्थोलोजी
अवतकृ०
किसल्यािट
मािय०ा प्राप्त वशक्षण संस्ट्र्थाबाट ्म्॰वब॰वब॰्स्॰को उपाती प्राप्त गरी वहस्ट्टोप्यार्थोलोजीमा स्ट् ना०कोतर र िा सो सरहको उपाती प्राप्त गरी वहस्ट्टोप्यार्थोलोजीमा वसवनयर रवजष्ट्रार िा सो सरहको पदमा कम्०ीमा ४ िर्न सेिा गरेको
१११
प्राविवतक
प्यार्थोलोजी
वहस्ट्टोप्यार्थोलोजी
अवतकृ०
वसवनयर रवजष्ट्रार
मािय०ा प्राप्त वशक्षण संस्ट्र्थाबाट ्म्॰वब॰वब॰्स्॰को उपाती प्राप्त गरी वहस्ट्टोप्यार्थोलोजीमा स्ट् ना०कोतर र िा सो सरहको उपाती प्राप्त गरी वहस्ट्टोप्यार्थोलोजीमा रवजष्ट्रार िा सो सरहको पदमा कम्०ीमा ४ िर्न सेिा गरेको
११२
प्राविवतक
प्यार्थोलोजी
वहस्ट्टोप्यार्थोलोजी
अवतकृ०
रवजष्ट्रार
मािय०ा प्राप्त वशक्षण संस्ट्र्थाबाट ्म्॰वब॰वब॰्स्॰को उपाती प्राप्त गरी वहस्ट्टोप्यार्थोलोजीमा स्ट् ना०कोतर र िा सो सरहको उपाती प्राप्त गरेको
११३
प्राविवतक
प्यार्थोलोजी
बायोकेवमष्ट्री
अवतकृ०
वसवनयर किसल्यािट
मािय०ा प्राप्त वशक्षण संस्ट्र्थाबाट ्म्॰वब॰वब॰्स्॰को उपाती प्राप्त गरी बायोकेवमष्ट्रीमा स्ट् ना०कोतर र िा सो सरहको उपाती प्राप्त गरी बायोकेवमष्ट्रीमा किसल्यािट िा सो सरहको पदमा कम्०ीमा ४ िर्न सेिा गरेको
११४
प्राविवतक
प्यार्थोलोजी
बायोकेवमष्ट्री
अवतकृ०
किसल्यािट
मािय०ा प्राप्त वशक्षण संस्ट्र्थाबाट ्म्॰वब॰वब॰्स्॰को उपाती प्राप्त गरी बायोकेवमष्ट्रीमा स्ट् ना०कोतर र िा सो सरहको उपाती प्राप्त गरी बायोकेवमष्ट्रीमा वसवनयर रवजष्ट्रार िा सो सरहको पदमा कम्०ीमा ४ िर्न सेिा गरेको
छड
११५
प्राविवतक
प्यार्थोलोजी
बायोकेवमष्ट्री
अवतकृ०
वसवनयर रवजष्ट्रार
मािय०ा प्राप्त वशक्षण संस्ट्र्थाबाट ्म्॰वब॰वब॰्स्॰को उपाती प्राप्त गरी बायोकेवमष्ट्रीमा स्ट् ना०कोतर र िा सो सरहको उपाती प्राप्त गरी बायोकेवमष्ट्रीमा रवजष्ट्रार िा सो सरहको पदमा कम्०ीमा ४ िर्न सेिा गरेको
११६
प्राविवतक
प्यार्थोलोजी
बायोकेवमष्ट्री
अवतकृ०
रवजष्ट्रार
मािय०ा प्राप्त वशक्षण संस्ट्र्थाबाट ्म्॰वब॰वब॰्स्॰को उपाती प्राप्त गरी बायोकेवमष्ट्रीमा स्ट् ना०कोतर र िा सो सरहको उपाती प्राप्त गरेको
११७
प्राविवतक
प्यार्थोलोजी
माइक्रोबायोलोजी
अवतकृ०
वसवनयर किसल्यािट
मािय०ा प्राप्त वशक्षण संस्ट्र्थाबाट ्म्॰वब॰वब॰्स्॰को उपाती प्राप्त गरी माइक्रोबायोलोजीमा स्ट् ना०कोतर र िा सो सरहको उपाती प्राप्त गरी माइक्रोबायोलोजीमा किसल्यािट िा सो सरहको पदमा कम्०ीमा ४ िर्न सेिा गरेको
११८
प्राविवतक
प्यार्थोलोजी
माइक्रोबायोलोजी
अवतकृ०
किसल्यािट
मािय०ा प्राप्त वशक्षण संस्ट्र्थाबाट ्म्॰वब॰वब॰्स्॰को उपाती प्राप्त गरी माइक्रोबायोलोजीमा स्ट् ना०कोतर र िा सो सरहको उपाती प्राप्त गरी माइक्रोबायोलोजीमा वसवनयर रवजष्ट्रार िा सो सरहको पदमा कम्०ीमा ४ िर्न सेिा गरेको
११९
प्राविवतक
प्यार्थोलोजी
माइक्रोबायोलोजी
अवतकृ०
वसवनयर रवजष्ट्रार
मािय०ा प्राप्त वशक्षण संस्ट्र्थाबाट ्म्॰वब॰वब॰्स्॰को उपाती प्राप्त गरी माइक्रोबायोलोजीमा स्ट् ना०कोतर र िा सो सरहको उपाती प्राप्त गरी माइक्रोबायोलोजीमा रवजष्ट्रार िा सो सरहको पदमा कम्०ीमा ४ िर्न सेिा गरेको
१२०
प्राविवतक
प्यार्थोलोजी
माइक्रोबायोलोजी
अवतकृ०
रवजष्ट्रार
मािय०ा प्राप्त वशक्षण संस्ट्र्थाबाट ्म्॰वब॰वब॰्स्॰को उपाती प्राप्त गरी माइक्रोबायोलोजीमा स्ट् ना०कोतर र िा सो सरहको उपाती प्राप्त गरेको
१२१
प्राविवतक
प्यार्थोलोजी
हेमाटोलोजी
अवतकृ०
वसवनयर किसल्यािट
मािय०ा प्राप्त वशक्षण संस्ट्र्थाबाट ्म्॰वब॰वब॰्स्॰को उपाती प्राप्त गरी हेमाटोलोजीमा स्ट् ना०कोतर र िा सो सरहको उपाती प्राप्त गरी हेमाटोलोजीमा किसल्यािट िा सो सरहको पदमा कम्०ीमा ४ िर्न सेिा गरेको
१२२
प्राविवतक
प्यार्थोलोजी
हेमाटोलोजी
अवतकृ०
किसल्यािट
मािय०ा प्राप्त वशक्षण संस्ट्र्थाबाट ्म्॰वब॰वब॰्स्॰को उपाती प्राप्त गरी हेमाटोलोजीमा स्ट् ना०कोतर र िा सो सरहको उपाती प्राप्त गरी हेमाटोलोजीमा वसवनयर रवजष्ट्रार िा सो सरहको पदमा कम्०ीमा ४ िर्न सेिा गरेको
१२३
प्राविवतक
प्यार्थोलोजी
हेमाटोलोजी
अवतकृ०
वसवनयर रवजष्ट्रार
मािय०ा प्राप्त वशक्षण संस्ट्र्थाबाट ्म्॰वब॰वब॰्स्॰को उपाती प्राप्त गरी हेमाटोलोजीमा स्ट् ना०कोतर र िा सो सरहको उपाती प्राप्त गरी हेमाटोलोजीमा रवजष्ट्रार िा सो सरहको पदमा कम्०ीमा ४ िर्न सेिा गरेको
१२४
प्राविवतक
प्यार्थोलोजी
हेमाटोलोजी
अवतकृ०
रवजष्ट्रार
मािय०ा प्राप्त वशक्षण संस्ट्र्थाबाट ्म्॰वब॰वब॰्स्॰को उपाती प्राप्त गरी हेमाटोलोजीमा स्ट् ना०कोतर र िा सो सरहको उपाती प्राप्त गरेको
छढ
१२५
प्राविवतक
प्यार्थोलोजी
मेविकल ल्याब टेक् नोलोजी
अवतकृ०
प्रमुख ल्याब टेक् नोलोवजट ९मेविकल माइक्रोबायोलोजी र मेविकल बायोकेवमस्ट्री र हेमाटोलोजी र साइटोप्यार्थोलोजी र वहस्ट्टोप्यार्थोलोजी र इम्यूनोप्यार्थोलोजी र ब्ष्ट्लि बैंक ०र्था रािस्ट्फ्यूजन मेविवसन
मािय०ा प्राप्त वशक्षण संस्ट्र्थाबाट मेविकल ल्याब टेक् नोलोजीमा ९मेविकल माइक्रोबायोलोजी र मेविकल बायोकेवमस्ट्री र हेमाटोलोजी र साइटोप्यार्थोलोजी र वहस्ट्टोप्यार्थोलोजी र इम्यूनोप्यार्थोलोजी र ब्ष्ट्लि बैंक ०र्था रािसफ्यूजन मेविवसन स्ट् ना०कोतर र गरी िट्ररष्ठ ल्याब टेक् नोलोवजट ९मेविकल माइक्रोबायोलोजी र मेविकल बायोकेवमस्ट्री र हेमाटोलोजी र साइटोप्यार्थोलोजी र वहस्ट्टोप्यार्थोलोजी र इम्यूनोप्यार्थोलोजी र ब्ष्ट्लि बैंक ०र्था रािस्ट्फ्यूजन मेविवसन स्ट् ना०कोतर र िा सो सरहको उपाती प्राप्त गरी िट्ररष्ठ ल्याब टेक् नोलोवजटको पदमा कम्०ीमा४ िर्न सेिा गरेको
१२६
प्राविवतक
प्यार्थोलोजी
मेविकल ल्याब टेक् नोलोजी
अवतकृ०
िट्ररष्ठ ल्याब टेक् नोलोवजट ९मेविकल माइक्रोबायोलोजी र मेविकल बायोकेवमस्ट्री र हेमाटोलोजी र साइटोप्यार्थोलोजी र वहस्ट्टोप्यार्थोलोजी र इम्यूनोप्यार्थोलोजी र ब्ष्ट्लि बैंक ०र्था रािस्ट्फ्यूजन मेविवसन
मािय०ा प्राप्त वशक्षण संस्ट्र्थाबाट मेविकल ल्याब टेक् नोलोजीमा ९मेविकल माइक्रोबायोलोजी र मेविकल बायोकेवमस्ट्री र हेमाटोलोजी र साइटोप्यार्थोलोजी र वहस्ट्टोप्यार्थोलोजी र इम्यूनोप्यार्थोलोजी र ब्ष्ट्लि बैंक ०र्था रािस्ट्फ्यूजन मेविवसन स्ट् ना०कोतर र गरी ल्याब टेक् नोलोवजटको पदमा कम्तीमा २ िर्न सेिा गरेको
१२७
प्राविवतक
प्यार्थोलोजी
मेविकल ल्याब टेक् नोलोजी
अवतकृ०
प्रमुख ल्याब टेक् नोलोवजट
मािय०ा प्राप्त वशक्षण संस्ट्र्थाबाट मेविकल ल्याब टेक् नोलोजीमा स्ट् ना०कोतर र गरी कम्०ीमा ४ िर्न िट्ररष्ठ मेविकल ल्याब टेक् नोलोवजटको पदमा सेिा गरेको िा मेविकल ल्याब टेक् नोलोजीमा स्ट् ना०क उतर ीणन गरी िट्ररष्ठ मेविकल ल्याब टेक् नोलोवजटको पदमा कम्तीमा ४ िर्न सेिा गरेको
१२८
प्राविवतक
प्यार्थोलोजी
मेविकल ल्याब टेक् नोलोजी
अवतकृ०
िट्ररष्ठ ल्याब टेक् नोलोवजट
मािय०ा प्राप्त वशक्षण संस्ट्र्थाबाट मेविकल ल्याब टेक् नोलोजीमा स्ट् ना०कोतर र गरी टेक् नोलोवजटको पदमा कम्तीमा २ िर्न सेिा गरेको िा मेविकल ल्याब टेक् नोलोजीमा स्ट् ना०क उतर ीणन गरी मेविकल ल्याब टेक् नोलोवजटको पदमा कम्तीमा ४ िर्न सेिा गरेको
१२९
प्राविवतक
प्यार्थोलोजी
मेविकल ल्याब टेक् नोलोजी
अवतकृ०
ल्याब टेक् नोलोवजट
मािय०ा प्राप्त वशक्षण संस्ट्र्थाबाट मेविकल ल्याब टेक् नोलोजीमा स्ट् ना०क उतर ीणन गरेको
१३०
प्राविवतक
प्यार्थोलोजी
मेविकल ल्याब टेक् नोलोजी
सहायक
िट्ररष्ठ ल्याब टेवक् नवसयन
मािय०ा प्राप्त वशक्षण संस्ट्र्थाबाट मेविकल ल्याब टेक् नोलोजीमा प्रमाणपर ०ह उतर ीणन गरी ल्याब टेवक् नवसयनको पदमा कम्तीमा ४ िर्न काम गरेको
टण्
१३१
प्राविवतक
प्यार्थोलोजी
मेविकल ल्याब टेक् नोलोजी
सहायक
ल्याब टेवक् नवसयन
मािय०ा प्राप्त वशक्षण संस्ट्र्थाबाट मेविकल ल्याब टेक् नोलोजीमा प्रमाणपर ०ह उतर ीणन गरेको
१३२
प्राविवतक
अब्ष्ट्स्ट्रेट्रटक्स ्ड ि गाइनेकोलोजी
अवतकृ०
वसवनयर किसल्यािट
मािय०ा प्राप्त वशक्षण संस्ट्र्थाबाट अब्ष्ट्स्ट्रेट्रटक्स ्ड ि गाइनेकोलोजीमा स्ट् ना०कोतर र िा पोटग्राजुयट विप्लोमाको उपाती प्राप्त गरी अब्ष्ट्स्ट्रेट्रटक्स ्ड ि गाइनेकोलोजीमा किसल्यािट िा सो सरहको पदमा कम्०ीमा ४ िर्न सेिा गरेको
१३३
प्राविवतक
अब्ष्ट्स्ट्रेट्रटक्स ्ड ि गाइनेकोलोजी
अवतकृ०
किसल्यािट
मािय०ा प्राप्त वशक्षण संस्ट्र्थाबाट अब्ष्ट्स्ट्रेट्रटक्स ्ड ि गाइनेकोलोजीमा स्ट् ना०कोतर र िा सो सरहको उपाती प्राप्त गरी अब्ष्ट्स्ट्रेट्रटक्स ्ड ि गाइनेकोलोजीमा वसवनयर रवजष्ट्रार िा सो सरहको पदमा कम्०ीमा ४ िर्न सेिा गरेको
१३४
प्राविवतक
अब्ष्ट्स्ट्रेट्रटक्स ्ड ि गाइनेकोलोजी
अवतकृ०
वसवनयर रवजष्ट्रार
मािय०ा प्राप्त वशक्षण संस्ट्र्थाबाट अब्ष्ट्स्ट्रेट्रटक्स ्ड ि गाइनेकोलोजीमा स्ट् ना०कोतर र िा सो सरहको उपाती प्राप्त गरी अब्ष्ट्स्ट्रेट्रटक्स ्ड ि गाइनेकोलोजीमा रवजष्ट्रार िा सो सरहको पदमा कम्०ीमा ४ िर्न सेिा गरेको
१३५
प्राविवतक
अब्ष्ट्स्ट्रेट्रटक्स ्ड ि गाइनेकोलोजी
अवतकृ०
रवजष्ट्रार
मािय०ा प्राप्त वशक्षण संस्ट्र्थाबाट अब्ष्ट्स्ट्रेट्रटक्स ्ड ि गाइनेकोलोजीमा स्ट् ना०कोतर र िा सो सरहको उपाती प्राप्त गरेको
१३६
प्राविवतक
मेविकल
अवतकृ०
मेविकल अकफसर
मािय०ा प्राप्त वशक्षण संस्ट्र्थाबाट ्म्॰वब॰वब॰्स्॰को उपाती प्राप्त गरेको
१३७
प्राविवतक
अटोट्ररनोल्याट्ररगगोलोजी
अटोट्ररनोल्याट्ररगगोलोजी
अवतकृ०
वसवनयर किसल्यािट
मािय०ा प्राप्त वशक्षण संस्ट्र्थाबाट अटोट्ररनोल्याट्ररगगोलोजीमा स्ट् ना०कोतर र िा सो सरहको उपाती प्राप्त गरी अटोट्ररनोल्याट्ररगगोलोजीमा किसल्यािट िा सो सरहको पदमा कम्०ीमा ४ िर्न सेिा गरेको
१३८
प्राविवतक
अटोट्ररनोल्याट्ररगगोलोजी
अटोट्ररनोल्याट्ररगगोलोजी
अवतकृ०
किसल्यािट
मािय०ा प्राप्त वशक्षण संस्ट्र्थाबाट अटोट्ररनोल्याट्ररगगोलोजीमा स्ट् ना०कोतर र िा सो सरहको उपाती प्राप्त गरी अटोट्ररनोल्याट्ररगगोलोजीमा वसवनयर रवजष्ट्रार िा सो सरहको पदमा कम्०ीमा ४ िर्न सेिा गरेको
१३९
प्राविवतक
अटोट्ररनोल्याट्ररगगोलोजी
अटोट्ररनोल्याट्ररगगोलोजी
अवतकृ०
वसवनयर रवजष्ट्रार
मािय०ा प्राप्त वशक्षण संस्ट्र्थाबाट अटोट्ररनोल्याट्ररगगोलोजीमा स्ट् ना०कोतर र िा सो सरहको उपाती प्राप्त गरी अटोट्ररनोल्याट्ररगगोलोजीमा रवजष्ट्रार िा सो सरहको पदमा कम्०ीमा ४ िर्न सेिा गरेको
१४०
प्राविवतक
अटोट्ररनोल्याट्ररगगोलोजी
अटोट्ररनोल्याट्ररगगोलोजी
अवतकृ०
रवजष्ट्रार
मािय०ा प्राप्त वशक्षण संस्ट्र्थाबाट अटोट्ररनोल्याट्ररगगोलोजीमा स्ट् ना०कोतर र िा सो सरहको उपाती प्राप्त गरेको
१४१
प्राविवतक
अटोट्ररनोल्याट्ररगगोलोजी
अडियोलोजी
अवतकृ०
प्रमुख अडियोलोजिष्ट
मािय०ा प्राप्त वशक्षण संस्ट्र्थाबाट अडियोलोजीमा स्नातक वा सोसरहको उपाधि प्राप्त गरी बरिष्ठ अडियोलोजिष्ट पदमा कम्तीमा ४ वर्ष सेवा गरेको
१४२
प्राविवतक
अटोट्ररनोल्याट्ररगगोलोजी
अडियोलोजी
अवतकृ०
िट्ररष्ठ अडियोलोजिष्ट
मािय०ा प्राप्त वशक्षण संस्ट्र्थाबाट अडियोलोजीमा स्नातक वा सोसरहको उपाधि प्राप्त गरी अडियोलोजिष्ट पदमा कम्तीमा ४ वर्ष सेवा गरेको
१४३
प्राविवतक
अटोट्ररनोल्याट्ररगगोलोजी
अडियोलोजी
अवतकृ०
अडियोलोजिष्ट
मािय०ा प्राप्त वशक्षण संस्ट्र्थाबाट अडियोलोजीमा स्नातक वा सोसरहको उपाधि प्राप्त गरेको
टज्ञ
१४४
प्राविवतक
अप्र्थाल्मोलोजी
अप्र्थाल्मोलोजी
अवतकृ०
वसवनयर किसल्यािट
मािय०ा प्राप्त वशक्षण संस्ट्र्थाबाट अप्र्थाल्मोलोजीमा स्ट् ना०कोतर र िा सो सरहको उपाती प्राप्त गरी अप्र्थाल्मोलोजीमा किसल्यािट िा सो सरहको पदमा कम्०ीमा ४ िर्न सेिा गरेको
१४५
प्राविवतक
अप्र्थाल्मोलोजी
अप्र्थाल्मोलोजी
अवतकृ०
किसल्यािट
मािय०ा प्राप्त वशक्षण संस्ट्र्थाबाट अप्र्थाल्मोलोजीमा स्ट् ना०कोतर र िा सो सरहको उपाती प्राप्त गरी अप्र्थाल्मोलोजीमा वसवनयर रवजष्ट्रार िा सो सरहको पदमा कम्०ीमा ४ िर्न सेिा गरेको
१४६
प्राविवतक
अप्र्थाल्मोलोजी
अप्र्थाल्मोलोजी
अवतकृ०
वसवनयर रवजष्ट्रार
मािय०ा प्राप्त वशक्षण संस्ट्र्थाबाट अप्र्थाल्मोलोजीमा स्ट् ना०कोतर र िा सो सरहको उपाती प्राप्त गरी अप्र्थाल्मोलोजीमा रवजष्ट्रार िा सो सरहको पदमा कम्०ीमा ४ िर्न सेिा गरेको
१४७
प्राविवतक
अप्र्थाल्मोलोजी
अप्र्थाल्मोलोजी
अवतकृ०
रवजष्ट्रार
मािय०ा प्राप्त वशक्षण संस्ट्र्थाबाट अप्र्थाल्मोलोजीमा स्ट् ना०कोतर र िा सो सरहको उपाती प्राप्त गरेको
१४८
प्राविवतक
अप्र्थाल्मोलोजी
अप्र्थाल्मोलोजी
अवतकृ०
प्रमुख अप्टोमेट्रिष्ट
मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट अप्टोमेट्रीमा स्नातक वा सोसरहको उपाधि प्राप्त गरी बरिष्ठ अप्टोमेट्रिष्ट पदमा कम्तीमा ४ वर्ष सेवा गरेको
१४९
प्राविवतक
अप्र्थाल्मोलोजी
अप्र्थाल्मोलोजी
अवतकृ०
वरिष्ठ अप्टोमेट्रिष्ट
मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट अप्टोमेट्रीमा स्नातक वा सोसरहको उपाधि प्राप्त गरी अप्टोमेट्रिष्ट पदमा कम्तीमा ४ वर्ष सेवा गरेको
१५०
प्राविवतक
अप्र्थाल्मोलोजी
अप्र्थाल्मोलोजी
अवतकृ०
अप्टोमेट्रिष्ट
मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट अप्टोमेट्रीमा स्नातक वा सोसरहको उपाधि प्राप्त गरेको
१५१
प्राविवतक
साइककयारी
साइककयारी
अवतकृ०
वसवनयर किसल्यािट
मािय०ा प्राप्त वशक्षण संस्ट्र्थाबाट साइककयारीमा स्ट् ना०कोतर र िा सो सरहको उपाती प्राप्त गरी साइककयारीमा किसल्यािट िा सो सरहको पदमा कम्०ीमा ४ िर्न सेिा गरेको
१५२
प्राविवतक
साइककयारी
साइककयारी
अवतकृ०
किसल्यािट
मािय०ा प्राप्त वशक्षण संस्ट्र्थाबाट साइककयारीमा स्ट् ना०कोतर र िा सो सरहको उपाती प्राप्त गरी साइककयारीमा वसवनयर रवजष्ट्रार िा सो सरहको पदमा कम्०ीमा ४ िर्न सेिा गरेको
१५३
प्राविवतक
साइककयारी
साइककयारी
अवतकृ०
वसवनयर रवजष्ट्रार
मािय०ा प्राप्त वशक्षण संस्ट्र्थाबाट साइककयारीमा स्ट् ना०कोतर र िा सो सरहको उपाती प्राप्त गरी साइककयारीमा रवजष्ट्रार िा सो सरहको पदमा कम्०ीमा ४ िर्न सेिा गरेको
१५४
प्राविवतक
साइककयारी
साइककयारी
अवतकृ०
रवजष्ट्रार
मािय०ा प्राप्त वशक्षण संस्ट्र्थाबाट साइककयारीमा स्ट् ना०कोतर र िा सो सरहको उपाती प्राप्त गरेको
१५५
प्राविवतक
िेविटष्ट्री
िेिटल सजनरी
अवतकृ०
वसवनयर किसल्यािट
मािय०ा प्राप्त वशक्षण संस्ट्र्थाबाट ्म्॰वि॰्स्॰ िा सो सरहको उपाती प्राप्त गरी किसल्यािटको पदमा कम्०ीमा ४ िर्न सेिा गरेको िा वब॰वि॰्स्॰ िा सो सरहको उपाती प्राप्त गरी किसल्यािटको पदमा कम्०ीमा ४ िर्न सेिा गरेको
१५६
प्राविवतक
िेविटष्ट्री
िेिटल सजनरी
अवतकृ०
किसल्टयािट
मािय०ा प्राप्त वशक्षण संस्ट्र्थाबाट ्म्॰वि॰्स्॰ िा सो सरहको उपाती प्राप्त गरी प्रमुख िेिटल सजनन ९स्ट्पेवष्ट्लट को पदमा कम्०ीमा ४ िर्न सेिा गरेको िा वब॰वि॰्स्॰ िा सो सरहको उपाती प्राप्त गरी प्रमुख िेिटल सजननको पदमा कम्०ीमा ४ िर्न सेिा गरेको
१५७
प्राविवतक
िेविटष्ट्री
िेिटल सजनरी
अवतकृ०
प्रमुख िेिटल सजनन ९स्ट्पेवष्ट्लट
मािय०ा प्राप्त वशक्षण संस्ट्र्थाबाट ्म्॰वि॰्स्॰ िा सो सरहको उपाती प्राप्त गरी िट्ररष्ठ िेिटल सजनन ९रवजष्ट्रार िा सो सरहको पदमा कम्०ीमा ४ िर्न सेिा गरेको िा वब॰वि॰्स्॰ िा सो सरहको उपाती प्राप्त गरी िट्ररष्ठ िेिटल सजननको पदमा कम्०ीमा ४ िर्न सेिा गरेको
१५८
प्राविवतक
िेविटष्ट्री
िेिटल सजनरी
अवतकृ०
िट्ररष्ठ िेिटल सजनन ९रवजष्ट्रार
मािय०ा प्राप्त वशक्षण संस्ट्र्थाबाट ्म्॰वि॰्स्॰ िा सो सरहको उपाती प्राप्त गरेको िा वब॰वि॰्स्॰ िा सो सरहको उपाती प्राप्त गरी िेिटल सजननको पदमा कम्तीमा ५ िर्न सेिा गरेको
१५९
प्राविवतक
िेविटष्ट्री
िेिटल सजनरी
अवतकृ०
िेिटल सजनन
मािय०ा प्राप्त वशक्षण संस्ट्र्थाबाट वब॰वि॰्स्॰ िा सो सरहको उपाती प्राप्त गरेको
टद्द
१६०
प्राविवतक
िेविटष्ट्री
िेिटल हाइवजन
सहायक
िट्ररष्ठ िेिटल हाइवजवनट
मािय०ा प्राप्त वशक्षण संस्ट्र्थाबाट कम्०ीमा १८ मवहने िेिटल हाइवजनको कोर्न उतर ीणन गरी िेिटल हाइवजवनटको पदमा कम्तीमा ४ िर्न सेिा गरेको
१६१
प्राविवतक
िेविटष्ट्री
िेिटल हाइवजन
सहायक
िेिटल हाइवजवनट
मािय०ा प्राप्त वशक्षण संस्ट्र्थाबाट कम्०ीमा १८ मवहने िेिटल हाइवजनको कोर्न उतर ीणन गरेको
१६२
प्राविवतक
िेविटष्ट्री
िेिटल ल्याब टेक्नोलोजी
सहायक
बट्ररष्ठ िेिटल ल्याब टेवक् नवसयन
मािय०ाप्राप्त वशक्षण संस्ट्र्थाबाट िेिटल ल्याब टेवक् नवसयन कोर्न ९्कक्रवलकरमेटलरसेरावमक उतर ीणन गरी िेिटल ल्याब टेवक् नवसयन पदमा कम्०ीमा ४ िर्न सेिा गरेको
१६३
प्राविवतक
िेविटष्ट्री
िेिटल ल्याब टेक्नोलोजी
सहायक
िेिटल ल्याब टेवक् नवसयन
मािय०ाप्राप्त वशक्षण संस्ट्र्थाबाट िेिटल ल्याब टेवक् नवसयन कोर्न ९्कक्रवलकरमेटलरसेरावमक उतर ीणन गरेको
१६४
प्राविवतक
फामेसी
अवतकृ०
प्रमुख फमानवसट
मािय०ा प्राप्त वशक्षण संस्ट्र्थाबाट फामेसीमा स्ट् ना०कोतर र गरी कम्०ीमा ४ िर्न िट्ररष्ठ फमानवसटको पदमा सेिा गरेको िा फामेसीमा स्ट् ना०क उतर ीणन गरी िट्ररट फमानवसटको पदमा कम्०ीमा ४ िर्न सेिा गरेको
१६५
प्राविवतक
फामेसी
अवतकृ०
िट्ररट फमानवसट
मािय०ा प्राप्त वशक्षण संस्ट्र्थाबाट फामेसीमा स्ट् ना०कोतर र गरी फमानवसटको पदमा कम्०ीमा २ िर्न सेिा गरेको िा फामेसीमा स्ट् ना०क उतर ीणन गरी फमानवसटको पदमा कम्०ीमा ४ िर्न सेिा गरेको
१६६
प्राविवतक
फामेसी
अवतकृ०
फमानवसट
मािय०ा प्राप्त वशक्षण संस्ट्र्थाबाट फामेसीमा स्ट् ना०क उतर ीणन गरेको
१६७
प्राविवतक
फामेसी
सहायक
िट्ररष्ठ फामेसी सहायक
मािय०ा प्राप्त वशक्षण संस्ट्र्थाबाट फामेसीमा प्रमाणपर ०ह उतर ीणन गरी फामेसी सहायकको पदमा कम्०ीमा४ िर्न काम गरेको
१६८
प्राविवतक
फामेसी
सहायक
फामेसी सहायक
मािय०ा प्राप्त वशक्षण संस्ट्र्थाबाट फामेसीमा प्रमाणपर ०ह उतर ीणन गरेको
१६९
प्राविवतक
कफवजयोर्थेरापी
अवतकृ०
प्रमुख कफवजयोर्थेरावपट
मािय०ा प्राप्त वशक्षण संस्ट्र्थाबाट कफवजयोर्थेरापीमा स्ट् ना०क उपाती प्राप्त गरी िट्ररष्ठ कफवजयोर्थेरावपट पदमा कम्०ीमा ४ िर्न सेिा गरेको
१७०
प्राविवतक
कफवजयोर्थेरापी
अवतकृ०
िट्ररष्ठ कफवजयोर्थेरावपट
मािय०ा प्राप्त वशक्षण संस्ट्र्थाबाट कफवजयोर्थेरापीमा स्ट् ना०क उपाती प्राप्त गरी कफवजयोर्थेरावपट पदमा कम्०ीमा ४ िर्न सेिा गरेको
१७१
प्राविवतक
कफवजयोर्थेरापी
अवतकृ०
कफवजयोर्थेरावपट
मािय०ा प्राप्त वशक्षण संस्ट्र्थाबाट कफवजयोर्थेरापीमा स्ट् ना०क उपाती प्राप्त गरेको
१७२
प्राविवतक
कफवजयोर्थेरापी
सहायक
िट्ररष्ठ कफवजयोर्थेरापी सहायक
मािय०ा प्राप्त वशक्षण संस्ट्र्थाबाट कफवजयोर्थेरापीमा प्रमाणपर ०ह उतर ीणन गरी कम्०ीमा ४ िर्न कफवजयोर्थेरापी सहायक पदमा सेिा गरेको
१७३
प्राविवतक
कफवजयोर्थेरापी
सहायक
कफवजयोर्थेरापी सहायक
मािय०ा प्राप्त वशक्षण संस्ट्र्थाबाट कफवजयोर्थेरापीमा प्रमाणपर ०ह उतर ीणन गरेको
१७४
प्राविवतक
नर्डसगग
नर्डसगग
अवतकृ०
िट्ररष्ठ नर्डसगग सुपरभाइजर
मािय०ा प्राप्त वशक्षण संस्ट्र्थाबाट नर्डसगगमा कम्०ीमा स्ट् ना०कोतर र गरी कम्०ीमा ४ िर्न नर्डसगग सुपरभाइजर िा सो सरहको पदमा काम गरेको अनुभि भ्को िा नर्डसगगमा स्ट् ना०क गरी नर्डसगग सुपरभाइजर िा सो सरहको पदमा कम्०ीमा ६ िर्नको अनुभि भ्को
टघ
१७५
प्राविवतक
नर्डसगग
नर्डसगग
अवतकृ०
नर्डसगग सुपरभाइजर
मािय०ा प्राप्त वशक्षण संस्ट्र्थाबाट नर्डसगगमा कम्०ीमा स्ट् ना०कोतर र गरी कम्०ीमा २ िर्न वसटर िा सो सरहको पदमा काम गरेको अनुभि भ्को िा नर्डसगगमा स्ट् ना०क गरी वसटर िा सो सरहको पदमा कम्०ीमा ४ िर्नको अनुभि भ्को
१७६
प्राविवतक
नर्डसगग
नर्डसगग
अवतकृ०
वसटर
मािय०ा प्राप्त वशक्षण संस्ट्र्थाबाट नर्डसगगमा स्ट् ना०कोतर र उपाती प्राप्त गरेको िा नर्डसगगमा स्ट् ना०क गरी नर्डसगग सम्बिती कम्०ीमा २ िर्नको अनुभि भ्को
१७७
प्राविवतक
नर्डसगग
नर्डसगग
सहायक
िट्ररष्ठ स्ट्टाफ नसन
मािय०ा प्राप्त वशक्षण संस्ट्र्थाबाट नर्डसगगमा स्ट् ना०क उपाती प्राप्त गरेको िा नर्डसगगमा प्रमाणपर ०ह उतर ीणन गरी स्ट्टाफ नसन पदमा कम्०ीमा ४ िर्न सेिा गरेको
१७८
प्राविवतक
नर्डसगग
नर्डसगग
सहायक
स्ट्टाफ नसन
मािय०ा प्राप्त वशक्षण संस्ट्र्थाबाट नर्डसगगमा प्रमाणपर ०ह उतर ीणन गरेको
१७९
प्राविवतक
नर्डसगग
हाउसककवपगग
अवतकृ०
प्रमुख हाउसककवपगग अकफसर
मािय०ा प्राप्त वशक्षण संस्ट्र्थाबाट हेल्थ साइन्समा स्ट् ना०क उतर ीणन गरी िट्ररष्ठ हाउसककवपगग अकफसरको पदमा कम्०ीमा ४ िर्न सेवा गरेको गरेको
१८०
प्राविवतक
नर्डसगग
हाउसककवपगग
अवतकृ०
िट्ररष्ठ हाउसककवपगग अकफसर
मािय०ा प्राप्त वशक्षण संस्ट्र्थाबाट हेल्थ साइन्समा स्ट् ना०क उतर ीणन गरी सम्बवित० क्षेरमा कम्०ीमा ४ िर्न सेवा गरेको
१८१
प्राविवतक
नर्डसगग
हाउसककवपगग
अवतकृ०
हाउसककवपगग अकफसर
मािय०ा प्राप्त वशक्षण संस्ट्र्थाबाट हेल्थ साइन्समा स्ट् ना०क उतर ीणन गरेको
१८२
प्राविवतक
नर्डसगग
हाउसककवपगग
सहायक
िट्ररष्ठ हाउसककवपगग सहायक
मािय०ा प्राप्त वशक्षण संस्ट्र्थाबाट हेल्थ साइन्समा प्रमाणपर ०ह उतर ीणन गरी सम्बवित० क्षेरमा कम्०ीमा ४ िर्नको अनुभि भ्को
१८३
प्राविवतक
नर्डसगग
हाउसककवपगग
सहायक
हाउसककवपगग सहायक
मािय०ा प्राप्त वशक्षण संस्ट्र्थाबाट हेल्थ साइन्समा प्रमाणपर ०ह उतर ीणन गरेको
१८४
प्राविवतक
ओ॰वप॰वि॰
ओ॰वप॰वि॰
सहायक
िट्ररष्ठ ओ॰वप॰वि॰ अवसस्ट्टेिट
मािय०ा प्राप्त वशक्षण संस्ट्र्थाबाट कम्०ीमा ऋःब् िा ब्ल्ः उतर ीणन गरी ओ॰वप॰वि॰ अवसस्ट्टेिटको पदमा कम्०ीमा ४ िर्नको अनुभि भ्को
१८५
प्राविवतक
ओ॰वप॰वि॰
ओ॰वप॰वि॰
सहायक
ओ॰वप॰वि॰ अवसस्ट्टेिट
मािय०ा प्राप्त वशक्षण संस्ट्र्थाबाट ऋःब् िा ब्ल्ः उतर ीणन गरेको
१८६
प्राविवतक
इन्जिनियरिङ तथा मेन्टेनेन्स
बायोमेविकल
अवतकृ०
िट्ररष्ठ बायोमेविकल इविजवनयर
मािय०ा प्राप्त वशक्षण संस्ट्र्थाबाट बायोमेविकल इिजीवनयट्ररगगमा स्ट् ना०क उपाती प्राप्त गरी बायोमेविकल इिजीवनयरको पदमा कम्०ीमा ४ िर्न सेिा गरेको
१८७
प्राविवतक
इन्जिनियरिङ तथा मेन्टेनेन्स
बायोमेविकल
अवतकृ०
बायोमेविकल इविजवनयर
मािय०ा प्राप्त वशक्षण संस्ट्र्थाबाट बायोमेविकल इिजीवनयट्ररगगमा स्ट् ना०क उपाती प्राप्त गरेको
टद्ध
१८८
प्राविवतक
इन्जिनियरिङ तथा मेन्टेनेन्स
बायोमेविकल
सहायक
िट्ररष्ठ बायोमेविकल टेवक् नवसयन
मािय०ा प्राप्त वशक्षण संस्ट्र्थाबाट विज्ञान संकायमा प्रमाणपर ०ह िा इलेक्रोवनक ओभरवसयर कोर्न उतर ीणन गरी मािय०ा प्राप्त संस्ट्र्थाबाट बायोमेविकल टेवक् नवसयन कोर्न उतर ीणन गरी कम्०ीमा४ िर्न बायोमेविकल टेवक् नवसयनको पदमा सेिा गरेको
१८९
प्राविवतक
इन्जिनियरिङ तथा मेन्टेनेन्स
बायोमेविकल
सहायक
बायोमेविकल टेवक् नवसयन
मािय०ा प्राप्त वशक्षण संस्ट्र्थाबाट विज्ञान संकायमा प्रमाणपर ०ह िा इलेक्रोवनक ओभरवसयर कोर्न उतर ीणन गरी मािय०ा प्राप्त संस्ट्र्थाबाट बायोमेविकल टेवक् नवसयन कोर्न उतर ीणन गरेको
१९०
प्राविवतक
इन्जिनियरिङ तथा मेन्टेनेन्स
इलेवक्रकल
सहायक
िट्ररष्ठ इलेवक्रकल ओभरवसयर
मािय०ा प्राप्त वशक्षण संस्ट्र्थाबाट सम्बवित० विर्यमा प्रमाणपर ०ह उतर ीणन गरी इलेवक्रकल ओभरवसयर पदमा कम्०ीमा ४ िर्न सेिा गरेको
१९१
प्राविवतक
इन्जिनियरिङ तथा मेन्टेनेन्स
इलेवक्रकल
सहायक
इलेवक्रकल ओभरवसयर
मािय०ा प्राप्त वशक्षण संस्ट्र्थाबाट सम्बवित० विर्यमा प्रमाणपर ०ह उतर ीणन गरेको
१९२
प्राविवतक
इन्जिनियरिङ तथा मेन्टेनेन्स
इलेवक्रकल
सहायक
इलेवक्रकल सबओभरवसयर
मािय०ा प्राप्त वशक्षण संस्ट्र्थाबाट इलेवक्रकल सबओभरवसयर कोर्न उतर ीणन गरेको
१९३
प्राविवतक
इन्जिनियरिङ तथा मेन्टेनेन्स
कम्प्यूटर
अवतकृ०
िट्ररष्ठ कम्प्यूटर सफ्टवेयर इविजवनयर
मािय०ा प्राप्त वशक्षण संस्ट्र्थाबाट कम्प्यूटर सफ्टवेयर ईन्जिनियरिङमा स्ट् ना०क उतर ीणन गरी कम्पयूटर सफ्टवेयर इविजवनयर िा सो सरहको पदमा कम्०ीमा ४ िर्न सेवा गरेको
१९४
प्राविवतक
इन्जिनियरिङ तथा मेन्टेनेन्स
कम्प्यूटर
अवतकृ०
कम्प्यूटर सफ्टवेयर इविजवनयर
मािय०ा प्राप्त वशक्षण संस्ट्र्थाबाट कम्प्यूटर सफ्टवेयर ईन्जिनियरिङमा स्ट् ना०क उतर ीणन गरेको
१९५
प्राविवतक
इन्जिनियरिङ तथा मेन्टेनेन्स
कम्प्यूटर
सहायक
िट्ररष्ठ कम्प्यूटर टेवक् नवसयन
मािय०ा प्राप्त वशक्षण संस्ट्र्थाबाट प्रमाणपर ०ह उतर ीणन गरी ६ मवहने कम्प्यूटर ०ावलम ९इााष्अभ एबअपबनभ, ज्त्ःी, भ्mबष्७िक्ष्लतभचलभत, ध्ष्लमयधक, म्इक्, ल्भतधयचपष्लन सवह० प्राप्त गरी कम्प्यूटर टेवक् नवसयनको पदमा कम्०ीमा४ िर्न सेवा गरेको
१९६
प्राविवतक
इन्जिनियरिङ तथा मेन्टेनेन्स
कम्प्यूटर
सहायक
कम्प्यूटर टेवक् नवसयन
मािय०ा प्राप्त वशक्षण संस्ट्र्थाबाट प्रमाणपर ०ह उतर ीणन गरी ६ मवहने कम्प्यूटर ०ावलम ९इााष्अभ एबअपबनभ, ज्त्ःी, भ्mबष्७िक्ष्लतभचलभत, ध्ष्लमयधक, म्इक्, ल्भतधयचपष्लन सवह० प्राप्त गरेको
१९७
प्राविवतक
इन्जिनियरिङ तथा मेन्टेनेन्स
स्ट्यावनटेसन
सहायक
िट्ररष्ठ स्ट्यावनटेसन ओभरवसयर
मािय०ा प्राप्त वशक्षण संस्ट्र्थाबाट खानेपानी ०र्था सरसफाई विर्यमा प्रमाणपर ०ह िा सो सरह उतर ीणन गरी स्ट्यावनटेसन ओभरवसयरको पदमा कम्०ीमा ४ िर्न सेवा गरेको
१९८
प्राविवतक
इन्जिनियरिङ तथा मेन्टेनेन्स
स्ट्यावनटेसन
सहायक
स्ट्यावनटेसन ओभरवसयर
मािय०ा प्राप्त वशक्षण संस्ट्र्थाबाट खानेपानी ०र्था सरसफाई विर्यमा प्रमाणपर ०ह िा सो सरह उतर ीणन गरेको
१९९
प्राविवतक
इन्जिनियरिङ तथा मेन्टेनेन्स
स्ट्यावनटेसन
प्रारवम्भक
िट्ररष्ठ प्लम्बर
मािय०ा प्राप्त वशक्षण संस्ट्र्थाबाट कम्०ीमा ८ कक्षा उतर ीणन गरी कम्०ीमा ३ मवहने प्लम्बर सम्बिती ०ावलम प्राप्त गरेको र कम्०ीमा ४ िर्न प्लम्बर पदमा सेवा गरेको
टछ
२००
प्राविवतक
इन्जिनियरिङ तथा मेन्टेनेन्स
स्ट्यावनटेसन
प्रारवम्भक
प्लम्बर
मािय०ा प्राप्त वशक्षण संस्ट्र्थाबाट कम्०ीमा ८ कक्षा उतर ीणन गरी कम्०ीमा ३ मवहने प्लम्बर सम्बिती ०ावलम प्राप्त गरेको
२०१
प्राविवतक
इन्जिनियरिङ तथा मेन्टेनेन्स
मेकानिकल
सहायक
मेकानिकल ओभरसियर
मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट मेकानिकल ईन्जिनियरिङमा प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण वा मेकानिकल सवओभरसियर कोर्ष उत्तीर्ण गरी सो पदमा कम्तीमा ४ वर्ष सेवा गरेको
२०२
प्राविवतक
इन्जिनियरिङ तथा मेन्टेनेन्स
मेकानिकल
सहायक
मेकानिकल सवओभरसियर
मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट मेकानिकल सवओभरसियर कोर्ष उत्तीर्ण गरेको
२०३
प्रशासन
ियूट्ररसन
सहायक
िट्ररष्ठ िाइट्रटवसयन
मािय०ा प्राप्त वशक्षण संस्ट्र्थाबाट ियूट्ररसन विर्यमा स्ट् ना०क उतर ीणन गरी िाइट्रटवसयन पदमा कम्०ीमा ४ िर्नको अनुभि भ्को
२०४
प्रशासन
ियूट्ररसन
सहायक
िाइट्रटवसयन
मािय०ा प्राप्त वशक्षण संस्ट्र्थाबाट ियूट्ररसन विर्यमा स्ट् ना०क उतर ीणन गरेको
२०५
प्रशासन
मेविकल रेकिन
अवतकृ०
िट्ररष्ठ मेविकल रेकिन अवतकृ०
मािय०ा प्राप्त वशक्षण संस्ट्र्थाबाट ०थ्यागकशास्ट् रमा स्ट् ना०कोतर र िा सो सरहको उपाती हावसल गरी मेविकल रेकिन विर्यमा कम्०ीमा ३ मवहनाको ०ावलम प्राप्त गरेको र कम्प्यूटर सम्बिती ज्ञान र सीप भ्को र मेविकल रेकिन अवतकृ० पदमा कम्०ीमा ४ िर्न अनुभि भ्को
२०६
प्रशासन
मेविकल रेकिन
अवतकृ०
मेविकल रेकिन अवतकृ०
मािय०ा प्राप्त वशक्षण संस्ट्र्थाबाट ०थ्यागकशास्ट् रमा स्ट् ना०कोतर र िा सो सरहको उपाती हावसल गरेको र कम्प्यूटर सम्बिती ज्ञान र सीप भ्को
२०७
प्रशासन
मेविकल रेकिन
सहायक
िट्ररष्ठ मेविकल रेकिन सहायक
मािय०ा प्राप्त वशक्षण संस्ट्र्थाबाट ०थ्यागकशास्ट् रमा स्ट् ना०क िा सो सरहको उपाती हावसल गरी मेविकल रेकिन विर्यमा कम्०ीमा ३ मवहनाको ०ावलम प्राप्त गरेको र कम्प्यूटर सम्बिती ज्ञान र सीप भ्को र मेविकल रेकिन सहायक पदमा कम्०ीमा ४ िर्न सेवा गरेको
२०८
प्रशासन
मेविकल रेकिन
सहायक
मेविकल रेकिन सहायक
मािय०ा प्राप्त वशक्षण संस्ट्र्थाबाट ०थ्यागकशास्ट् रमा स्ट् ना०क िा सो सरहको उपाती हावसल गरेको र कम्प्यूटर सम्बिती ज्ञान र सीप भ्को
२०९
प्रशासन
प्रशासन
सामान्य प्रशासि
अवतकृ०
प्रमुख प्रशासककय अवतकृ०
मािय०ा प्राप्त वशक्षण संस्ट्र्थाबाट हवस्ट्पटल म्यानेजमेिट िा प्रशासन ०र्था व्यिस्ट्र्थापन संकायमा स्ट् ना०कोतर र िा सो सरहको उपाती हावसल गरेको, कम्प्यूटर सम्बिती ज्ञान र सीप भ्को र अवतकृ०स्ट्०रको पदमा प्रशासन ०र्था व्यिस्ट्र्थापन सम्बिती कम्०ीमा ८ िर्नको अनुभि भ्को िा बट्ररष्ठ प्रशासकीय अवतकृ० िा बट्ररष्ठ हवस्ट्पटल म्यानेजमेड ट अकफसरको पदमा कवम्०मा ४ िर्नको अनुभि भ्को
२१०
प्रशासन
प्रशासन
सामान्य प्रशासि
अवतकृ०
िट्ररष्ठ प्रशासककय अवतकृ०
मािय०ा प्राप्त वशक्षण संस्ट्र्थाबाट स्ट् ना०कोतर र िा सो सरहको उपाती हावसल गरेको र कम्प्यूटर सम्बिती ज्ञान र सीप भ्को र प्रशासककय अवतकृ०को पदमा कम्०ीमा४ िर्न सेिा गरेको
२११
प्रशासन
प्रशासन
सामान्य प्रशासि
अवतकृ०
प्रशासककय अवतकृ०
मािय०ा प्राप्त वशक्षण संस्ट्र्थाबाट स्ट् ना०कोतर र िा सो सरहको उपाती हावसल गरेको र कम्प्यूटर सम्बिती ज्ञान र सीप भ्को
२१२
प्रशासन
प्रशासन
सामान्य प्रशासि
सहायक
िट्ररष्ठ प्रशासन सहायक
मािय०ा प्राप्त वशक्षण संस्ट्र्थाबाट स्ट् ना०क िा सो सरहको उपाती हावसल गरेको र कम्प्यूटर सम्बिती ज्ञान र सीप भ्को र प्रशासन सहायक पदमा कम्०ीमा४ िर्न सेिा गरेको
टट
२१३
प्रशासन
प्रशासन
सामान्य प्रशासि
सहायक
प्रशासन सहायक
मािय०ा प्राप्त वशक्षण संस्ट्र्थाबाट स्ट् ना०क िा सो सरहको उपाती हावसल गरेको र कम्प्यूटर सम्बिती ज्ञान र सीप भ्को िा मािय०ा प्राप्त वशक्षण संस्ट्र्थाबाट प्रमाणपर ०ह िा सो सरहको उपाती हावसल गरी प्रशासन उपसहायकको पदमा कम्०ीमा ४ िर्न सेिा गरेको
२१४
प्रशासन
प्रशासन
सामान्य प्रशासि
सहायक
प्रशासन उपसहायक
मािय०ा प्राप्त वशक्षण संस्ट्र्थाबाट प्रमाणपर ०ह िा सो सरहको उपाती हावसल गरेको र कम्प्यूटर सम्बिती ज्ञान र सीप भ्को
२१५
प्रशासन
प्रशासन
लाइब्रेरी
सहायक
िट्ररष्ठ लाइब्रेरी सहायक
मािय०ा प्राप्त वशक्षण संस्ट्र्थाबाट लाइब्रेरी साइिसमा स्ट् ना०क िा सो सरहको उपाती हावसल गरी कम्प्यूटर सम्बिती ज्ञान र सीप भ्को र लाइब्रेरी सहायक पदमा कम्०ीमा ४ िर्न सेिा गरेको
२१६
प्रशासन
प्रशासन
लाइब्रेरी
सहायक
लाइब्रेरी सहायक
मािय०ा प्राप्त वशक्षण संस्ट्र्थाबाट लाइब्रेरी साइिसमा स्ट् ना०क िा सो सरहको उपाती हावसल गरेको र कम्प्यूटर सम्बिती ज्ञान र सीप भ्को िा मािय०ा प्राप्त वशक्षण संस्ट्र्थाबाट प्रमाणपर ०ह िा सो सरहको उपाती हावसल गरी ०ेस्रो ०हको पुस्ट्०कालय ०र्था सूचना विज्ञान सम्बिती ०ावलम प्राप्त गरी लाइब्रेरी उपसहायक पदमा कम्०ीमा ४ िर्न सेिा गरेको
२१७
प्रशासन
प्रशासन
लाइब्रेरी
सहायक
लाइब्रेरी उपसहायक
मािय०ा प्राप्त वशक्षण संस्ट्र्थाबाट प्रमाणपर ०ह िा सो सरहको उपाती हावसल गरी ०ेस्रो ०हको पुस्ट्०कालय ०र्था सूचना विज्ञान सम्बिती ०ावलम प्राप्त गरेको र कम्प्यूटर सम्बिती ज्ञान र सीप भ्को
२१८
प्रशासन
अस्ट्प०ाल प्रशासन
अवतकृ०
िट्ररष्ठ हवस्ट्पटल म्यानेजमेिट अकफसर
मािय०ा प्राप्त वशक्षण संस्ट्र्थाबाट हवस्ट्पटल म्यानेजमेिटमा स्ट् ना०कोतर र िा सो सरहको उपाती हावसल गरी हवस्ट्पटल म्यानेजमेिट अकफसरको पदमा कम्०ीमा २ िर्नको अनुभि भ्को िा हवस्ट्पटल म्यानेजमेिटमा स्ट् ना०क गरी हवस्ट्पटल म्यानेजमेिट अकफसरको पदमा कम्०ीमा ४ िर्नको अनुभि भ्को र कम्प्यूटर सम्बिती ज्ञान र सीप भ्को
२१९
प्रशासन
अस्ट्प०ाल प्रशासन
अवतकृ०
हवस्ट्पटल म्यानेजमेिट अकफसर
मािय०ा प्राप्त वशक्षण संस्ट्र्थाबाट हवस्ट्पटल म्यानेजमेिटमा कम्०ीमा स्ट् ना०क िा सो सरहको उपाती हावसल गरेको र कम्प्यूटर सम्बिती ज्ञान र सीप भ्को
२२०
प्रशासन
आर्डर्थक प्रशासन
अवतकृ०
िट्ररष्ठ लेखा अवतकृ०
मािय०ा प्राप्त वशक्षण संस्ट्र्थाबाट व्यिस्ट्र्थापन संकायमा स्ट् ना०कोतर र िा सो सरहको उपाती हावसल गरेको र कम्प्यूटर सम्बिती ज्ञान र सीप भ्को र लेखा अवतकृ० पदमा कम्०ीमा ४ िर्नको अनुभि भ्को
२२१
प्रशासन
आर्डर्थक प्रशासन
अवतकृ०
लेखा अवतकृ०
मािय०ा प्राप्त वशक्षण संस्ट्र्थाबाट व्यिस्ट्र्थापन संकायमा स्ट् ना०कोतर र िा सो सरहको उपाती हावसल गरेको र कम्प्यूटर सम्बिती ज्ञान र सीप भ्को
२२२
प्रशासन
आर्डर्थक प्रशासन
सहायक
िट्ररष्ठ लेखा सहायक
मािय०ा प्राप्त वशक्षण संस्ट्र्थाबाट व्यिस्ट्र्थापन संकायमा स्ट् ना०क िा सो सरहको उपाती हावसल गरेको र कम्प्यूटर सम्बिती ज्ञान र सीप भ्को र लेखा सहायक पदमा कम्०ीमा ४ िर्नको अनुभव भएको
२२३
प्रशासन
आर्डर्थक प्रशासन
सहायक
लेखा सहायक
मािय०ा प्राप्त वशक्षण संस्ट्र्थाबाट व्यिस्ट्र्थापन संकायमा स्ट् ना०क िा सो सरहको उपाती हावसल गरेको र कम्प्यूटर सम्बिती ज्ञान र सीप भ्को िा मािय०ा प्राप्त वशक्षण संस्ट्र्थाबाट प्रमाणपर ०ह िा सो सरहको उपाती हावसल गरी लेखा उपसहायकको पदमा कम्०ीमा ४ िर्न सेिा गरेको
टठ
२२४
प्रशासन
आर्डर्थक प्रशासन
सहायक
लेखा उपसहायक
मािय०ा प्राप्त वशक्षण संस्ट्र्थाबाट व्यिस्ट्र्थापन संकायमा प्रमाणपर ०ह िा सो सरहको उपाती हावसल गरेको र कम्प्यूटर सम्बिती ज्ञान र सीप भ्को
२२५
प्रशासन
सहयोगी
सिारी
प्रारवम्भक
िट्ररष्ठ सिारी चालक
सामािय लेखपढ गनन सक् ने भई हलुका ०र्था भारी सिारी चालक प्रमाणपर प्राप्त गरेको र सिारी चालकको पदमा कम्०ीमा ४ िर्नको अनुभि भ्को
२२६
प्रशासन
सहयोगी
सिारी
प्रारवम्भक
सिारी चालक
सामािय लेखपढ गनन सक् ने भई हलुका ०र्था भारी सिारी चालक प्रमाणपर प्राप्त गरेको
२२७
प्रशासन
सहयोगी
हेल्पर
प्रारवम्भक
हेल्पर
इगतकयगचअष्लन बाट वलनुपने
२२८
प्रशासन
सहयोगी
माली
प्रारवम्भक
माली
इगतकयगचअष्लन बाट वलनुपने
२२९
प्रशासन
सहयोगी
सुरक्षा
प्रारवम्भक
सुरक्षा गािन
इगतकयगचअष्लन बाट वलनुपने
टड
अनुसूची–६
(विनियम ३२ संँग सम्वन्धित)
नेपाल सरकार
सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
निजामती कर्मचारी अस्पताल
निरोगीताको प्रमाणपत्र
नेपाल सरकार, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, निजामती कर्मचारी अस्पतालको . .. .. .. . .पदमा उम्मेदवार हुनु भएका श्री . . . . . . . . . लाई मैले जाँच्दा कुनै सरुवा रोग वा कडा रोग लागेको वा कुनै किसिमको शारिरीक विकृति वा आन्तरीक रोग भएको पाईन । निजलाई . .. .. .. रोग भएतापनि निजलाई त्यसको उपरोक्त समितिको पदमा काम गर्न असमर्थ बनाउँदैन ।
निजको हुलिया .. .. .. .. छ ।
(क) दायाँ हातको बुढीऔलाको छाप ः .. . .. . . . . . .
(ख) सम्वन्धित व्यक्तिको दस्तखत ः .. .. . . .
(ग) मिति ः .. .. .. .. ..
समितिबाट स्वीकृत चिकित्सकको
(क) नाम ः .. . .. . . . . . .
(ख) दस्तखत ः. . . .
. (ग) नेपाल मेडिकल काउन्सिल रजिष्ट्रेशन नं ः .. .. .. .. ..
(घ) मिति ः .. .. .. .. .. ..
टढ
अनुसूची–७
(विनियम ३३ सँग सम्वन्धित)
नेपाल सरकार
सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
निजामती कर्मचारी अस्पताल
शपथग्रहण फाराम
म ............... .................. ........................ ........... ईश्वरको नाममा÷सत्य निष्ठा पूर्वक सपथ लिन्छुकी नेपाल सरकार, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, निजामती कर्मचारी अस्पताल विकास समिति कर्मचारीको हैसियतले मलाई तोकिएको काम मेरो ज्ञान, विवेकले जानेबुझे सम्म इमान, धर्म तथा कर्तव्य सम्झी देश, सरकार र अस्पतालप्रति बफादार रही भय, पक्षपात वा द्वेष नराखी लोभ, लालच र मोलाहिजा नगरी अनुशासनमा रही निजामती कर्मचारी अस्पताल (कर्मचारीहरुको सेवाका शर्त र सुविधा) विनियमावली, २०७० तथा प्रचलित कानूनको व्यवस्थाको अधिनमा रही आफ्नो कर्तव्य पालना गर्नेछु । मलाई ज्ञात हुन आएको समितिको कुनै गोप्य कुरा अधिकृत व्यक्तिलाई बाहेक अरु कसैलाई म सेवामा बहाल रहे वा नरहेको जुनसुकै अवस्थामा पनि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपले भन्ने वा सङ्केत गर्ने छैन ।
शपथग्रहण गर्ने कर्मचारी शपथग्रहण प्रमाणित गर्ने अधिकारी
(क) नाम ः (क) नाम ः
(ख) दस्तखत ः (ख) दस्तखत ः
(ग) मिति ः (ग) मिति ः
(घ) सेवा ः (घ) पद ः
(ङ) पद ः
(च) तह ः
ठण्
अनुसूची–८
(विनियम ३४ को उपनियम (१) सँग सम्वन्धित)
नेपाल सरकार
सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
निजामती कर्मचारी अस्पताल
वैयाक्तिक विवरण फाराम

कर्मचारीको पूरा नाम र थर
दुवै कान देखिने पासपोर्ट साईजको फोटो

स्थायी ठेगाना ः
अंचल ः
जिल्ला ः
गाउँ÷नगर ः
वडा नंं ः
गाउँ÷टोल ः
व्लक नं. ः

अस्थायी ठेगाना ः
अंचल ः
जिल्ला ः
गाउँ÷नगर ः
वडा नंं ः
गाउँ÷टोल ः
व्लक नं. ः

जन्म मिति ः
साल ः ................... महिना ः .................. गते ः ...............

६० वर्ष पुग्ने मिति ः

नागरिकता ः

धर्म ः

लिङ्ग ः

हुलिया ः
१०
विवाहित भए पति÷ पत्नीको नाम ः
११
पति÷ पत्नीको पेशा ः
१२
छोरा÷छोरीको संख्या ः
१३
बाबुको नाम ः
ठज्ञ
१४
बाबुको पेशा ः
१५
१६
१७
आमाको नाम ः
आमाको पेशा ः
बाजेको नाम ः
१८
इच्छाईएको व्यक्तिको नाम, थर ः
१९
समितिमा भएको बढुवाको पद र मिति
ठेगाना ः
अंचल ः
जिल्ला ः
गाउँ÷नगर ः
सि.नं.
मिति
पद
वडा नंं ः
गाउँ÷टोल ः
व्लक नं. ः
कर्मचारीको नीज सँग सम्बन्ध ः
२०
यस अघि सरकारी वा संघसंस्थाको सेवामा रही स्थायी पदमा काम गरेको भए सो को विवरण
१९
समितिमा भएको नियुक्तिको विवरण ः
कार्यालयको नामः
पदः
पदः
तहः
श्रेणी÷तहः
सेवाः
नियुक्ति मितिः
नियुक्ति मिति
छाडेको मिति ः
सालः...........................महिना ........गते
माथि लेखिएको विवरण ठीक छ । सरकारी वा संघ संस्थाको निमित्त अयोग्य हुन गरी मलाई कुनै सजाय भएका छैन । कुनै कुरा झुट्टा लेखिएको वा जानी जानी साँचो कुरा दवाउने, लुकाउने उद्देश्यले लेखेको ठहरे कानून बमोजिम सजाय स्वीकार गर्नेछु भनी सहिछाप गर्ने ।
कर्मचारीको औंठाछाप दस्तखत ः


 

 

 

 


                     दायाँ                      बायाँ
                   प्रशासन शाखाले भर्नु पर्ने ः

कर्मचारीको सङ्केत नं. ः
६० वर्ष उमेर पुग्ने मिति ः                                                                                   
                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 


                                                                                                                              प्रमाणित गर्ने अधिकृतको,–
                                                                                                                               दस्तखत ः
                                                                                                                               नाम ः
                                                                                                                               कार्यालयको छाप ः
                                                                      
                                                                           अनुसूची–९
                                                  (विनियम ४८ उपविनियम (१) सँग सम्बन्धित)
                                                                       
नेपाल सरकार
                                                              सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
                                                             निजामती कर्मचारी अस्पताल
                                                           कार्य सम्पादन मूल्यांकन फाराम
कार्य सम्पादन मूल्यांकन फाराम भर्ने निर्देशिका
१. यो फाराम प्रत्येक आर्थिक वर्ष (श्रावण १ गते देखि असार मसान्त सम्म काम गरेको आधारमा) भर्नु पर्नेछ ।
२. कार्य सम्पादन मूल्यांकन फारामलाई निम्न अनुसार तीन खण्डमा विभाजन गरिएकोछ ।
खण्ड क सम्पादित कामको विवरण र उपलव्धि
खण्ड ख कार्य सम्पादनको स्तर मूल्यांकन
खण्ड ग पुनरावलोकन मूल्यांकन
३. खण्ड क मा उल्लेखित कामको विवरण अन्तर्गत तोकिएको अवधिमा आफूले गरेको सवै कामहरुलाई सके सम्म समेटिने गरी मुख्य कामहरु छोटकरीमा उल्लेख गरी कर्मचारीले भर्ने भनी तोकिएको महलमा उपलव्धी समेत सम्वन्धित कर्मचारीले भर्नु पर्नेछ । यसरी भरीएको फाराम दस्तखत र मिति सहित तोकिएको सुपरिवेक्षक समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।
४. सुपरिवेक्षकले सम्वन्धित कर्मचारीबाट भरिएको फाराम प्राप्त भएपछि खण्ड क मा उल्लेखित सुपरिवेक्षकले भर्ने र टिप्पणी गर्ने पनि तोकिएको महलमा कर्मचारीद्वारा भरिएको उपलव्धी समेतलाई दृष्टिगत गरी उपलव्धी भर्नु पर्नेछ । उपलव्धी र टिप्पणीको आधारमा सुपरिवेक्षकले खण्ड ख को “सुपरिवेक्षकको मूल्यांकन” अंश भर्नुपर्नेछ । यसरी मूल्यांकन गरी सकेपछि आफ्नो दस्तखत र मिति सहित यो फाराम पुनरावलोकनकर्ता समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।
५. पुनरावलोकनकर्ताले सुपरिवेक्षणबाट प्राप्त हुन आएको फारामको खण्ड क को आधारमा खण्ड ख को “पुनरावोकनकर्ताको” अंश भर्नु पर्नेछ । यसरी भरिएको फाराम पुनरावलोकनकर्ताले दस्तखत र मिति सहित पुनरावलोकन समितिमा पेश गर्नु पर्नेछ ।
६. पुनरावलोकन समितिले खण्ड ग अनुसारको फाराम भरी दस्तखत र मिति सहित यो फाराम पद्पूर्ति समितिको सचिवालयमा पेश गर्नु पर्नेछ । पुनरावलोकन समितिले पेश हुन आएका कार्य सम्पादन मूल्यांकन फारामहरुमा आवश्यक देखिएमा पुनरावलोकनकर्ता वा सुपरिवेक्षक संग पुष्ट्याईको माग गर्ने वा पुनः विचारको लागि निज कहाँ पठाउन सक्नेछ । पुनः पेश हुन आएको कार्यसम्पादन मूल्यांकन फाराममा औचित्यपूर्ण नभएको वा अङ्क संशाधेन नभई आएमा पुनरावलोकन समितिले यस विषयमा टिप्पणी गरी त्यस्तो सुपरिवेक्षण वा पुनरावलोकनकर्ताको अभिलेख राख्न सम्वन्धित निकायमा लेखि पठाउन सकिनेछ ।
७. एउटा अवधि भित्र एक भन्दा बढी सुपरिवेक्षकको सुपरिवेक्षणमा रहि काम गरेको कर्मचारीको हकमा यो फाराम भर्नु पर्दा सो अवधिको अन्त्यमा जो सुपरिवेक्षक हुन्छ उसले पुरा अवधिको फाराम भर्नु पर्नेछ ।
८. प्रत्येक कर्मचारीले यो फाराम श्रावण ७ गते भित्र आफूले भर्नु पर्ने विवरण भरी सुपरिवेक्षक समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । सुपरिवेक्षकले यो फाराम प्राप्त भएको ७ (सात) दिन भित्र आफूले भर्नु पर्ने मूल्यांकनको व्यहोरा भरी पुनरावलोकनकर्ता समक्ष फाराम पेश गर्नु पर्नेछ । पुनरावलोकनकर्ताले सो फाराम आफू समक्ष प्राप्त भएको ७ (सात) दिन भित्र आफ्नो मूल्यांकन सहित उक्त फाराम पुनरावलोकन समितिमा पठाउनु पर्नेछ । पुनरावलोकन समितिले १५ (पन्ध्र) दिन भित्र उक्त फाराम पद्पूर्ति समितिको सचिवालयमा पठाउनु पर्नेछ ।
९. तोकिएको समय भित्रमा यो फाराम भरी सुपरिवेक्षक कहाँ दर्ता गरी बुझाउनु पर्नेछ ।

दर्ता नं.
मिति
र्काचारीको नामः
पदः
मूल्यांकन अवधि .. .. .. .. .. .. .. देखि .. .. .. .. .. .. .. .. .. सम्म

sfdsf] ljj/0f

;Dkflbt sfdsf] pknlJw

;Dkflbt sfo{ ljj/0f / pknlJwsf] cfwf/df ;'kl/j]Ifsn] eg]{

;'lDkPsf d'Vo sfo{x?

-s_

-v_

-u_

-3_

-ª_

 

 

 


कुनै काम सम्पादन हुन नसकेको भए त्यसका कारणहरु

sfdx?

Sfdx?

;dfwfg ug{ ul/Psf k|of;x?

;'kl/j]Ifssf] l6Kk0fL

-s_

-v_

-u_

-3_

 

-s_

-v_

-u_

-3_

 

-s_

-v_

-u_

-3_

 

-s_ sf/0fsf cf}lrToM

                             7Ls    

                             a]7Ls  


-v_ sf/0f ;dfwfg ug{ ul/Psf k|of;


                             7Ls    

                             a]7Ls   

;'kl/j]Ifssf] gfdM

b:tvtM

ldltM

 

sd{rf/Lsf] b:tvtM                 ldlt

 

 


द्रष्टव्यः
  • उपलव्धि विवरण सम्भव भएसम्म प्रत्येक सम्पादित कामको परिमाण, लागत, समयलाई औल्याउनु पर्नेछ ।
  • लक्ष नतोकिएका कामहरुको हकमा सुपरिवेक्षकले मूल्यांकन गर्दा सम्भव भएसम्म मात्र परिमाण, लागत र समयको आधारमा गर्नु पर्ने छ ।
कार्य सम्पादनको मूल्यांकन
(अधिकृतहरुको लागि)

कर्मचारीको नाम :

 

      sfo{ ;Dkfbgsf] :t/

;'kl/j]Ifssf] d"Nof+sg

k"g/fjnf]sgstf{sf] d"Nof+sg

clt pQd

pQd

 

/fd|f]

 

;fdfGo

 

Go"g

 

clt pQd

pQd

 

/fd|f]

 

;fdfGo

 

Go"g

 

@=%

@=)

!=%

!=)

)=%

!=%

!=)

)=%

)=#)

)=!)

!=      ljifo j:t'sf] 1fg / ;Lk         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

@=      ;Dkflbt sfdsf] u'0f:t/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#=      sfddf ?rL / pT;fx